در این بخش بیشتر شعر هایی در چه گروهی را می پسندید؟
اجتماعی
14.29%
zzaahhrraa
1 14.29%
طنز
28.57%
Spell †، جوجه طلاz
2 28.57%
عاشقانه
42.86%
Spell †، جوجه طلاz، فضول دختر
3 42.86%
فلسفی
0%
0 0%
عارفانه
0%
0 0%
مرثیه
0%
0 0%
مذهبی
0%
0 0%
شعر نو
14.29%
جوجه طلاz
1 14.29%
هیچ کدام
0%
0 0%
همه موارد
0%
0 0%
در کل: 7 رأی 100%