امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خودرو بیوک انویژن GX سه ردیفه در چین پیش از اولین رونمایی رسمی

#1
خودرو بیوک انویژن GX سه ردیفه در چین پیش از اولین رونمایی رسمی 1

ﺑﯿﻮﮎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻭﻟﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺮﺍﺱ ﺍﻭﻭﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮﺍﺱ ﺍﻭﻭﺭ ﺑﯿﻮﮎ، ﺍﻧﻮﯾﮋﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻧﺸﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﺭﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ GM ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ.

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ، ﺑﻼ‌ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺪﻝ 2022 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 2021 ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ، ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﭙﺮ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﯾﮏ ﺟﻠﻮﺑﻨﺪﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻭ ﭘﺮﻭﻓﯿﻞ ﻫﺎﯼ ﺯﺍﻭﯾﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺳﭙﺮ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﻪ ﻓﻠﺰﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﯼ ﺟﻠﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﮐﺎﭘﻮﺕ ﻧﯿﺰ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻝ ﺳﻪ ﺭﺩﯾﻔﻪ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊ 2.0 ﻟﯿﺘﺮﯼ I4 ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ 237 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ (176 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ) ﻭ 258 ﭘﻮﻧﺪ ﻓﻮﺕ (350 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ) ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ 9 ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ GMﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، GX ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﺮﺥ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺁﻭﺭﯾﻞ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎﯼ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﺩ، ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎ، ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﺮﺍﺱ ﺍﻭﻭﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﭼﯿﻦ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﻮﯾﮋﻥ GXﺑﺎﻻ‌ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﯾﮋﻥ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻭ ﺍﻧﮑﻮﺭ GXﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
پاسخ
 سپاس شده توسط ᗩᐯᗩ⁷
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  لبنان اولین خودروی الکتریکی خود را به نمایش میگذارد
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان