انجمن های تخصصی  فلش خور
فعل معلوم و فعل مجهول _عربی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: فعل معلوم و فعل مجهول _عربی (/showthread.php?tid=297940)فعل معلوم و فعل مجهول _عربی - מַברִיק - 27-07-2021

فعل معلوم و فعل مجهول


فعل معلوم: هر فعلی که فاعل آن واضح و مشخص باشد ، فعل معلوم نامیده میشود.


مثال فارسی :
علی شیشه را شکست.
چه کسی شیشه را شکست ؟
جواب علی که میشود فاعل

دانش اموز کتاب را خواند .
چه کسی کتاب را خواند؟
جواب دانش اموز که میشود فاعل


در جملات بالا چون فعلها دارای فاعل هستند، پس به این افعال، افعال معلوم نیز می گویند.


فعل مجهول:

اما اگر بخواهیم همین جملات را در فارسی به جملات مجهول تبدیل کنیم چه تغییراتی باید در جمله ایجاد کنیم ؟


فاعل جمله را حذف میکنیم ومفعول را بجای فاعل قرار می دهیم و از مشتقات مصدر " شدن" برای ترجمه فعل استفاده میکنیم .


علی شیشه را شکست .

علی فاعل
شیشه را مفعول
علی حذف
مفعول جای فاعل قرار میگیرد و حرف را حذف می شود و فعل با فعل کمکی " شدن " همراه میشود.

نتیجه : شیشه شکسته شد.
در این جمله چون فاعل حذف شده یا بعبارتی فاعل ندارد ، فعل مجهول است.


دانش آموز کتاب را خواند.
دانش آموزحذف
کتاب بجای دانش آموز قرار میگیرد .
نتیجه:کتاب خوانده شد.در عربی چگونه تشخیص می دهیم که یک فعل ماضی یا مضارع مجهول است ؟

در ابتدا اگرفعل ماضی باشد سه حرف اصلی آنرا مشخص میکنیم ، اگر حرکت حرف دوم ریشه فعل یعنی عین الفعل کسره داشت ----ِ داشت و تمام حروف متحرک ماقبلش ضمه -----ُ داشت ، ماضی مجهول است.

مانند:
معلوم کتَبَ نوشت

مجهول کتِبَ نوشته شدمعلوم انزَلَ نازل کرد

مجهول انزِلَ نازل شد


معلوم استَخرَجَ استخراج کرد

مجهول استُخرِجَ استخراج شد

واگر بخواهیم تشخیص دهیم که یک فعل مضارع در چه صورتی مجهول است در ابتدا سه حرف اصلی انرا مشخص میکنیم . در مضارع بر عکس ماضی حرف دوم ریشه یعنی عین الفعل مفتوح ---َ است و فقط حرف مضارعه یا اَتَینَ در ابتدای فعل مضارع مضموم است یعنی ضمه ----ُ دارد .

مانند:

معلوم ینزِلُ نازل میکند

مجهول ینزَلُ نازل می شود


معلوم یستَخدِمُ به کار می گیرد

مجهول یستَخدَمُ به کار گرفته می شود.

نکته : فعلهای مجهول فقط از فعلهای متعدی ساخته میشوند