امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

متن اهنگ ماه چهره از کوروش خسروی

#1
ﻣﺘﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﻣﺎﻩ ﭼﻬﺮﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺧﺴﺮﻭﯼ
ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﺍﻫﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻟﺐ ﺳﺎﺣﻞ
ﺩﻟﻢ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﻠﺴﺖ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﺑﺲ
ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻮﻡ ﺑﻮﻡ ﻗﻠﺒﻢ ﺩﺭﺑﺴﺖ
ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﺍﻫﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻟﺐ ﺳﺎﺣﻞ
ﺩﻟﻢ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﻠﺴﺖ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﺑﺲ
ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻮﻡ ﺑﻮﻡ ﻗﻠﺒﻢ ﺩﺭﺑﺴﺖ
ﻣﯿﺮﻩ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺟﺎ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﻢ ﺏ
ﻩ ﺗﻮ ﮐﻢ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺩﻟﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﻪ ﺑﯿﺎ ﺑﺪﻩ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﻟﺶ
ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻬﺶ
ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﺍﻫﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻟﺐ ﺳﺎﺣﻞ
ﺩﻟﻢ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﻠﺴﺖ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﺑﺲ
ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻮﻡ ﺑﻮﻡ ﻗﻠﺒﻢ ﺩﺭﺑﺴﺖ
ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﺍﻫﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻟﺐ ﺳﺎﺣﻞ
ﺩﻟﻢ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﻠﺴﺖ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﺑﺲ
ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻮﻡ ﺑﻮﻡ ﻗﻠﺒﻢ ﺩﺭﺑﺴﺖﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻫﻨﮓ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺧﺴﺮﻭﯼ ﻣﺎﻩ ﭼﻬﺮﻩ
ﻫﻮﺍﯼ ﻋﺎﺷﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﺴﻢ ﺩﻟﯿﻪ
ﻭﺍﯼ ﭼﺸﺎﯼ ﺗﻮ ﻋﺠﺐ ﭼﺸﺎﯼ ﺧﻮﺷﮕﻠﯿﻪ
ﺩﻟﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﻪ ﺑﯿﺎ ﺑﺪﻩ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﻟﺶ
ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻬﺶ
ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﺍﻫﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻟﺐ ﺳﺎﺣﻞ
ﺩﻟﻢ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﻠﺴﺖ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﺑﺲ
ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻮﻡ ﺑﻮﻡ ﻗﻠﺒﻢ ﺩﺭﺑﺴﺖ
ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﺍﻫﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻟﺐ ﺳﺎﺣﻞ
ﺩﻟﻢ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﻠﺴﺖ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﺑﺲ
ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺩﺭﺑﺴﺖ
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫.
ﺩﻟﻢ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﻠﺴﺖ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﺑﺲ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻮﻡ ﺑﻮﻡ ﻗﻠﺒﻢ ﺩﺭﺑﺴﺖ""
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://harfeto.timefriend.net/16404195783388
ناشناس بنویس برام(:
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
Music متن آهنگ ساقی کوروش وانتونز
  تکست اهنگ های البوم تونل از مهراد هیدن
  متن اهنگ take you جاستین بیبر+ترجمه
Music متن اهنگ جدید و زیبای حامیم به نام "شب آخر"
  متن اهنگ جدید وزیبای امیر ماهان به نام "خواب"
  متن اهنگ جدید و زیبای نوان به نام "گل زردم"
  متن اهنگ لاک پشت های نینجا
  لیریک و ترجمه اهنگ birch از Big Red Machine با همکاری Taylor swift
  لیریک و ترجمه اهنگ Renegade از Big Red Machine با همکاری Taylor swift
Music Lyrics Cha Cha TM Bax تکست اهنگ چه چه تی ام بکس

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان