امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آلرژی فیزیکی

#1
ﺁﻟﺮﮊﯼ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻫﺎﯼ ﺁﻟﺮﮊﯾﮏ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ، ﺯﯾﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﻟﺮﮊﯼ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﯾﮏ ﻣﺤﺮﮎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺤﺮﮎ ﻫﺎﯼ ﺁﻟﺮﮊﯼ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻣﺤﺮﮎ ﻫﺎﯼ ﺁﻟﺮﮊﯼ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
* ﺳﺮﻣﺎ
* ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ
* ﮔﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺮﮎ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻭ ﯾﺎ ﻭﺭﺯﺵ)
* ﻟﺮﺯﺵ (Vibration)
* ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﺟﺰﺋﯽ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﺍﺷﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﺳﺖ )
* ﻓﺸﺎﺭ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ


ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﻋﻼ‌ﺋﻢ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺮﮎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﺁﻟﺮﮊﯾﮏ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺤﺮﮎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﻋﻼ‌ﺋﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺣﺴﺎﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﺍﯾﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ﻭ ﯾﺎ ﮐﺮﺍﯾﻮﻓﯿﺒﺮﯾﻨﻮﮊﻥ)  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻝ ﺟﺪﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ، ﺍﺧﺘﻼ‌ﻝ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺍﺳﺖ. 
 ﮐﻬﯿﺮ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎ
ﮐﻬﯿﺮ 
ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎ (Cold urticaria) ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﯼ ﺳﺮﺩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ‌ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﮐﻬﯿﺮ
 ﺷﻨﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻫﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ، ﻏﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﻮﮎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺁﻟﺮﮊﯾﮏ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﺪﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﯼ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺩﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﻟﺮﮊﯼ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

ﻋﻼ‌ﺋﻢ ﺁﻟﺮﮊﯼ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ:

ﺧﺎﺭﺵ، ﻟﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻧﮓ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ، ﺟﻮﺵ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺤﺮﮎ ﻫﺎﯼ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  چطور متوجه شویم که به ماهی آلرژی داریم ؟
  آلرژی فصلی
  آلرژی آفتاب
  آشنایی با آلرژی های بهاری
Rainbow نوجوانانی که دیر می‌خوابند، بیشتر به آسم و آلرژی مبتلا می‌شوند !
  | چه کنیم تا آلرژی تشدید نشود؟ |
  کووید-19 در برابر آلرژی؛ تفاوت علائم در چیست؟
Sad هله‌هوله‌خوری، عامل آلرژی‌ غذایی در کودکان!
Star تاثیر وضعیت روانی بر آلرژی!
Exclamation هشدار یک متخصص طب فیزیکی نسبت به آسیب‌های خانه‌تکانی غیراصولی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان