انجمن های تخصصی  فلش خور
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) (/showthread.php?tid=299167)جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) - ☪爪尺.山丨几几乇尺☪ - 04-08-2023

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1


RE: جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) - ☪爪尺.山丨几几乇尺☪ - 10-08-2023

جدول باب های ثلاثی مزید

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/q744924___.pdf


RE: جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) - ☪爪尺.山丨几几乇尺☪ - 10-08-2023

افعال ثلاثی مجرد ومزید از یک ریشه، عربی دهم:

▫️بَدَأَ ⇦شروع کرد ، شروع شد
▪️اِبْتَدَأَ ⇦شروع شد

▫️بَعُدَ⇦دورشد
▪️اِبْتَعَدَ ⇦دورشد

▫️جَرَی ⇦جاری شد
▪️أجْرَی⇦جاری کرد

▫️حَسُنَ⇦خوب بود
▪️أَحْسَنَ ⇦خوبی کرد

▫️أَخْلَصَ⇦مخلص شد
▪️تَخَلَّصَ⇦رهایی یافت

▫️کَسَرَ⇦ شکست
▪️اِنْکَسَرَ⇦شکسته شد

▫️حَفِظَ⇦حفظ کرد
▪️اِحْتَفَظَ⇦نگاه داشت
▫️حافَظ عَلَی ⇦نگهداری کرداز

▫️ظَهَرَ⇦ظاهرشد
▪️أَظْهَرَ⇦ظاهرکرد
▫️تَظاهَرَبِ⇦ تظاهرکرد

▫️فَتَحَ⇦بازکرد
▪️اِنْفَتَحَ⇦بازشد

▫️جاءَ⇦آمد
▪️جاءَبِ⇦آورد

▫️خَرَجَ ⇦بیرون رفت
▪️أَخْرَجَ⇦در آورد
▫️اِسْتَخْرَجَ⇦ بیرون آورد
▪️تَخَرَّجَ⇦ دانش آموخته شد

▫️دارَ ⇦چرخید
▪️أدارَ⇦چرخاند ، اداره کرد

▫️دَخَلَ⇦داخل شد
▪️أَدْخَلَ ⇦داخل کرد

▫️شَرَی ⇦خرید ، فروخت
▪️اِشْتَرَی ⇦خرید ، فروخت

▫️رَجَعَ ⇦برگشت
▪️اِسْتَرَجَعَ⇦پس گرفت
▫️راجَعَ⇦رجوع کرد ، تکرارکرد

▫️سَلِمَ⇦سالم ماند
▪️سَلَّمَ⇦سلام کرد ، تحویل داد
▫️اِسْتَلَمَ⇦دریافت کرد
▪️أَسْلَمَ⇦مسلمان شد ،به اسلام گروید
▫️اِسْتَسْلَمَ⇦تسلیم شد

~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~

▫️عَذَرَ⇦عذر راپذیرفت
▪️اِعْتَذَرَ ⇦معذرت خواست ،پوزش خواست

▫️قَرُبَ من ⇦نزدیک شد
▪️اِقْتَرَبَ⇦نزدیک شد

▫️کَسَبَ⇦به دست آورد
▪️اِکْتَسَبَ ⇦ به دست آورد

▫️نَصَرَ⇦کمک کرد ، یاری کرد ،پیروزگردانید
▪️اِنْتَصَرَ⇦پیروزشد

▫️نَزَلَ⇦پایین آمد ،پیاده شد
▪️أَنْزَلَ⇦نازل کرد ، پیاده کرد
▫️نَزَّلَ⇦فرودآورد ، پیاده کرد

▫️نَظَرَ⇦نگاه کرد
▪️اِنْتَظَرَ⇦منتظرشد

▫️نَفَعَ⇦سودرساند
▪️اِنْتَفَعَ بِ⇦از ...سودبرد

▫️وَجَدَ⇦پیداکرد
▪️أَوْجَدَ⇦پدیدآورد
▫️یُوْجَدُ⇦وجود دارد #مجهول

▫️وَصَلَ⇦رسید
▪️أَوْصَلَ⇦رسانید
▫️واصَلَ⇦ادامه داد
▪️اِتَّصَلَ بِ⇦تماس گرفت

▫️بَعَثَ⇦فرستاد
▪️اِنْبَعَثَ⇦فرستاده شد

▫️جَمَعَ⇦جمع کرد
▪️تَجَمَّعَ⇦جمع شد
▫️اِجْتَمَعَ ⇦جمع شد

▫️عاشَ⇦زندگی کرد
▪️تَعایَشَ⇦همزیستی داشت

▫️قامَ⇦برخاست
▪️أقامَ⇦برپاداشت
▫️قامَ بِ⇦اقدام کرد

▫️أعْجَبَ⇦خوشنودکرد
▪️أعْجَبَ بِنَفْسِه ⇦خودپسندشد ،خودشیفته گردید
▫️تَعَجَّبَ⇦تعجّب کرد

▫️عَرَفَ ⇦شناخت ، دانست
▪️تَعَرَّفَ عَلَی ⇦شناختنِ
▫️اِعْتَرَفَ⇦اعتراف کرد
▪️تَعارَفَ ⇦یکدیگر را شناختن
▫️عَرَّفَ عَلَی⇦معرفی کرد

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•عَلِمَ⇦دانست
عَلَّمَ ⇦یادداد
تَعَلَّمَ⇦یاد گرفت

جَلَسَ⇦نشست
جالَسَ⇦هم نشینی کرد

حَمَلَ⇦حمل کرد ،بُرد
حَمَّلَ⇦مجبورکرد ، واداشت
تَحَمَّلَ⇦تحمّل کرد
اِحْتَمَلَ⇦احتمال داد

رَحِمَ⇦رحم کرد
تَراحَمَ⇦به همدیگر مهربانی کردن

حَبَّ⇦دوست داشت
أَحَبَّ⇦دوست داشت

حَدَثَ⇦اتفاق افتاد
أَحْدَثَ⇦به وجود آورد
حَدَّثَ⇦گفت ، سخن گفت
تَحَدَّثَ⇦صحبت کرد ، سخن گرفت

سَمَحَ لِ⇦اجازه داد
سامَحَ⇦بخشید

ساوَی⇦برابرشد
اِسْتَوَی ⇦برابرشد
سَواء⇦یکسان #اسم

دَرَسَ⇦درس خواند
دَرَّسَ⇦درس داد

أشْرَکَ⇦شریک کرد ،شرک ورزید
اِشْتَرَکَ⇦شرکت کرد ،شریک شد

سَمِعَ⇦شنید
اِسْتَمَعَ ⇦گوش داد

عَمِلَ⇦انجام داد، کارکرد
تَعامَلَ⇦دادوستدکرد

صَدَقَ⇦راست گفت
صَدَّقَ⇦باورکرد

أصْلَحَ⇦اصلاح کرد
صَلَّحَ⇦تعمیرکرد

قَبِلَ⇦پذیرفت
قَبَّلَ⇦بوسید
أَقْبَلَ⇦روی آورد
اِسْتَقْبَلَ⇦به پیشوازرفت
قابَلَ⇦روبه روشد
تَقابَلَ⇦با یکدیگرروبه روشدن

حاوَلَ⇦کوشید
تَحَوَّلَ⇦تغییریافت
حَوَّلَ⇦تغییر داد ،دگرگون کرد

➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿

غَفَرَ⇦آمرزید
اِسْتَغْفَرَ⇦آمرزش خواست

فَرِحَ⇦خوشحال شد
فَرَّحَ⇦شادکرد ☺️

کَتَبَ⇦نوشت
کاتَبَ⇦نامه نگاری کرد

قَسَمَ⇦قسمت کرد
قَسَّمَ⇦تقسیم کرد
أَقْسَمَ بِ⇦قسم خورد

قَطَعَ ‌⇦برید
اِنْقَطَعَ⇦بریده شد
تَقَطَّعَ⇦جداشد، قطع شد

مَلَکَ⇦مالک شد ، فرمانروایی کرد
?اِمْتَلَکَ⇦داشت ،دارای چیزی شد

اِفْتَرَقَ⇦پراکنده شد
فرَّقَ⇦پراکنده ساخت
تَفَرَّقَ⇦پراکنده شد

تَحَرّکَ⇦حرکت کرد
حَرَّکَ⇦حرکت داد، تحریک کرد

أجابَ عَن ⇦پاسخ دادبه
اِسْتَجابَ⇦برآورد ، اجابت کرد

خَدَمَ⇦خدمت کرد
اِسْتَخْدَمَ⇦به کار گرفت