انجمن های تخصصی  فلش خور
ضرب المثل های حرف (گ) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: ضرب المثل های حرف (گ) (/showthread.php?tid=208599)



ضرب المثل های حرف (گ) - ._NeGiX_. - 30-01-2015

گاو پیشانی سفیده !
گاوش زائیده !
گاو نه من شیر !
گاه باشد كه كودك نادان بغلط بر هدف زند تیری !
گاهی از سوراخ سوزن تو میره گاهی هم از دروازه تو نمیره !
گدارو كه رو بدی صاحبخونه میشه !
نرمی ز حد مبر كه چو دندان مار ریخت هر طفل نی سوار كند تازیانه اش ! [[ صائب]]
گذر پوست به دباغخانه میافته !
گر بدولت برسی مست نگردی مردی !
گر بری گوش و گر زنی دمبم بنده از جای خود نمی جنبم !
گربه برای رضای خدا موش نمیگیره !
گربه تنبل را موش طبابت میكنه !
گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه بو میده !
گربه را دم حجله باید كشت !
گربه را اگر در اطاق حبس كنی پنجه بروت میزنه !
گربه را گفتند : گهت درمونه خاك پاشید روش !
گربه روغن میخوره خانم دهنش بو میكنه !
گربه شب سموره !
گربه شیر است در گرفتن موش لیك موش است در مصاف پلنگ !
گربه مسكین اگر پر داشتی تخم گنجشك از زمین بر داشتی !
گر تو بهتر میزنی بستان بزن !
گر تو قرآن بدین نمط خوانی ببری رونق مسلمانی را ! [[ سعدی]]
گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را ! (( در كوی نیكنامی ما را گذر ندادند … )) [[ حافظ]]
گر جمله كائنات كافر گردند بر دامن كریاش ننشیند گرد !
گر حكم شود كه مست گیرند درشهرهر آنچه هست گیرند !
گر در همه دهر یك سر نیشتر است بر پای كسی رود كه از همه درویشتر است !
گر در یمنی چو با منی پیش منی ور پیش منی چو بی منی در یمنی !
گرد نام پدر چه میگردی ؟ پدر خویش باش اگر مردی ! [[ سعدی]]
گرز به خورند پهلوون !
گر زمین و زمان بهم دوزی ندهندت زیاده از روزی !
گر صبر كنی ز غوره حلوا سازیم !
گر گدا كاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست ؟!
گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده !
گره‌ای كه با دست باز میشه نباید با دندان باز كرد !
گفت پیغمبر كه چون كوبی دری عاقبت زآن در برون آید سری !
گفت : چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر كند یا خاك گور ![[ سعدی]]
گفت : خونه قاضی عروسیست . گفت : بتو چه؟ گفت : مرا هم دعوت كرده اند . گفت : بمن چه ؟!
گفت : استاد! شاگردان از تو نمیترسند. گفت : منهم از شاگردها نمیترسم !
گفتند : خرس تخم میذاره یا بچه ؟ گفت : از این دم بریده هر چی بگی بر میاد!
گفتند : خربزه و عسل با هم نمیسازند . گفت : حالا كه همچین ساخته اند كه دارند منو از وسط بر میدارند !
گفتند : خربزه میخوری با هندوانه ؟ گفت : هر دودانه !
گفت : نوری خونه است ؟ گفتند : علاوه بر نوری دخترش هم خونه است . گفت : نور علی نور !
گل زن و شوهر را از یك تغار برداشته اند !
گله گیهات بسرم ایشالاه عروسی پسرم !
گنج بی مار و گل بی خار نیست — شادی بی غم در این بازار نیست ! [[ مولوی]]
گنجشك امسال رو باش كه گنجشك پارسالی را قبول نداره !
گنجشك با باز پرید افتاد و ماتحتش درید !
گنجشك با زاغ زوغش بیست تاش یه قرونه، گاو میش یكیش صد تومنه !
گندم از گندم بروید جو ز جو ! (( از مكافات عمل غافل نشو … )) [[ مولوی]]
گندم خوردیم از بهشت بیرونمان كردند !
گوساله بسته را میزنه !
گوسفند امام رضا را تا چاشت نمیچرونه !
گوسفند بفكر جونه، قصاب به فكر دنبه !
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من — آنچه البته بجائی نرسد فریادست ! [[ یغمای جندقی]]
گوشت جوان لب طاقچه است !
گوشت را از ناخن نمیشه جدا كرد !
گوشت را از بغل گاو باید برید !
گوشت رانم را میخورم منت قصاب رو نمیكشم !
گوهر پاك بباید كه شود قابل فیض — ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ مرجان نشود ! [[ حافظ]]
گه جن خورده !
گیرم پدر تو بود فاضل — از فضل پدر تو را چه حاصل ! [[ نظامی]]
گیرم كه مار چوبه كند تن بشكل مار — كو زهر بهر دشمن و كو مهره بهر دوست ! [[ خاقانی]]
گیسش را توی آسیا سفید نكرده !