نظرتون راجع رمان چیه؟
عالی
50.00%
هیوا1
1 50.00%
خوب
0%
0 0%
مزخرف
50.00%
TinaMk
1 50.00%
در کل: 2 رأی 100%