انجمن های تخصصی  فلش خور
اسلوب حصر و استثنا_عربی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: اسلوب حصر و استثنا_عربی (/showthread.php?tid=297939)اسلوب حصر و استثنا_عربی - מַברִיק - 27-07-2021

اسلوب حصر و استثنا:

استثنا: یعنی اینکه یک اسم رو از یک حکم کلی جدا کنی
دانش اموزان به مدرسه رفتند جز علی

ارکان استثنا:
یسافر الطلاب الی العراق اِلّا محمداً
الطلاب: مستثنی منه : همون اسم بزرگه یا کلّی
اِلّا : ادات استثنا
محمداً: مستثنی: همون فرد یا چیزی که از اسم بزرگه جدا میشه


تکنیک ساختار استثناء:
( مستثنی منه مذکوراً):

أحد،جميع،كل ،شیء،شخص،مثل،هدف ،عمل خبر،سبب، الطلاب،التلامیذ،الانسان ، مَن + اِلّا + مِن + ضمیر: بعضهم ،منها و.../ واحداً
بعض + ضمیر :بعضهم، بعضهاو... / واحدةً

یذهب الطلاب الی الصف اِلّا بعضهم

تکنیک ساختار حصر
(مستثنی منه محذوفاً):
۱.کلمات پرسشی و منفی
۲. نبودن مستثنی منه ( همون اسم بزرگه)
۳.مِن+ مستثنی منه+اِلّا+ جار و مجرور یا فعل(معمولا)
۴. اِلّا + اسم مرفوع

ما رجع الی المدینه اِلّا ابُُ

قیاس بین اسلوب حصر و استثنا:
استثنا: ۳ رکن ( مستثنی منه +اِلّا+ مستثنی)
حصر : ۲ رکن (اِلّا+ مستثنی)

استثنا : مستثنی قطعاً منصوب ( _َ_، _ً_،اً)
حصر: مستثنی میتونه منصوب باشه


استثنا: جمله قبل از اِلّا کامله
حصر: جمله قبل از اِلّا ناقصه

نکته: در بین ضمایر مستتر فقط نحن هست که میتونه مستثنی منه بشه در جریان باش.