امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﭘﻮﻟﻮ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ  

#1
ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﭘﻮﻟﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻ‌ﺕ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﺁﻥ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭼﻬﺮﻩ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ
 ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﺵ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﮔﻠﻒ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺗﯿﮕﻮﺍﻥ ﻭ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺁﺭﺗﺌﻮﻥ ﻗﺮﺽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﭘﻮﻟﻮ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ   1

ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﭘﻮﻟﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﯼ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭘﻮﻟﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺮﺍﻍ‌ﻫﺎﯼ LED ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﻮﺭﭘﺮﺩﺍﺯﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺧﻼ‌ﻑ ﺍﮐﺜﺮ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ‌ﻫﺎ، ﺳﻬﻢ ﻧﻤﺎﯼ ﻋﻘﺐ ﺩﺭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯼ ﺟﻠﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﺮﺍﻍ‌ﻫﺎﯼ ﻋﻘﺐ ﭘﻮﻟﻮ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﮔﻠﻒ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ.

خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﭘﻮﻟﻮ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ   1

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ، ﺍﺳﻢ ﭘﻮﻟﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻋﻘﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﻮﻟﻮ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﺑﺎ ﺭﯾﻨﮓ‌ﻫﺎﯼ 16 ﺍﯾﻨﭽﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﯿﭗ‌ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﻪ ﻭ ﮐﻢ ﺁﭘﺸﻦ ﺭﯾﻨﮓ‌ﻫﺎﯼ 15 ﺍﯾﻨﭽﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ. ﻓﻀﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﭘﻮﻟﻮ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 9.2 ﺍﯾﻨﭽﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻟﻤﺴﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺗﯿﮕﻮﺍﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ‌ﺑﺮﺩ.

خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﭘﻮﻟﻮ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ   1

ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﭘﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 80 ﺍﺳﺐ‌ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ 93 ﻧﯿﻮﺗﻦ‌ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﭘﻮﻟﻮ ﻧﯿﺰ ﭘﻨﺞ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺗﯿﭗ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮ ﭘﻮﻟﻮ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊﺭ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ 95 ﯾﺎ 110 ﺍﺳﺐ‌ﺑﺨﺎﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ‌ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺖ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺩﻭﮐﻼ‌ﭼﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﭘﻮﻟﻮ GTi ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.
ﻧﺴﺨﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﻮﻟﻮ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﻫﻤﭽﻮﻥ Life ﻭ R-Line ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﯿﭗ‌ﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان