انجمن های تخصصی  فلش خور
براے دل خـــودم مے نویسم .. - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: براے دل خـــودم مے نویسم .. (/showthread.php?tid=224769)براے دل خـــودم مے نویسم .. - мoвιɴα т - 08-05-2015

براے دل خـــودم مے نویسم ...
براے دلتنگــے هایــم 
براے دغدغــہ هاے خـــودم 
براے شانہ اے کہ تکیہ گاهــم نیستــــ ! 
برای دلے کہ دلتنگم نیست ... 
براے دستے کہ نوازشگــ ـــر زخـم هایم نیست ...
 براے خودم مے نویســـم ! 
بمیـ ــرم براے خـ ـودم کہ اینقـــدر تنهاستـــ !.!.!
براے دل خـــودم مے نویسم .. 1

يــﮧ [وَقــ‌تـايے] هَـ‌سـ‌ت..
ڪه هِـے بــ‌یــ‌دار مــ‌يـــ‌مــ‌ونے با
خـ‌ودِت مــ‌يــ‌گے:اَلانـﮧ ڪـ‌ه زَنــ‌گ بِــ‌زَنــ‌هاَلانـﮧ ـڪــﮧ اس بِــ‌ده
اَلانـﮧ ڪـﮧ...
وَهَــ‌مــ‌يــ‌ن روال اِدامـﮧ پِــ‌يـــ‌دا مــ‌يــ‌ڪـ‌نـﮧتا
زَمـانــ‌يــ‌کـﮧ [بـاوَرِت] مــ‌يشـﮧ
واقــ‌عا [رفــ‌تـﮧ]

براے دل خـــودم مے نویسم .. 1

ﻋﺸــــﻖ ﯾﻌﻨﮯ..
פـــــتـﮯ اگـﮧ …
ﺑבﻭﻧﮯ ﻧﻤﯿפֿﻮﺍבﺕ!!
بـבونـﮯ نمیشـﮧ!!
ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻮﻧﮯ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﮯ!
ﻧـﮧ פֿﻮבﺷﻮ…
ﻧـﮧ ﻓﮑﺮﺷﻮ…

براے دل خـــودم مے نویسم .. 1

همــــه ماهــــر شــــده انــــد ...
یـــک نفــــر هــــزاران نفــــر را ,بــــا هــــم دوســــت دارد ...!
امــــا مــــن !نــــاشیانــــه بــــه یــــک نفــــر ,دل میبنــــدم هـــــــــــــــزاران بــــار

براے دل خـــودم مے نویسم .. 1

یـﮧ موقعی هَست که هی اَز {خودتـــ} میپرسی اونم دلش برآم {تـَنگ} میشــﮧ یآ نـَــﮧ ؟! .. 
یا همینقد که دوسـِـش دآرَم {دوسَم دآره} یا {نـَــﮧ .. 
{یا اصن بهم {فکر} میکنــﮧ یا نـﮧ ؟؟
 یـﮧ دَفعـﮧ گوشیت {زَنگ} میخوره ..
 وقتی {عَکسِشو} روی گوشـــیت میبینی ....
 بـﮧ جَوآب {هَمــﮧ} سوآلآت میرِسـی ..
 انگآر بهتَرین {لَحظــﮧ} دُنیآس..

براے دل خـــودم مے نویسم .. 1RE: براے دل خـــودم مے نویسم .. - IM JUST TIRED - 09-05-2015

عزیزم مثه اینکه خیلی دلت پره


RE: براے دل خـــودم مے نویسم .. - (-_-) - 09-05-2015

ممنون