ادامشو بزارم یا نه؟؟؟
اره
100.00%
1 100.00%
نه باوو
0%
0 0%
در کل: 1 رأی 100%