امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ

#1
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ 23 ﺍﻡ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ 2021، ﺩﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺘﯽ 180800 ﯾﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ. ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼ‌ﯾﻦ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ 1

ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻼ‌ﺱ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﮔﺮﻣﮑﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻘﺐ، ﭘﯿﺶ‌ ﮔﺮﻡ‌ﮐﻦ ﺑﺎﺗﺮﯼ، ﺣﺎﻻ‌ﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺍﺳﭙﺮﺕ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﭘﻮﺭﺕ USB ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎﻥ ﻋﻘﺐ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺩﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻼ‌ﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺩ ﺩﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﺮﺧﻪ NEDC ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 415 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﯾﺎ 160 ﻫﺰﺍﺭ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮﺁﻥ، ﺩﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ ﭘﮑﯿﺞ ﺑﺎﺗﺮﯼ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺶ ﺳﺎﻝ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ 1

ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮﻩ U ﺷﮑﻞ، ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎﺭﺯ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺩﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯼ ﺟﻠﻮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺭﺙ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺷﺎﺭﮊﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: 4700 ﻣﯿﻠﯽ‌ﻣﺘﺮ ﻃﻮﻝ/1790 ﻣﯿﻠﯽ‌ﻣﺘﺮ ﻋﺮﺽ/1550 ﻣﯿﻠﯽ‌ﻣﺘﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ.

خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ 1

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﺩﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV ﭘﻼ‌ﺱ ﻧﯿﺰ 2700 ﻣﯿﻠﯽ‌ﻣﺘﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺩﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ 120 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ ﯾﺎ 163 ﺍﺳﺐ‌ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ 280 ﻧﯿﻮﺗﻦ‌ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮﯼ‌ﻫﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ 57.2 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ‌ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﺭﮊ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ 30 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ 80 ﺩﺭﺻﺪ ﺷﺎﺭﮊ ﮐﺮﺩ.
پاسخ
آگهی
#2
خیلی قشنگه ها
پاسخ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ
  |اخبار کوتاه خودرو|

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان