امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد

#1
ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﺠﻠﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ، ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﻟﻮﮐﺲ ﮐﺎﻣﻼ‌ً ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﯽ ﺍﻡ ﻭ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﺩﺭﺭﻭﻟﺰ ﺭﻭﯾﺲ، ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻋﻼ‌ﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ. ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻡ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ‌ً ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﺳﯿﻠﻮﺭ ﺷﺎﺩﻭ ﮐﻪ ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1965 ﺗﺎ 1980 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺍﻟﻬﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﯾﮏ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺪﻝ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡ ﻓﺎﻧﺘﻮﻡ ﺳﻮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ (ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ‌ً ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﺯﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺍﺳﺖ) ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﺪﺍﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﯽ ﺍﻡ ﻭ i7ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﯿﻢ، ﺍﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 100 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ‌ً ﯾﮏ ﺳﺪﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﻧﺘﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ 120 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺣﺖ 400 ﻣﺎﯾﻞ (644 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ)ﺑﺎﺷﺪ، ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﯽ ﺍﻡ ﻭ i7ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد 1

ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ V-12 ﺗﻮﺋﯿﻦ ﺗﻮﺭﺑﻮ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺍﻡ ﻭ ﺍﺳﺖ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺎﻧﺘﻮﻡ 563 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ 664 ﭘﻮﻧﺪ ﻓﻮﺕ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ (900 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺑﯽ ﺍﻡ ﻭ i7 640ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ، ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ، ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﮐﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ، ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺮﺩ.
پاسخ
 سپاس شده توسط شـــقآیــق
آگهی
#2
Wink 
عالي باحال بود
پاسخ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ
  |اخبار کوتاه خودرو|

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان