انجمن های تخصصی  فلش خور
رزم ویروس و رستم - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: رزم ویروس و رستم (/showthread.php?tid=29785)رزم ویروس و رستم - melodicl - 06-03-2013

کنون رزم ویروس و رستم شنو
دگرها شنیدستی این هم شنو
که اسفندیارش یکی دیسک داد
بگفتابه رستم که اي نیک زاد
در این دیسک یکی باشد فایل ناب
که بگرفتم من ازسایت افراسیاب
برو خرمی کن بدین دیسک هان
که هم نون و هم أب باشد درأن
تهمتن روان شد سوي خانه اش
شتابان به دیدار رایانه اش
دگر صبر و أرام و طاقت نداشت
و أن دیسک را در درایوش گذاشت
نکرد هیج صبرو نداد هیج لفت
یکی هم کپی از همان دیسک گرفت
به ناگه چنان سیستمش هنگ کرد
که رستم در آن ماند مبهوت و منگ
تهمتن کلافه شد و داد زد
ز بخت بد خویش فریاد زد
چو تهمینه فریاد رستم شنود
بیامد که لیسانس رایانه بود
بدو گفت رستم همه مشکلش
وز آن دیسک و برنامه ي قابلش
چو رستم بدو داد قیچی و ریش
یکی دیسک بوتیبل آورد پیش
به ناگه یکی رمز ویروس یافت
پی حفظ امضاي ایشان شتافت
به خاك اندر افکند ویروس را
تهمتن به رایانه زد بوسه را
چنین زد لگد تهمینه بر شوهرش
که جار شد خون از سرواز برشRE: رزم ویروس و رستم - هیوا1 - 06-03-2013

ممنونم


RE: رزم ویروس و رستم - SANY - 07-03-2013

ممنون خوب بود...


RE: رزم ویروس و رستم - سارا 1 - 07-03-2013

ممنون رزم ویروس و رستم 1

رزم ویروس و رستم 1


RE: رزم ویروس و رستم - shadi shekari - 05-04-2013

ممنون