انجمن های تخصصی  فلش خور
محاسبات اسان _داستان عدد ۵ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: محاسبات اسان _داستان عدد ۵ (/showthread.php?tid=297946)محاسبات اسان _داستان عدد ۵ - מַברִיק - 28-07-2021

داستان :5
عدد 5 هم مانند عدد 7 داستان طول و درازي دارد، چه از نظر علم رياضي و چه از جنبهي اساطيري، من در اينجا
قصد دارم آنچه در ارتباط با سرعت در محاسبه و اين عدد ميدانم را براي شما بگويم .
اولين مطلب، ضرب عددهاي مختلف در عدد 5 است ‌فرض كنيد مي. خواهيد عدد 688 را در البته . ضرب كنيد 5
اين عمل را شما به آساني در ذهن ‌انجام ميدهيد، اما براي اين عمل راه سادهتري هم وجود دارد، (البته اگر بپذيريم
كه عمليات با عددهاي كوچكتر سادهتر از عددهاي بزرگتر است.) و آن تقسيم عدد 688 2بر ، و يا به عبارتي نصف
كردن اين عدد، و سپس قرار دادن صفري در مقابل آن است يعني :
688 = =5 × 3440
اين دستور به خصوص در مورد عددهاي زوج كارايي بيشتري دارد، زيرا غالب شما بدون هيچ تفكري قادريد نصف
شود، بنابراين‌ هر عدد زوجي را بگوييد چند مي
براي ضرب هر عددي در 5 ،عدد را بر دو تقسيم كن و يك صفر مقابل آن بگذار
آنچه در اينجا بايد بگويم اين است كه وقتي عددهاي فرد را نصف ميكنيم عدد به دست آمده يك رقم اعشار
‌ميرود بنابراين از گذاشتن صفر و مميز اعشار در اين گونه عددها خودداري مينماييم و مثلاَ فرض كنيد عدد 27 را
5در ضرب نماييم در اين حالت 27 ،عدد /5 13‌ مي شود. كه بايد از مميز و صفر صرف نظر كرده و عدد 135 را به
عنوان جواب بنويسيم. حال نوبت شماست كه چند نمونه را به صورت ذهني حل نماييد :
48 = 5 × --------------------------------- 240
144 = 5 ×---------------------------------- 720
33 =5 ×---------------------- 165
75 =5 ×------------------------ 375
888 =5 × ------------------------------ 4440
77 =5 × --------------------- 385
352 =5 × -------------------------------- 1760
186 =5 × ------------------------------- 930
257 =5 ×--------------------------------- 1285
856 =5 ×---------------------------- 4280
حالا فرض كنيد ميخواهيد عدد 212 5را بر تقسيم كنيد، با توجه به آن چه گفته شد حدس مي زنيد چه بايد
كرد؛ بله درست حدس زديد اين بار بايد عدد را در 2 ضرب كنيم، و يك رقم به اعشار برويم :يعني.
212 ÷ ۵ = 212 =2 × 42 =4 42 4/
براي تقسيم هر عددي بر 5 ،عدد را بر 2 ضرب كن و يك رقم به اعشار برو
بنابراين،
سعي كنيد تمرينهاي زير را با همين روش به صورت ذهني حل كنيد
4/
231 ÷=5---------------------- 46 2/
436 ÷ =5--------------------- 87 2/
234 ÷ =5 -------------------- 46 8/
871 ÷ =5 ----------------- 174 2/
412 ÷ =5----------------- 82 4/
124 ÷ =5 ----------------- 24 8/
781 ÷ =5----------------- 156 2/
237 ÷ =5 ------------------ 47 4/