امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خودرو ﺟﮏ JS4 ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ‌ﺍﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ

#1
ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻ‌ﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﮏ JS4 ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮﺍﺱ‌ﺍﻭﻭﺭﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﮏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﻫﺸﺖ ﺗﯿﭗ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﯿﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

خودرو ﺟﮏ JS4 ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ‌ﺍﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ 1

ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﮏ JS4 ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ 1.6 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ 118 ﺍﺳﺐ‌ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ 150 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ 1.5 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊﺭ ﺑﺎ 147 ﺍﺳﺐ‌ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ 210 ﻧﯿﻮﺗﻦ‌ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ‌ ﺍﺳﺖ. ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﮏ JS4 ﻧﯿﺰ ﺷﺶ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﺶ ﺳﺮﻋﺘﻪ CVT ﻫﺴﺘﻨﺪ.

خودرو ﺟﮏ JS4 ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ‌ﺍﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ 1

ﺟﮏ JS4 ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﮐﺮﺍﺱ‌ﺍﻭﻭﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ 4410 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻃﻮﻝ ، 1800 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻋﺮﺽ ﻭ 1660 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺍﺭﺩ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﺁﻥ 2620 ﻣﯿﻠﯽ‌ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺭ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 520 ﻟﯿﺘﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ.

خودرو ﺟﮏ JS4 ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ‌ﺍﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ 1

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 10.25 ﺍﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ Apple CarPlay ﻭ Android Auto، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، ﺭﻭﮐﺶ ﭼﺮﻣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ‌ﻫﺎ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻠﯿﺪ، ﮔﺮﻣﮑﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ‌ﻫﺎ، ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺑﺮﻕ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﯽ ﺟﮏ JS4 ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﺶ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮﺍ، ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﺸﺶ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ، ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ 360 ﺩﺭﺟﻪ ﻭ ﺭﺍﺩﺍﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮﺭ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﺳﺖ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان