موضوع چطور بود؟؟؟
خوب بود................
83.33%
60 83.33%
بدک نبود...............
15.28%
11 15.28%
بد بود...................
1.39%
1 1.39%
در کل: 72 رأی 100%