انجمن های تخصصی  فلش خور
افعال دو قسمتی مهم _ زبان انگلیسی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: افعال دو قسمتی مهم _ زبان انگلیسی (/showthread.php?tid=298536)افعال دو قسمتی مهم _ زبان انگلیسی - מַברִיק - 17-12-2021

افعال دو قسمتی مهم:

✅turn on:روشن کردن

✅turn off:خاموش کردن

✅turn out:تولید کردن،وارونه کردن

✅turn up:اتفاق افتادن،ظاهر شدن

✅cut down:خلاصه کردن،کم کردن

✅cut off:بریدن،قطع کردن

✅put away:کنار گذاشتن

✅put on:پوشیدن لباس

✅put in:مداخله کردن،دخالت کردن

✅lock up:قفل کردن

✅lock out:حبس کردن

✅depend on:بستگی داشتن

✅take off:بلند شدن(هواپیما)، درآوردن (لباس)

✅depend on:بستگی داشتن

✅look after:مراقب بودن

✅look for:جستجو کردن

✅pass on:رد کردن

#افعال_دوقسمتی
#انگلیسی


RE: افعال دو قسمتی مهم _ زبان انگلیسی - Mutemit - 23-08-2022

Heart