امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

لبنان اولین خودروی الکتریکی خود را به نمایش میگذارد

#1
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ، ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﮐﯿﻤﻦ ﺑﺎ ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ.


لبنان اولین خودروی الکتریکی خود را به نمایش میگذارد 1

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ 100 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ (96 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ) ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﭘﻨﺞ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ 165 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ (102 ﻣﺎﯾﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ) ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻧﯿﺮﻭ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻟﯿﺘﯿﻮﻡ ﯾﻮﻧﯽ 50 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺗﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 160 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ (119 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ) ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﮏ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺥ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ. ﭼﺮﺥ ﻫﺎﯼ ﺁﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻫﺠﺪﻩ ﺍﯾﻨﭽﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ.

لبنان اولین خودروی الکتریکی خود را به نمایش میگذارد 1

ﻓﻀﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻣﺪﺭﻥ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ 15.9 ﺍﯾﻨﭽﯽ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻓﻀﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ‌ً ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﯾﮏ ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ ﺳﺎﺩﻩ، ﯾﮏ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺞ ﺷﯿﮏ ﻭ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﺳﭙﺮﺕ ﺍﺳﺖ. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺭﻧﮓ ﺩﺍﺧﻠﯽ، ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼ‌ﺱ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﺭﻭﯼ ﯾﮏ "ﺷﺎﺳﯽ ﺁﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻓﻮﻕ ﺳﺒﮏ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺩ ﺁﻥ 450 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ (279 ﻣﺎﯾﻞ) ﺍﺩﻋﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

لبنان اولین خودروی الکتریکی خود را به نمایش میگذارد 1

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﺮﻭﺵ 30 ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻ‌ﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2022 ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ 10 ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨد
پاسخ
آگهی
#2
خیلی قشنگه
پاسخ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
Snowman سریع‌ترین خودروی جهان با سرعت 1000 مايل درساعت "۵ آر" توسط شرکت "آئوسی اینویدر"
  ﺑﺮﺩ 1000 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ خودروی ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﭼﯿﻨﯽ
  FV Frangivento Sorpasso:ابر خودروی ایتالیایی که نامش را نشنیده اید
  اولین تویوتا پاریس کراس ادونچر در راه است
  خودرو بیوک انویژن GX سه ردیفه در چین پیش از اولین رونمایی رسمی
  رونمایی خودرو کراس اوور تمام الکتریکی کیا EV6 در تاریخ 30 مارس
  معرفی نسخه مسابقه ای ابر خودروی 720s
  خودروی ﺩﺍﭼﯿﺎ ﺍﺳﭙﺮﯾﻨﮓ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺰﻭﺩﯼ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان