انجمن های تخصصی  فلش خور
مبحث "پرسش از معنای زندگی " درس ۵ جامعه شناسی دوازدهم - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: مبحث "پرسش از معنای زندگی " درس ۵ جامعه شناسی دوازدهم (/showthread.php?tid=298323)مبحث "پرسش از معنای زندگی " درس ۵ جامعه شناسی دوازدهم - מַברִיק - 14-11-2021

مبحث "پرسش از معنای زندگی "

درس ۵ جامعه شناسی دوازدهم

زندگی چیست و انسانها با چه آرمان، انگیزه و دلیلی به زندگی ادامه میدهند؟ انسانها چه
تفاوتی با یکدیگر دارند که برخی در زندگی خود امیدوارند و برخی احساس پوچی و بیهودگی
میکنند و زندگی را تکراری و ماللآور میبینند؟ چه چیزهایی زندگی را گوارا و شیرین میکند
و چه عواملی آنرا تلخ و ناگوار میسازد؟ معیار زنده بودن چیست؟ آیا به صرف وجود عالئمی
چون نفس کشیدن، خوردن و رشد جسمانی میتوان انسان را زنده دانست؟ مرگ پایان زندگی
است یا مرحلهای از مراحل زندگی انسان است؟ و...
پرسش از معنای زندگی و ده ِ ها پرسش دیگر مرتبط با آن، همواره ذهن انسانها و بسیاری از
اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. این پرسشها در جهان متجدد و در میان صاحبنظران
علوم اجتماعی نیز مطرح بودهاند؛ اینکه آیا زندگی معنادار است؟ چه چیزی به زندگی، لذتها
و رنجهای آن معنا میبخشد؟ آیا زندگی معانی از پیش تعیینشده دارد یا انسانها خود به
زندگی خویش معنا میبخشند؟ آیا انسان از معنای زندگیاش آگاه است یا از آن غافل است؟
آیا کنشهای افراد، بیانگر معنای زندگی آنهاست؟ آیا انسان به همة معانی مختلفی که میتوان
برای زندگی در نظر گرفت، گرایش یکسانی دارد یا بنا به سرشت خود، به برخی معانی زندگی
گرایش بیشتری دارد و از برخی معانی متنفر و گریزان است؟ و...
مسئلة معنا دربارة کل زندگی انسان و در مورد تمام پدیدههای اجتماعی از جمله کنشها مطرح
است. این پرسش که چگونه میتوان معنای زندگی و معنای کنش انسانهای دیگر را فهمید،
یکی از پرسشهای مهم و کلیدی برای اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است.
تالش کنید به یکی از پرسشهای باال پاسخ دهید. شما چه سؤال دیگری دربارۀ معنای زندگی
دارید؟