انجمن های تخصصی  فلش خور
نکات کنکوری فصل ۵ زیست دهم - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: نکات کنکوری فصل ۵ زیست دهم (/showthread.php?tid=297669)نکات کنکوری فصل ۵ زیست دهم - מַברִיק - 08-07-2021

نکات کنکوری فصل ۵ زیست دهم

کریچه ی ضربان دار،درجانداران تک سلولی دیده می شودکه فشاراُسمزی مایعات درونِ آن هاازمحیط کم تراست.

پوست بدن پلاناریا،محلی برای تبادلِ گازهاودفعِ مدادزائدِنیتروژن داراست.

قیفِ مژکدار،دریک حلقه ی مجزانسبت به سایرِاجزایِ متانفریدی قراردارد.

پروتونفریدی درپلاناریا،برخلافِ متانفریدی درکرمِ خاکی،درتماس باهمولنف است.

همه ی سخت پوستان،دفعِ موادازطریقِ انتشارِساده رادارند،امابعضی هاغددشاخکی دارند.

ترتیبِ ورودِموادبه داخلِ لوله هایِ مالپیگی:
۱_یون های پتاسیم وکلر
۲_ آب
۳_ اسید اوریک

هرجانداری که کلیه دارد،قطعاًگردشِ خونِ بسته دارد، ولی هرجانداری که گردشِ خونِ بسته دارد، کلیه ندارد.

ماهیانِ آبِ شیرین،نمک هاویون هاراازآبشش جذب می کنند،ولی درماهیانِ آبِ شور،نمکها ویون ها ازآبشش دفع می شود.

پرندگانِ دریایی،همانندِماهیانِ غضروفی، می توانندنمکِ اضافی رابه صورتِ قطره های غلیظ دفع کنند.

مثانه ی دوزیستان برخلافِ سایرِمهره داران، تواناییِ بازجذبِ آب رادارد.