حداقل سیستم مورد نیاز بازی   حداقل سیستم مورد نیاز بازی  


امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

بیاین سوسک هارو از شهرمون بیرون کنیم.

#1
ﺍﮐﺜﺮﺍ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﺳﮑﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ !


ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯿﻢ ﺍﻭﻧﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﻥ ، ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻥ ﻭ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ 

ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺳﻮﺳﮏ ﺍﺯ ﺑﻐﻠﻤﻮﻥ ﺭﺩ ﺷﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﯾﻢ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﺬﺍﺭﯾﻢ ﺗﻮ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺑﺮﻩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﻣﻮﻧﻮ ﺭﻭﺵ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﯾﻢ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﻟﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﺭﻭ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ !

ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﮐﻨﺎﺭﻣﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﻮﺳﮏ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ ، ﭼﻨﺪﺷﻢ ﻣﯿﺸﻪ ! 

ﺧﻮﺏ ﺍﻭﻥ ﺳﻮﺳﮏ ﺍﺯ ﺑﻐﻞ ﻣﺎ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ 

ﺍﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺳﻮﺳﮑﻬﺎ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻥ 

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ ، ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﺳﮏ ﻫﺎ ﺷﺪ 

ﺳﻮﺳﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ 

ﺍﻭﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﻬﺮﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﮐﺜﯿﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺷﺪﻥ 

ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻵ‌ﻥ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻥ 

ﻣﺎ ﺭﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ، ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺍﻻ‌ﻥ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﭼﻮﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻥ 

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺧﺐ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﺭﻥ ، ﭼﻮﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺎ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻦ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﻤﺸﻮﻥ 

ﭼﻮﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎ ﭼﻨﺪﺷﻤﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﯾﻢ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻦ 

ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﺳﮏ ﺭﻭ ﺩﯾﺪ ﻭ ﻧﮑﺸﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻥ ، ﭼﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﺪﺷﻤﻮﻥ ﺑﺸﻪ ﭼﻪ ﻧﺸﻪ 

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻮﺳﮑﻬﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻣﻮﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ 

ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﺳﮏ ﻫﺎ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﻦ 

ﺣﺎﻻ‌ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻮﺳﮏ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﺑﺬﺍﺭﯾﻦ 
پاسخ
 سپاس شده توسط مهدی1381 ، دلارام1383 ، βάરãɲ ، Emmɑ ، Âɴɢ℮ℓ Evιℓ ، ραтяιcια
آگهی
#2
واوو سوسکا از جهان رفتن بیرون
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
((;
پاسخ
 سپاس شده توسط Prometheus ، Âɴɢ℮ℓ Evιℓ ، ραтяιcια
#3
من چندین ساله که تصمیم دارم بیرون کنم سوسکارو…
پاسخ
 سپاس شده توسط Prometheus
#4
(12-10-2021، 21:50)^t!ana^ نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
من چندین ساله که تصمیم دارم بیرون کنم سوسکارو…

پیف پاف بخر
پاسخ
#5
(12-10-2021، 22:01)Prometheus نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
(12-10-2021، 21:50)^t!ana^ نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
من چندین ساله که تصمیم دارم بیرون کنم سوسکارو…

پیف پاف بخر

هرچی پیف پاف میزنم باز یکیشون میاد میگه جون حاجی تا حسینو نبینیم بفهیم مشکلش با ما چیه تکون نمیخوریم از اینجا
پاسخ
 سپاس شده توسط Prometheus
#6
(12-10-2021، 22:16)^t!ana^ نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
(12-10-2021، 22:01)Prometheus نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
پیف پاف بخر

هرچی پیف پاف میزنم باز یکیشون میاد میگه جون حاجی تا حسینو نبینیم بفهیم مشکلش با ما چیه تکون نمیخوریم از اینجا

دمپایی ابری بهترین گزینست.
پاسخ
#7
(12-10-2021، 22:20)Prometheus نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
(12-10-2021، 22:16)^t!ana^ نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
هرچی پیف پاف میزنم باز یکیشون میاد میگه جون حاجی تا حسینو نبینیم بفهیم مشکلش با ما چیه تکون نمیخوریم از اینجا

دمپایی ابری بهترین گزینست.

چ خشن
پاسخ
 سپاس شده توسط Prometheus
#8
فقط سوسک ها نیستن کلی حشره دیگه هست
نمیشه همشون رو منقرض کرد
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
LoveSTAY#
پاسخ
 سپاس شده توسط Prometheus
#9
(13-10-2021، 0:24)DarkLight نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
فقط سوسک ها نیستن کلی حشره دیگه هست
نمیشه همشون رو منقرض کرد

:|
....حالا به جای کلمه "سوسک" هرچی دوست دارین بذارین
پاسخ
 سپاس شده توسط DarkLight


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  ✹ ✺ ✻ ✼ ❄دی ماهیا بیاین تو ❆ ❇ ❈❆ ❇ ❈❆ ❇ ❈
  روشهای تقلب 1 ... بیاین بخونین شاید بدردتون خورد
  چطوری رلمون رو خوشحال کنیم؟
  دوست داری با نفر قبلیت بری بیرون؟دوست داری برات یا براش چی بخری؟
  پسرا بیاین ماشین های پر سرعت ولوکس
  با عقل ها ، عکس حل کن ها ...حالا همه بیاین بحلین ،امیدوارم خوب باشه
  جوک خنده دار جدید(بیاین بخونید)
  بیاین تو و اسم خودتونو با دست خط شتری بنویسین!!!!!!!!!!!
  وقتی اینترنت قطع میشه چیکار کنیم؟ (طنز)
  کرونا هواپیما دوست دارد یا قطار؟ چه کنیم در امان باشیم

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان