انجمن های تخصصی  فلش خور
اقسام کلمه در عربی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: اقسام کلمه در عربی (/showthread.php?tid=297906)اقسام کلمه در عربی - מַברִיק - 24-07-2021

#کلمه

کلمه بر سه قسم است:

«اسم، فعل، حرف»


اسم :

کلمه ای است که دارای معنای مستقلی باشد، بدون قید زمان.

مانند: عِلم(دانستن)- باب(درب)فعل :

کلمه ای است که دارای معنای مستقلی باشد، همراه با قید زمان.

مانند: عَلِمَ(دانست)- یَعلَمُ(میداند)


حرف :

کلمه ای است که دارای معنای مستقلی نیست.
مانند: مِن(از)، عَلَی(بر)، فی (در)


بنابراین:

کلمه یا معنای مستقلی دارد و یا ندارد؛

اگر نداشته باشد «حرف» است

اگر داشته باشد، یا زمان هم دارد که «فعل» است و یا ندارد که «اسم» است.از میان اقسام کلمه فقط اسم و فعل صرف میشوند، البته فعل بیشتر از اسم؛ ولی «حرف» همیشه صورت و شکلش «ثابت» است، و لذا در علم صرف از حروف بحث نمیشود و هر کجا در این علم لفظ «کلمه» استعمال شود منظور فقط «اسم و فعل» است.

#عربی