انجمن های تخصصی  فلش خور
نکات مهمی از فصل ۱ _شیمی ۱ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: نکات مهمی از فصل ۱ _شیمی ۱ (/showthread.php?tid=298600)نکات مهمی از فصل ۱ _شیمی ۱ - מַברִיק - 29-12-2021

نکات مهمی از فصل ۱ _شیمی ۱ 1


شیمی۱

فصل ۱

A_تفاوت تعداد nوp=۲×z
Aعددجرمی/zعدداتمی/nنوترون/pپروتون

*تفاوت نوترون پروتون در سوال داده میشه _ اگر داده نشد از این راه کسب میشه
تفاوت نوترون و الکترون - نوع بار

در مورد ایزوتوپ های هیدروژن

دقت کن به عدد اتمی و جرمی هاشون
چون توکنکور ۹۸اومد

دقت کن هیدروژن ۱و۲و۳طبیعی اند ولی : فقط ۱و۲ پایدارند
ایزوتوپ های۴و۵و۶و۷ مصنوعی و ناپایدارند

پس به طور کل
۵ایزوتوپ هیدروژن ناپایدار هستند و فقط ۲ایزوتوپ پایدار هستند

فرمول مرتبط با ریاضی:
E=m×c*
Eانرژی/mجرم/cسرعت نور/
توان دو

ترتیب شکافت هسته ای زمین
هلیم _ هیدروژن _ عناصر سبک _ عناصر سنگین