انجمن های تخصصی  فلش خور
مبحث قدرت اجتماعی_ جامعه شناسی دهم - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: مبحث قدرت اجتماعی_ جامعه شناسی دهم (/showthread.php?tid=298327)مبحث قدرت اجتماعی_ جامعه شناسی دهم - מַברִיק - 15-11-2021

مبحث قدرت اجتماعی_ جامعه شناسی دهم 1

مبحث قدرت اجتماعی
جامعه شناسی دهم

هرگاه موجودی بتواند کاری را با آگاهی و اراده خود انجام دهد، دارای قدرت است؛ انسان به
دلیل اینکه کارهای خود را با علم و اراده انجام میدهد، کنشگری قدرتمند است. قدرت انسان
محدود است، به گونهای که نمیتواند همه نیازهای خود را به تنهایی برآورده سازد و برای
ّلیه زندگی خود، به کمک دیگران احتیاج دارد.
تأمین برخی نیازهای او
قدرت اجتماعی هنگامی پیدا میشود که انسان برای رسیدن به اهداف خود بتواند بر اراده
دیگران تأثیر بگذارد و اراده و کار ارادی آنان را به خدمت بگیرد. کسانی که در زندگی توان
تأثیرگذاری بیشتری بر اراده دیگران دارند، از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردار هستند.
عالوهبر افراد، نهادها، سازمانها، جوامع و... نیز دارای قدرت اجتماعی هستند.