انجمن های تخصصی  فلش خور
ایات الهی _دینی کنکور - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: ایات الهی _دینی کنکور (/showthread.php?tid=298344)ایات الهی _دینی کنکور - מַברִיק - 19-11-2021

ایات الهی _دینی کنکور 1

نکات مهم وکنکوری در مورد"
" آیات الهی"

۱_قرآن کریم "آیات الهی"را بیانگر "حق بودن" و"باطل نبودن"وعبث نبودن"ودریک جمله:هدف مند بودن نظام آفرینش بیان میکند
۲_"آیات الهی "بیانگر حکمت وعلم الهی است
۳_قرآن کریم از انسان ها میخواهد که در آیات الهی بیندیشند وبا عقل واستدلال و منطق آن را بپذیرند
۴_قران کریم ایات الهی رااینگونه معرفی میکند:
خلقت آسمان و زمین
اختلاف شب وروز
اختلاف زبانهاورنگها،
خواب درشب وطلب روزی ازخدا
نشان دادن رعدوبرق که هم نشانه ی ترس وهم امیداست
نزول باران
زنده کردن زمین مرده
برپایی زمین وآسمان به امرخداوند
آفرینش آسمان وزمین وپراکندگی همه ی جنبندگان درآن
زینت های الهی و رزق طیب
خلق همسرانی از جنس خودمان
خروج از قبر
آفرینش کوهها(میپنداریم ساکن هستند ولی مانند ابر در حرکتند)
آفرینش محکم و استوار(اتقان صنع)
صورتگری بسیار نیکو
سرآمدی معین ومشخص
فرمان برداری وبازگشت هرکس به سوی او در آسمان وزمین بارغبت یا با اکراه
نبودن بی نظمی وهیچ شکاف در آفرینش
۵_قرآن ویژگی صاحبان خرد را دوچیز می داند :
دایم الذکر هستند (درهمه حال بیاد خدایند: ایستاده ،نشسته .به پهلوخوابیده)
در خلقت آسمان وزمین تفکر میکنند(تفکر در آیات الهی)
۶_تفکر درآیات الهی برای هرکسی امکان پذیر است
۷_هرکس درآیات الهی خردورزی نکند زیانکار است وجایگاه خود را درجهان نخواهد شناخت