امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

گسترش محدوده خودرو بنتلی بنتایگا شاسی بلند با ﺍﺭﺍﺋﻪ نسخه S

#1
ﺑﻨﺘﻠﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﺮﯼ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻨﺘﺎﯾﮕﺎ ﺟﺪﯾﺪ S ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ، ﺑﻨﺘﺎﯾﮕﺎ ﺍﺳﭙﺮﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮﺩ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﮑﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ S ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺻﻄﻼ‌ﺣﺎً ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺩﯾﻨﺎﻧﯿﮏ ﺑﻨﺘﻠﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺎﺳﺎً، ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺿﺪ ﺭﻭﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ 48 ﻭﻟﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﻓﻘﻂ 0.3 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 959 ﭘﻮﻧﺪ ﻓﻮﺕ (1300 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ) ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻧﻮﺭﺩ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﯿﭽﯿﺪﻥ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ. ﺑﻨﺘﻠﯽ ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺘﺎﯾﮕﺎ S ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ، ﺛﺒﺎﺕ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﺮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

گسترش محدوده خودرو بنتلی بنتایگا شاسی بلند با ﺍﺭﺍﺋﻪ نسخه S 1

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺑﻨﺘﻠﯽ ﺩﺭ ﺑﻨﺘﺎﯾﮕﺎ S ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ ﺗﻔﯿﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﮐﺎﭘﻮﺕ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻮﺗﻮﺭ V8 ﺗﻮﺋﯿﻦ ﺗﻮﺭﺑﻮ 4.0 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ 542 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ (404 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ) ﻭ 568 ﭘﻮﻧﺪ ﻓﻮﺕ (770 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ) ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺤﺮﮎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 0-60 ﻣﺎﯾﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ (0-96 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ) ﺑﺎ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ 180 ﻣﺎﯾﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ (290 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ) 4.4 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ. ﺑﻨﺘﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﻨﺘﺎﯾﮕﺎ S ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ 406 ﻣﺎﯾﻞ (654 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ) ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺨﺰﻥ ﺳﻮﺧﺖ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.

گسترش محدوده خودرو بنتلی بنتایگا شاسی بلند با ﺍﺭﺍﺋﻪ نسخه S 1

ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺁﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﮑﯽ ﻭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺳﯿﺎﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﯾﮏ ﺍﺳﭙﻮﯾﻠﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺳﻘﻒ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻥ S ﻧﯿﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان