امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ FJ45 ﮐﺮﻭﺯﺭ ﺗﯿﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﻣﺪﻝ 1983، ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ‌ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ!

#1
خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ FJ45 ﮐﺮﻭﺯﺭ ﺗﯿﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﻣﺪﻝ 1983، ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ‌ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ! 1

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ FJ45 ﮐﺮﻭﺯﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﮑﺎﭖ‌ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻭﺍﻧﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ﺳﺮﯼ 40 ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﻻ‌ﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ FJ45 ﻣﺪﻝ 1983 ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﮐﺘﺒﺮ 2020 ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ‌ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﻘﺼﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎﭖ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺗﯿﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﻓﻠﻮﺭﯾﺪﺍ ﺍﺳﺖ. ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺮﺍﺟﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ FJ ﺗﯿﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، 42250 ﺩﻻ‌ﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﻫﻢ‌ﺭﺩﻩ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺗﺎﮐﻮﻣﺎ TRD‌ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ.

خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ FJ45 ﮐﺮﻭﺯﺭ ﺗﯿﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﻣﺪﻝ 1983، ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ‌ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ! 1

ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ FJ45 ﮐﺮﻭﺯﺭ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﻣﺎﺕ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﯿﺰﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺑﺮﻧﺰﯼ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻘﻒ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﭼﺮﺍﻍ‌ﻫﺎﯼ LED‌ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ. ﺳﭙﺮﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎﭖ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻭ ﺷﯿﺸﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻗﯽ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ FJ45 ﮐﺮﻭﺯﺭ ﺗﯿﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ FJ45 ﮐﺮﻭﺯﺭ ﺗﯿﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﻣﺪﻝ 1983، ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ‌ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ! 1

ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺷﺶ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺧﻄﯽ 2F ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻻ‌ﺳﺘﯿﮏ‌ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺝ‌ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﯾﻨﮓ‌ﻫﺎﯼ 17 ﺍﯾﻨﭽﯽ ﻭ ﮐﯿﺖ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﯿﺰ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ‌ﺍﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻓﺮﻭﺩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ FJ45 ﮐﺮﻭﺯﺭ ﺗﯿﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﻫﻢ‌ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺮﺍﺟﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺳﻮﭘﺮﺍ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﻭ ﺧﺸﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺝ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان