انجمن های تخصصی  فلش خور
ژنتیک جمعیت_ زیست کنکور - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: ژنتیک جمعیت_ زیست کنکور (/showthread.php?tid=298503)



ژنتیک جمعیت_ زیست کنکور - מַברִיק - 08-12-2021

ژنتیک جمعیت_ زیست کنکور 1


#گام_نهایی
#ژنتیک_جمعیت

مشترک هر دو نظام

تعریفی برای صفات پیوسته:

صفاتی که در دو یا چند شکل محدود بروز نمی کنند. و گستره ای از مقادیر را دارند و چندین ژن در بروز این فنوتیپ ها موثره. این صفات چند جایگاهی هستند .

مثال :
✔️در صفت طول قد ما طیف های بسیار مختلفی داریم . به طوری که تعداد افراد کمی در جمعیت بسیار قد بلند یا بسیار قد کوتاه ولی اکثریت قدمتوسط دارند و همین متوسط ها هم قدهای متفاوتی دارند . به همین دلیل نمودار توزیع فراوانی این صفات رو به شکل حالت زنگوله ای رسم می کنند. و توزیع نرمال می نامند.
✔️ رنگ پوست.

صفات گسسته :

ولی صفاتی مانند گروه خونی که فقط چند نوع فنوتیپ دارند و یا Rh که فقط دو حالت داره ؛ صفات گسسته هستند.

تعریف صفت پیوسته:

صفتی است که توسط چندژن باعنوان چندژنی (پلی ژنیک)که هرکدوم اثر افزایشی دارند به ارث میرسد.

مثالی برای این صفات مطابق کتاب درسی:طول قد وفراتر ازکتاب درسی میشه به فشارخون ،هوش وشاخص توده بدنی(BMI)رومی توان نام برد .

گیاه گل مغربی

مقایسه سه نوع گل مغربی که در طبیعت دیده می شود.

۱.گل مغربی ( 2n=14):

در هر یاخته پیکری این گل ۱۴ کروموزوم دیده می شود که دو به دو باهم همتا هستند.
این گیاه زیستا و زایا هست.
در زمان تقسیم میوز در هر یاخته در مرحله پرفاز۱ ، هفت عدد تتراد دیده می شود.
چون تقسیم میوز دارد پس احتمال انجام کراسینگ اور در ان دیده می شود.
در هر گامت این گل ۷ کروموزوم دیده می شود (n=7)


۲.گل مغربی (4n=28) :

در هر یاخته پیکری این گل ۲۸ کروموزوم دیده می شود که چهار به چهار باهم همتا هستند.
این گیاه زیستا و زایا هست.
در زمان تقسیم میوز در هر یاخته در مرحله پرفاز۱ ، ۱۴ عدد تتراد دیده می شود.
چون تقسیم میوز دارد پس احتمال انجام کراسینگ اور در ان دیده می شود.
در هر گامت این گل ۱۴ کروموزوم دیده می شود. ( 2n=14) .
این گونه طی گونه زایی هم میهنی ،از گونه های 2n=14" به وجود می ایند .
جهت ایجاد این گونه جهش پلی پلوئیدی شدن در مراحل گامت زایی نر و ماده اتفاق می افتد.


۳.گل مغربی ( 3n=21)

در هر یاخته پیکری این گل ۲۱ کروموزوم دیده می شود که سه به سه باهم همتا هستند.
این گیاه زیستا هست ولی زایا نیست.
این گیاه توانایی تولید گامت ندارد.
چون نمی تواند میوز انجام دهد پس تتراد و کراسینگ اور ندارد.


کراسینگ اور:

کراسینگ آور ، جهش محسوب نمی شود
در جاندارانی که تقسیم میوز ندارند، کراسینگ آور هم دیده نمی شود

کراسینگ آور، باعث ایجاد آلل جدید نمی شود، اما می تواند با نوترکیبی، ژنوتیپ و یا فنوتیپ جدید در جامعه ایجاد کند،

کراسینگ آور، جابجایی بین کروماتید های غیر خواهری، در کروموزوم های همتا است،

کراسینگ آور ، همواره همراه است، با شکستن پیوند فسفودی استر و سپس تشکیل پیوند فسفودی است

عوامل برهم زننده ی تعادل (نیروهای تغییر گونه):

جهش

اثر بر فراوانی ژنوتیپ : تغییر ناچیز
اثر بر فراوانی الل ها : تغییر ناچیز
اثر بر تنوع : مهمترین عامل افزایش تنوع

شارش

اثر بر فراوانی ژنوتیپ : تغییر
اثر بر فراوانی الل ها : تغییر
اثر بر تنوع : اغلب در جمعیت پذیرنده افزایش و در جمعیت دهنده کاهش

رانش

اثر بر فراوانی ژنوتیپ : تغییرات غیر قابل پیشبینی
اثر بر فراوانی الل ها : تغییر
اثر بر تنوع : اغلب کاهش

انتخاب طبیعی

اثر بر فراوانی ژنوتیپ : تغییرات قابل پیشبینی(افزایش و کاهش ناسازگار)
اثر بر فراوانی الل ها : افزایش مفید و کاهش مضر

خودلقاحی

اثر بر فراوانی ژنوتیپ : افزایش خالص کاهش ناخالص
اثر بر فراوانی الل ها : بی اثر
اثر بر تنوع : کاهش