انجمن های تخصصی  فلش خور
عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور ( مولوی ) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور ( مولوی ) (/showthread.php?tid=217275)عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور ( مولوی ) - Navisa. - 28-03-2015

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور ( مولوی ) 1
 
بشنويد اي دوستان اين داستان
  خود حقيقت نقد حال ماست آن
بود شاهي در زماني پيش ازين
 ملک دنيا بودش و هم ملک دين
اتفاقا شاه روزي شد سوار
با خواص خويش از بهر شکار
[b]يک کنيزک ديد شه بر شاه‌راه[/b]
[b]شد غلام آن کنيزک پادشاه[/b]
[b]مرغ جانش در قفص چون مي‌طپيد[/b]
[b]داد مال و آن کنيزک را خريد[/b]
[b]چون خريد او را و برخوردار شد[/b]
[b]آن کنيزک از قضا بيمار شد[/b]
[b]آن يکي خر داشت و پالانش نبود[/b]
يافت پالان گرگ خر را در ربود
[b]کوزه بودش آب مي‌نامد بدست[/b]
[b]آب را چون يافت خود کوزه شکست[/b]
[b]شه طبيبان جمع کرد از چپ و راست[/b]
[b]                                                   گفت جان هر دو در دست شماست[/b]
[b]جان من سهلست جان جانم اوست[/b]
[b]                                                            دردمند و خسته‌ام درمانم اوست[/b]
[b]هر که درمان کرد مر جان مرا
                                                                      برد گنج و در و مرجان مرا[/b]
 
[b]جمله گفتندش که جانبازي کنيم[/b]
[b]                                                                  فهم گرد آريم و انبازي کنيم[/b]
[b]هر يکي از ما مسيح عالميست[/b]
[b]هر الم را در کف ما مرهميست[/b]
گر خدا خواهد نگفتند از بطر
 [b]پس خدا بنمودشان عجز بشر[/b]
[b]ترک استثنا مرادم قسوتيست[/b]
[b]نه همين گفتن که عارض حالتيست[/b]
 [b]اي بسا ناورده استثنا بگف[/b]
  [b]جان او با جان استثناست جفت[/b]
[b]هرچه کردند از علاج و از دوا[/b]
[b]گشت رنج افزون و حاجت ناروا[/b]
[b]آن کنيزک از مرض چون موي شد[/b]
  چشم شه از اشک خون چون جوي شد
[b]از قضا سرکنگبين صفرا فزود[/b]
[b]روغن بادام خشکي مي‌نمود[/b]
[b]از هليله قبض شد اطلاق رفت[/b]
[b]آب آتش را مدد شد همچو نفت[/b]