انجمن های تخصصی  فلش خور
معرفی ۱۶ زمان در زبان انگلیسی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: معرفی ۱۶ زمان در زبان انگلیسی (/showthread.php?tid=298529)معرفی ۱۶ زمان در زبان انگلیسی - מַברִיק - 15-12-2021

ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 16 ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﻣﺠﺰﺍ ﺩﺍﺭﯾﻢ
ﺷﺎﻣﻞ:


ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺩﻩ
ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ
ﺣﺎﻝ ﮐﺎﻣﻞ
ﺣﺎﻝ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﺩﻩ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﺎﻣﻞ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺩﻩ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ
ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺩﻩ:
I go
ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ :
I am going
ﺣﺎﻝ ﮐﺎﻣﻞ:
I have gone
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﺩﻩ :
I will go
ﺣﺎﻝ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ :
I have been going
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﺩﻩ :
I will go
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ :
I will be going
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﺎﻣﻞ :
I will have gone
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ :
I will have been going
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ :
I would go
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ:
I would be going
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ :
I would have been going
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ :
I would have gone
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺩﻩ :
I went
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ :
I was going
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﯼ :
I had been going
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ :
I had gone