انجمن های تخصصی  فلش خور
زمان در اصطلاح ها به زبان انگلیسی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: زمان در اصطلاح ها به زبان انگلیسی (/showthread.php?tid=298386)زمان در اصطلاح ها به زبان انگلیسی - מַברִיק - 26-11-2021

زمان در اصطلاح ها به زبان انگلیسی 1
زمان در اصطلاح ها

in no time
آنی
times without number
پی در پی،بی شمار
take your time
عجله نکن
the other day
چند روز قبل
it was high time
وقت آن رسیده که
when the time was ripe
در وقت مناسب/متقضی
for the time being
در حال حاضر
in the short run
در کوتاه مدت
in the long run
در دراز مدت
time alone will tell
آینده معلوم است
one of these days
همین روزها،به زودی
at the eleventh hour
در آخرین لحظه
once in a blue moon
خیلی به ندرت
every now and then
هر از گاهی
work against the clock
به کوب کار کردن
at your earliest convenience
در اولین فرصت
time and again
چندین بار،بارها
all of a sudden
به ناگهان
better days
روزهای طلایی
every other day
یک روز در میان
time presses
وقت تنگ است
spare time
وقت آزاد،ساعت فراغت
time is up
وقت تمام است
in the nick of time
سر بزنگاه