امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

سخنان ارد بزرگ

#1
سخنان ارد بزرگ 1

آدمياني مانند گل هاي لاله ، زندگي کوتاه در هستي و نقشي ماندگار در انديشه ما دارند . ارد بزرگ


ناداني و پستي يک نفر در گذشته ، نمي تواند ميدان انتقام از خاندان او باشد . ارد بزرگرازها در هنگامه شادي و بازي آدمي است . نکته فراموش شده جهان انديشه ، تعريف درست اين حالت هاست . ارد بزرگرويش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان مي دهد . ارد بزرگاين ديدگاه اشتباست که بپنداريم مرد توانا ، فرزندي همچون خود خواهد داشت . ارد بزرگريگهاي ساحل خرد ، نشيمنگاه پندارهاي پاک و شبانه توست . ارد بزرگگسستن دو همسر مي تواند خانداني را از هم بپاشد . ارد بزرگخرد ابتدا به انديشه پناه مي برد . ارد بزرگکليد رازهاي بزرگ ، در ژرفاي کمي نيست . ارد بزرگپيوند پاک ، پيوندي ابدي است . ارد بزرگآدم ماديگرا جادهاي احساسش ، کم رفت و آمد است . ارد بزرگآنانکه از رسيدن به ريشه ها هراس دارند ، در روزمرگي دست و پا مي زنند . ارد بزرگآه و بردباري ، ريشه هر ديوزاد ، و بد خويي را ، خواهد کَند . ارد بزرگسخن بدون پشتوانه ، يعني گزاف گويي . ارد بزرگشناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او ميدان بروز و رشد هنر را داده است . ارد بزرگيکي از بزرگترين خوشبختي ها ، خدمت بيشتر به مردم است . ارد بزرگخودخواهي ، کاشي سادگي روانت را ، خواهد شکست . ارد بزرگآدم خودبين ، چاره اي جز فرود آمدن ، ندارد . ارد بزرگنگارنده و سخنگويي که ديگران را کوچک و خوار مي نامد ، خود چيزي براي نمايش و بروز ندارد . ارد بزرگنماز عشق ترتيبي ندارد چرا که با نخستين سر بر خاک گذاردن ، ديگر برخواستني نيست . ارد بزرگتمناي واپسين آدمي ، شناور شدن در بسامدهاي گيتي است . ارد بزرگ
بسامدها : امواجاستخوان بندي شهرها در ديوار است و بزرگداشت . ارد بزرگکسي که درد روشنگري و بازگويي تجربه را ندارد خود نيز زماني براي بهره از آن را نخواهد يافت . ارد بزرگپشيماني، اولين گام براي پوزش است. ارد بزرگبراي کسب خرد ، سختي را بر خود هموار کن . ارد بزرگسرايش يک بيت درست از زندگي ، نياز به سفري ، هفتاد ساله دارد . ارد بزرگآدمهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند . ارد بزرگ


مردمان توانمند در میان جشن و بزم نیستند . آنها در هر دم به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن در حال پیکارند . ارد بزرگ


میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند . ارد بزرگ


پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، یافتن آرمان و خواسته ای هویدا است . ارد بزرگ


تنها آرمانهای بزرگ است که به ما بینشی فرا دنیوی می دهد . ارد بزرگ


مهم نیست تا چه میزان رشد کرده ایم ، مهم این است که از آرمان هایمان دور نشده باشیم . ارد بزرگ


هدف آدمهای کارآمد ، پیدا نمودن راهی مناسب برای ساختن ایده هاست . ارد بزرگ


آنکه در بیراهه قدم بر می دارد آرمان و هدف خویش را گم کرده است . ارد بزرگ


سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا . ارد بزرگ


به جای خود کم بینی و آرمان گریزی ، پای در راه نهیم که این تنها درمانگر دردهای زندگی ست . ارد بزرگ


اگر آرمان برایمان هویدا باشد ابزار های رسیدن به آن را خیلی زود خواهیم یافت . ارد بزرگ
آرمان ما باید دارای شور و برانگیختگی باشد . انگیزشی که آدمی را به هست و جوشش نیاورد ، خسته کننده است . ارد بزرگ


یادآوری آرمانها ، از بیراهه روی بازمان می دارد . ارد بزرگ


آرمان را نباید فراموش ساخت اما می توان هر دم ، به روشی بهتر برای رسیدن به آن اندیشید . ارد بزرگ


هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس . ارد بزرگ


میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نیروی کنونی ماست . ارد بزرگکمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست . ارد بزرگ


آدمهای آرمانگرا هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند بر ادامه آن پافشاری نمی کنند . ارد بزرگ


اندیشه همه گیر مردمی همیشگی نیست زیرا همواره دستخوش دگرگونی بدست جوانان پس از خود است ورود جوانان به آرامی ، آرمانهای نو پدید می آورد ، و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازی کند ناگریز نابود می گردد . ارد بزرگ


هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن . ارد بزرگ


همیشه بدنبال سرنوشتی بهتر برای خود باش ، و اگر کسب دانش آرمانت است هر آنچه در این مسیر رنج ببری ارزشش را دارد . ارد بزرگ


آرمان ما نباید موجب نابودی دیگران گردد آرمانی ارزشمند است که بهروزی ما و دیگران را در پی داشته باشد . ارد بزرگ


آدم های هدفمند فرمندند ، چرا که برآیند هدفمندی ، پاکی ست و پاکی شاهراه فرمندیست . ارد بزرگ


هدفمندان دارای دلدار ، فرهمندانند . ارد بزرگ


آنکه هدفش را ساده و باز نموده کمتر دچار سر در گمی می گردد . ارد بزرگ


زمانی می توانید کسی را از راهی بازدارید که ابتدا هدفش را دگرگون ساخته باشید . تا کسی هدفش دگرگون نگردد شما راه به جایی نخواهید برد . ارد بزرگ


آدمیانی اندک ، تنها به هدف می اندیشند ! و بسیار کسان که هدفشان جز خانه نشین کردن همان گروه و دسته کوچک نیست . ارد بزرگ


گاهی هدف خود ، سد دید آدمیست باید دور شد و آنگاه برگشت چه درخشان هویداست . ارد بزرگ


برنامه داشتن ویژه گی آدمهای کارآمد است . ارد بزرگ


کیهان دارای ساختاری هدفمند است . این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف ، در آن بر جای می گذارد . ارد بزرگ


عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد . ارد بزرگ


عشق چنان شیفتگی در نهان خود دارد که سخت ترین دلها نیز ، گاهی هوس شنا در آن را می کنند . ارد بزرگ


نماز عشق ترتیبی ندارد چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست .ارد بزرگ


هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو چرا که آرام جان دیگری در راه است .ارد بزرگ


کمک به همگان ، عشقی است که به برجستگان کمک می کند راه های سرفرازی را بیابند . ارد بزرگ


سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد . ارد بزرگ


دشواری ، به هدف ما ارزش می بخشد . دشواری بیشتر ، ارزش فزونتر .ارد بزرگ


مستمند کسی است ، که دشواری و سختی ندیده باشد . ارد بزرگ


ارزش سختی های روزگار را باید دانست ، آنها آمده اند تا ما را نیرومندتر سازند . ارد بزرگ


آنکه سختی نکشیده ، نرمی و بهکامی نخواهد داشت .ارد بزرگ


گذشتن از سختی های پیش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم نخواهد بود . ارد بزرگ


بسیار یاد کردن از سختی های زندگی ، بردگی می آورد .ارد بزرگ


آنچه بدست خواهی آورد فراتر از رنج و زحمتت نخواهد بود .ارد بزرگ


دوستی با رنج ها و درد ها مانند دوستی با دشمن ستیزه جو ست ، باید بر ناراستی ها تاخت که این تنها راه ماندگاریست . ارد بزرگ


رنج آدمی را نیرومند می سازد برسان کوهستان سخت . ارد بزرگ


سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست . ارد بزرگ


گیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش خردمندان از یک سو و پوزخند اهریمن و روان دیوپیشگان از سوی دیگر ، معرکه این جهان گذارا است . ارد بزرگ


بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزیم : اشتباهاتی همچون برده داری ، همسر سوزی و … را آدمیان رها نموده اند ، خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد . ارد بزرگ


آنانیکه خویی جانور گونه دارند و تنها در پی زدودن گرفتاریهای خویشتن خویش هستند بزهکاران روزگارند. باید گفت نشانه آنها بر گیتی هم تراز ریگ کوچکی در کرانه دریای آدمیان نیز نخواهد بود . ارد بزرگ


بی پایبندی به نظم در گیتی ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند. ارد بزرگ


نرمش و سازگاری با گیتی از هر کمین دلهره آوری ، رهایی مان خواهد بخشید . ارد بزرگ


گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است . ارد بزرگ


ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است . ارد بزرگ


بکار گیری آشنایان در یک گردونه کاری برآیندی جز سرنگونی زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت . ارد بزرگ


شباهنگام برای خانواده و نزدیکانت نامه بنویس و در روز برای اربابان و سرپرستان . ارد بزرگبرای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید . ارد بزرگ


کشوری که دارای پیشوایی بی باک است همه مردمش قهرمان و دلیر می شوند . ارد بزرگ


پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد. ارد بزرگ


رسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم . ارد بزرگ


هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد . ارد بزرگ


کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست . ارد بزرگکودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های قهرمانی است . ارد بزرگاهل سیاست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهایی که دوست دارند ! . ارد بزرگ


مهم ترین رازهای نهان سیاست بازان ، چیزی جز پیگری اندیشه مردم کوچه و بازار نیست . ارد بزرگ


آدمهای پلیدی هستند که با زمان سنجی مناسب ، از نگرانی های همگانی بهره می برند و خود را یک شبه رهایی بخش مردم می خوانند . ارد بزرگ


کوشش های سیاسی برای جوانان ، مردابی مرگبار است . ارد بزرگ


چو گرمای تن مردان و زنان کهن به آسمان پر کشید با یاد خویش اندیشه هواخواهان خود را گرما دهند . ارد بزرگ


مردان و زنان کهن در راه رسیدن به هدف ، یک آن هم نمی ایستند . ارد بزرگ


نگاه مردان کهن ایستا نیست آنها دورانهای آینده را نیز به خوبی می بینند . ارد بزرگ


دودمان بی نیا و مرد کهن ، به هزار آیین اهریمنی گردانده می شود . ارد بزرگ


اگر نتوانیم به تبار خویش سامانی درست دهیم ، مانند این است که در خانه ایی بی دیوار زندگی می کنیم . ارد بزرگ


برآزندگان خواهند ساخت سرآیندگان از پس آن خواهند سرود و زمین آیندگان را بارور می سازند . ارد بزرگ


برآزندگان سپاه یاران خویش را تنها در آمدگان و زندگان نمی بینند . ارد بزرگ


برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آیندگان است . ارد بزرگ


برآزندگان به گفتار سخیف و کم ارزش زندگی خویش را تباه نمی سازند . ارد بزرگ


برآزندگان چشم در دست پر از بذر خویش دارند و آسمانی که مهربان است صدای غرش باد هرزه گرد آنها را از راه خویش برنمی گرداند . ارد بزرگ


برآزندگان مست شرآب هزاران ساله تاریخ کشورخویشند سخن آنان جز آهنگ خیزش و رشد نیست . ارد بزرگ


برآزنده نمی گوید کیست ! او می گوید چیستی ؟ و از چیستت تو را به آسمانها می کشاند . ارد بزرگ


برآزندگان بدنبال دگرگونی و رستاخیزند ، رشد در کمینگاه راه های نارفته است . ارد بزرگ


برآزندگان شادی را از بوته آتشدان پر اشک ، بیرون خواهند کشید . ارد بزرگ


دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است به پهنه و گستره آسمانها . ارد بزرگ


کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست . ارد بزرگ


برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است. ارد بزرگ


پرهای خون آلود برآزندگان نقش زیبای آزادی آیندگان است. ارد بزرگ


کجاست سینه کش کوهستان سرد و بلندی که گامهای برآزندگان را بر تن خویش به یادگار نداشته باشد ؟ . ارد بزرگ


برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند ! تا کدام فرزند برداشت کند ؟... ارد بزرگ


ویرانه کاخ های برآزندگان هم ، هزاران گهواره امید بر بر بستر خویش دارد . ارد بزرگ


میهن پرستی هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است . ارد بزرگ


چه فریست زندگی را آنگاه که : برآزندگان را نشناسی ؟ و در خود بپیچی ؟ . ارد بزرگسرزمینی که اسطوره های خویش را فراموش کند به اسطورهای کشورهای دیگر دلخوش می کند فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرند . ارد بزرگ


اسطوره ها زاینده اند ! آنان برای فرزندان سرزمین خویش همواره امید به ارمغان می آورند . ارد بزرگ


هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید . ارد بزرگ


تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند . ارد بزرگ


مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند . ارد بزرگ


این دیدگاه اشتباست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت . ارد بزرگ


فرزند نانجیب ، آتش عمر پدر است . ارد بزرگ


فرمانروای بزرگ مردم خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه پناه آنان است . ارد بزرگ


فرمانروا اندیشه خویش را درگیر رخدادهای کوچک نمی کند . ارد بزرگ


سیاست بازان بدانند که فرمانروا همیشه به مردم بدهکار است . ارد بزرگ


سردمداران ناشایست ترسشان از ناکارآمدیشان نیست ، دوری از فرمانروایی آنها را می ترساند ! . ارد بزرگ


سردمداران برای آنکه به توفان مردم گرفتار نشوند باید با امواج دریای آدمیان هماهنگ گردند .مهار دریا غیر ممکن است کسانی که فکر می کنند مردم را با امکانات خود مهار کرده اند دیر یا زود گم می شوند . ارد بزرگ


فرمانروایان نیرومند ، رایزنانی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند . ارد بزرگ


بیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند . ارد بزرگ


مردم به دنبال گزارش روزانه فرمانروایان نیستند! آنان دگرگونی و بهروزی زندگی خویش را خواستارند !! . ارد بزرگ


فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندای با کُشتن خفه نمی شود . ارد بزرگ


فرمانروای دانا ، زخم خورده را بر هیچ کار دیوانی نمی گمارد . ارد بزرگ


خواست فرمانروا باید هم آهنگ با مردم باشد پیشداری او به نابودی اش می انجامد . ارد بزرگ


فرمانروای اندرزگو شایسته فرمانروای نیست تنها آنانی شایسته اند که اهل کارند . ارد بزرگ


همواره سودجویان خود را نگهبانان راستین فرمانروا می دانند . حال آنکه فرمانروای پاکزاد ، به شمار مردم خویش پاسبان دارد . ارد بزرگ


وقتی دیوانسالاران از نزدیکان فرمانروایان شدند دیگر امیدی به رشد کشور نیست . ارد بزرگ


بیچاره مردمی که فرمانروایانشان ، شاگردان رسانه ها باشند . ارد بزرگ


فرمانروایان تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگویند . ارد بزرگ


فرمانروای شایسته به فکر انتقام از مردم خویش نیست . ارد بزرگ


فرمانروایان هیچگاه نباید از بار کاری که بر دوش گرفته اند شانه خالی کنند اگر هم اشتباهی رخ نموده با دلیری آن را بازگویند . ارد بزرگ


فرمانروایی که نتواند جلوی بیداد بزهکاران و چپاولگران را بگیرد شایستگی گرداندن کشور را ندارد . ارد بزرگ


فرمانروا در برکناری کارمند نابکار زمانی را نباید از دست دهد چون سیاهی کار بزهکار در دید مردم خیلی زود دامن او را نیز خواهد گرفت . ارد بزرگ


به حال سرزمینی که روشنفکرش ، حرف فرمانروایان تمامیت خواه را تکرار می کند باید گریست . ارد بزرگ


بی شرم ترین فرامانروایان آنهایی هستند که ناکارامدی و اشتباهات خود را به مردم نسبت می دهند . ارد بزرگ


فرمانروایان بی خرد ، مردم را شاگرد خویش می پندارند . ارد بزرگ


پادشاهی که مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست او در ته چاه کبر و خود بینی فرو افتاده است . ارد بزرگ


یکی از بزرگترین خوشبختی ها ، خدمت بیشتر به مردم است . ارد بزرگ


میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز خواهد بود . ارد بزرگانتخابات مکان شعبده بازی دیوان سالاران نیست ! . ارد بزرگ


امروزه ، انتخابات آزاد تنها راهکار ادامه زندگی سیاسی فرمانروایان است . ارد بزرگ


انتخابات آزاد ، دشمن هیچ یک از باورهای توده مردم نیست . ارد بزرگ


انتخابات درست و سازنده ، ناجی کشور و نادیده گرفتن آن ، پگاه رستاخیزی هولناک است . ارد بزرگ


کشوری که گروه های هدفمند سیاسی ندارد انتخابات هر روز بیشتر به پستی می گراید . ارد بزرگ


دیوان سالاران بر این باور نباشند که انتخابات حقی است که آنها به مردم می دهند ! .ارد بزرگ


انتخابات نیاز به هنجاری خردمندانه دارد خردی که باور همه نخبگان آزاد اندیش کشور باشد . ارد بزرگ


انتخابات پرشگاه سیاسیون برای رسیدن به دستگاه دیوانی نیست اینجا خواست توده آدمیان برای درمان ناراستی هاست . ارد بزرگ


کوچک کنندگان دایره انتخابات ، با بن و ریشه آن دشمن اند . ارد بزرگ


آدمیانی که انتخابات نیک را بی ارزش می انگارند و آنانی که دانسته در بازی انتخابات نادرست رای می دهند هر دو به یک اندازه به سرزمین خویش پشت کرده اند . ارد بزرگ


دودمانی که بزرگان و ریش سفیدانش خوار باشند ، به کالبد بی جانی ماند که خوراک جانوران دیگر شود . ارد بزرگ


از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید . ارد بزرگ


گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمی شود ، به یک نگاه و یا ندای ریش سفیدی گشاده می گردد . ارد بزرگ


اندیشه و سخن ریش سفیدان برآیند بردباری ، مردمداری و سرد و گرم چشیدگی روزگار است . ارد بزرگ


ریش سفید داراترین به اندیشه است نه به دارایی و اندوخته . ارد بزرگ


ریش سفیدان ، زنجیر ارتباط نسل ها هستند . و خاندان بدون ریش سفید ، گذشته ای کم رنگ دارد و آیین های به جای مانده ، به هزار گونه ، تفسیر می شود . ارد بزرگ


آنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت . ارد بزرگتبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است . ارد بزرگ


نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها . ارد بزرگ


بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید . ارد بزرگراهی را که در زندگی برگزیده ایم می تواند برآیند بازخورد کنش دیگران ، با ما باشد . پرسش آن که :آیا ماخویشتن خویشتنیم ؟
و آیا همواره باید پاسخگوی برخوردهای بد دیگران باشیم ؟
این پرسش ها را که پاسخ گفتیم ! آزادی در ما بارور می شود .
وپس از آن ، آرمانی بزرگ همچون عشق به میهن در چشمه وجودمان جاری می گردد . ارد بزرگ


ابلهان در سرزمین های کوچک همواره سنگ کشورهای بزرگ را به سینه می زنند و هم میهنان خویش را تشویق به بخشش میهن و ناموس خود می کنند . ارد بزرگ


آنهایی که از زادگاه خود می روند تا رشد کنند با سپری شدن روزگار می فهمند بزرگترین گنج زندگی را از دست داده اند و آن زادگاه و میهن است . ارد بزرگ


صوفی مسلکان برای آنکه افکار اهریمنی خویش را گسترش دهند می گویند نیاز را باید از بین برد چون نیاز سبب دگرگونی می گردد و دگرگونی از دیدگاه آنان رنج آور است ! حال آنکه هدف آدمی از زیستن پیشرفت و درک زوایای پنهان دانش است .
بجای گوشه نشینی و خرده گیری باید با ابزار دانش سبب رشد میهن شد و امنیت را برای خود و آیندگان بدست آورد . ارد بزرگ


میهن پرستی ، همچون عشق فرزند است به مادر . ارد بزرگ


میهن دوستی ، دسته و گروه نمی خواهد ! این خواستی است همه گیر ، که اگر جز این باشد باید در شگفت بود . ارد بزرگ


ستایش گران میهن ، زنان و مردان آزاده اند . ارد بزرگ


میهن پرستی هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است .ارد بزرگ


آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد . ارد بزرگ


سرپرستانی که از ارزش سربازی می کاهند ، و پدر و مادرانی که ، پیشدار میهنداری فرزندان خویش می شوند ، به کشورشان پشت کرده اند . ارد بزرگ


برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است. ارد بزرگ


آنگاه که آزادی فدای میهن پرستی می شود و وارون بر این میهن پرستی فدای چیزهای دیگر ، کشور رو به پلشدی می گرایید و درد . ارد بزرگ


میهن پرستی و آزادیخواهی کلید درمان بسیاری از ناراستی هاست . ارد بزرگ


از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس . ارد بزرگایرانیان نیک نامی و پاکی تبار گذشتگان خویش را در شاهنانه فردوسی می بینند و در هر دودمانی که باشند برآن راه خواهند بود . ارد بزرگ .


کورش نماد فرمانروایان نیک اندیش است و نام او می ماند ، چرا که از راستی و کمک به آدمیان روی برنگرداند . ارد بزرگ


نادر شاه افشار توانست از خراب آبادی که دشمنان برایمان ساخته بودند کشوری باشکوه بسازد نام او همیشه برای ایرانیان آشنا و دوست داشتنی خواهد بود . ارد بزرگ .


بارزترین و گرامی ترین گرایش گاندی ، میهن پرستی او بود . ارد بزرگپیران جهان دیده همواره جوانان را به خروش و بیداری فرا می خوانند و بیماران پیوسته از پایان هر خروشی دم می زنند این کار ! صوفی منشانی خموش ، روانه میدان زندگی می کند . ارد بزرگ


نیرنگ پیران بدنهاد ، تنها با مرگ به پایان می رسد . ارد بزرگ


جوانان ! زندگی خردمندانه می خواهند ، کهنسالان باید آگاهی بخش اندیشه های آنان باشند نه بازیگران زندگی آنان . ارد بزرگ


پیران آزاده آنانیند که از آموزش دودمان امروز کوتاهی نمی کنند و هر آنچه در اندیشه دارند را هدیه می کنند . ارد بزرگ


پیران اندیشمند به ریشه ها می پردازند نه به شاخه ها . ارد بزرگ


پیران جهان دیده برای گفتگو با جوانان مانع تراشی نمی کنند . ارد بزرگبرای نابودی دشمن اندیشه خود ، بیاموز و پژوهش کن ! و برای گریز از دشمن مال و زندگیت به هنجارهای قانونی پناه ببر و دوری پیشه کن . ارد بزرگ


اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن . ارد بزرگ


دشمنی به آدمی این زمان را می دهد که تواناییهای خویش را باز شناسد . ارد بزرگدشمن ! دشمن است ، فریب زبان چرب دشمن را مخور . ارد بزرگتندرستی پاداش نیک زیستی ست . ارد بزرگ


تندرستی پرشگاه روان بیدار است برای گشودن دروازه های پیروزی . ارد بزرگ


اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم . ارد بزرگ


با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است . ارد بزرگ


ادب نمایه آغازین خرد است . ارد بزرگ


آدم با ادب دروازه دلها را همیشه گشوده می بیند . ارد بزرگ


ادب با پول ، دانش و آموزش بدست نمی آید ادب دارای ریشه است ریشه ایی به بلندای تاریخ . ارد بزرگ


دانه ادب در درون ما همانند گیاهی رشد می کند روشن بینی ، آب رشد آن است و خورشید ، دوستان و همدلان . ارد بزرگ


خواست ادب آن نیست که هر چه ما می خواهیم دیگران بگویند ، ادب آنست که ببینیم آیا کسان دیگر در جایگاه خویشند ؟ و حال ما در کجاییم ؟ ارد بزرگ


برای آنکه کسی را با ادب بنامیم و یا وارون براین ، باید کمی درنگ کرد و زمان را به کمک گرفت . ارد بزرگ


مردم آدمهای بردبار را با ادب می دانند حال آنکه بردباری سنجشی درست نیست ! باید ادب آدمها را در آزمون ها سنجید و نه در سکوتها ... ارد بزرگ


ادب خویش را هیچ گاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی ! ارد بزرگ


به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش . ارد بزرگ


بارش باران تپش زندگی و مهربانی است . ارد بزرگخردمندان همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را موجب می گردند . ارد بزرگنم نم باران ، سبب بیداری خاک گشته و آن را شکوفا می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید زمانی بس دراز می خواهد و روانی تشنه باران . ارد بزرگ

بارش باران از پستان گیتی ، فرزندان را در دل خاک جانی می دهد و زندگی را هویدا می کند و چه نیک مردان و زنانی که می بارند برای شکوفا شدن بستر آیندگان . ارد بزرگ


باران مهر آسمان است نه بغض آن ، همانند آدمیان مهرورزی که می بارند و کینه توزانی که خشک و بی نشانند . ارد بزرگ


روزهای سخت بهایی ست که باید برای سرافرازی پرداخت . ارد بزرگ


خارهای کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر . ارد بزرگ
بازده روزهای سخت ، بسیار بیشتر از دوران سرخوشی ست . ارد بزرگ


روزهای سخت گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند . ارد بزرگ


جنگ با روزهای سخت است که ما را پولادین می سازد . ارد بزرگ


بخشنده از دست نمی دهد او همواره در حال بدست آوردن است . ارد بزرگ


بخشندگی ، داشته است نه تباه شده . ارد بزرگ


اگر آدمیان می دانستند بخشندگی چه داشته بزرگیست هیچ گاه از آن دوری نمی گزیدند . ارد بزرگ


بخشندگان فرمانروایان بی تاج و تخت میانه مردمند . ارد بزرگ


مردم همواره گوش به ندای بخشندگان دارند . ارد بزرگ


برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری . ارد بزرگاگر پی به شکوه و گستره خرد خویش ببریم هیچ گاه به گردن کشی روی نمی آوریم . ارد بزرگ


گردن کشی آدمیان ، ریشه در ریزی و خردی میدان اندیشه آنان دارد . ارد بزرگ


چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار زبونی شدند . ارد بزرگگردن فرازان به خرد روی آوردند و گردن کشان به نابخردی . ارد بزرگگردن کشان خیلی زود برده آدمهای بد کردار می گردند . ارد بزرگآنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند . ارد بزرگپرداختن به ریشه ها ، کار ریش سفیدان و اهل دانش است . ارد بزرگ


ریشه آدم های سست بنیاد همانند درختان ریشه در مرداب ، لرزان است . ارد بزرگ


وارون بر رشد و شکوه دانش آدمی ، ریشه ادب و منش آدمها ، از دوران دیرین تا کنون بسیار اندک دگرگون شده است . ادب تازیان ، مردم افرنگ و یا خاور نشینان کمترین دگرگونی را در خود داشته است . آنچه دگرگون شده دانش و خرد است . اما ریشه همان دردهای دیرین خویش را بر پشت دارد . ارد بزرگ


آدمها میوه های درختانی هستند که ریشه ای از دیرینه دارند . ارد بزرگکلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست . ارد بزرگ


هر چه بلند پروازتر باشیم به رازهای کمتری بر می خوریم . ارد بزرگ


آدمهای کوچک ، رازهایشان هم کوچک است . ارد بزرگ


با آدمهایی که همیشه از شما می خواهند حرفاهایشان را به این و آن نگویید کمتر گفتگو کنید . ارد بزرگ


هر حرفی راز نیست ، اگر سخنی را راز می دانید آن را به کسی نگویید و اگر گفتید دیگر نگویید این را به کسی نگو ! چرا که خود شما توان نگهداری آن را نداشته اید چه برسد به شنونده سخن شما . ارد بزرگ همسران ، اگر رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند خیلی کمتر به غم جدایی گرفتار آیند . ارد بزرگرایزنی نباید سودی روشنی در راهی که نشان می دهد داشته باشد . ارد بزرگ


رایزنی که دوستان فراوان دارد تکیه گاه مناسبی نیست او گرفتار است و اندیشه اش آزاد نیست . ارد بزرگ


رایزنی که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست . ارد بزرگ


رایزن کسی است که می تواند از درون پیچیده ترین مشکلات ، ساده ترین و بهترین راهها را بیابد . ارد بزرگ


سخت ترین کارها ، یافتن رایزن است چرا که رایزنهای بزرگ دور از دیدگان مردم ، در اندیشه های دور در حال پروازند . ارد بزرگبی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود . ارد بزرگآنکه باژ می گیرد زندگیش بسیار کوتاه است . ارد بزرگاگر باژ دادی ایمین مباش ! که این درد را درمانی دگر است. ارد بزرگاگر هنجار ها و کارآگان سست باشند همان بهتر که باژ را بدهی . ارد بزرگهیچ هنجاری نمی تواند فراتر از جان بی گناهی باشد چه باژ باشد و چه غیر آن . ارد بزرگسامانه همه گير هستي با آنکه يکنواخت پنداشته مي شود ولي رو به پويش و پيشرفت است . گردش آرام هستي نبايد ما را فريب دهد ، ما بخشي از يک برنامه بزرگ و پيشخواسته در کيهان هستيم که پيشرفت را در نهاد خود دارد . ارد بزرگپوزش خواستن از پس اشتباه ، زيباست حتي اگر از يک کودک باشد. ارد بزرگدر هنگام توانايي اگر بستانکاري ديگران را ندهي ، بويژه هنگامي که او درمانده باشد ، فر و جايگاه خويش را براي هميشه از دست مي دهي . ارد بزرگهميشه بين خود و همسرت بازه اي را نگاهدار تا به خواري گرفتار نشوي . ارد بزرگميهماني هاي فراوان از ارزش آدمي مي کاهد ، مگر ديدار پدر و مادر . ارد بزرگخويشتن و مردم را هنگامي مي شناسي ، که تنها شوي . ارد بزرگخوارترين کارفرما کسي است که با ندادن و يا کم کردن دستمزد زير دست فرمانروايي مي کند . ارد بزرگبخشيدن تخت و اورنگ به خويشاوندان ، از زبوني است . ارد بزرگدارايي برآزندگان ، دلي سرشار از اميد است به پهنه و گستره آسمانها . ارد بزرگبهترين آموزگار استاد ، شاگرد اوست . ارد بزرگاگر مي خواهي بزرگ شوي ، از کردار نيک ديگران فراوان ياد کن . ارد بزرگهرگز به کودکانتان نگوييد پيشه آينده اش چه باشد همواره به او ادب و ستايش به ديگران را آموزش دهيد چون با داشتن اين ويژگيها هميشه او نگار مردم و شما در نيکبختي خواهيد بود و اگر اينگونه نباشد هيچ پيشه اي نمي تواند به او و شما بزرگواري بخشد . ارد بزرگهيچ گاه براي آغاز دير نيست ، همين بس که به خود بگويم اين بار کار نا تمام را ، پايان مي دهم . ارد بزرگميان گام نخست و آرمان بازه اي نيست ، آنچه داريم اندازه نيروي کنوني ماست . ارد بزرگدر پشت هيچ در بسته اي ننشينيد تا روزي باز شود . راه کار ديگري جستجو کنيد و اگر نيافتيد همان در را بشکنيد . ارد بزرگبيچاره مردمي که فرمانروايانشان ، شاگردان رسانه ها باشند . ارد بزرگفرودستان ، در بهترين هنگامه هم ، بهانه هاي فراوان ، براي انجام ندادن کار هاي خويش دارند . ارد بزرگهيچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان هاي خويش بترس . ارد بزرگرايزني با خردمندان ، پيروزي در پي دارد . ارد بزرگه کوهستان مي نگرم ، درونم سرشار از نيرو مي شود کوهها سر فرود مي آورند ، و مي گويند : باز ما را درخواهي نورد . ارد بزرگسردمداران ناشايست ترسشان از ناکارآمديشان نيست ، دوري از فرمانروايي آنها را مي ترساند ! .ارد بزرگاميدوار مباش ديگران همراهيت کنند ، تنها به درمان دردهاي روزگار خويش بيانديش . ارد بزرگمردمان توانمند در ميان جشن و بزم نيستند . آنها در هر دم به آرماني بزرگتر مي انديشند و براي رسيدن به آن در حال پيکارند . ارد بزرگمستمند کسي است ، که دشواري و سختي نديده باشد . ارد بزرگقهرمان هاي آدمهاي کوچک ، همانند آنها زود گذرند . ارد بزرگنامداري بي نيک نامي ، به پشيزي نمي ارزد . ارد بزرگدوستي که نوميدنامه مي خواند ، هميشه سوار تو و پيشدار دورخيزهاي بلندت خواهد شد . ارد بزرگآن که پند پذير نيست ، در حال افتادن در چاله سستي و زبوني است . ارد بزرگدست استاد خويش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد . ارد بزرگبا ترشرويي به ميان مردم رفتن ، تنها از بيماران ساخته است . ارد بزرگر و پدر ، زندگيشان را با فروتني به فرزند مي بخشند . ارد بزرگ


فرومايگان پس از پيروزي ، همآورد شکست خورده خويش را به ريشخند مي گيرند . ارد بزرگ


اگر دشمنت با روي خوش نزديکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهايش بگذار . ارد بزرگ


دل کيهان را اگر بگشاييم اين سخن را خواهيم شنيد " هر کنشي واکنشي را در پي دارد " پس بر اين باور باشيد ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بي بازگشت نخواهد بود . ارد بزرگهمواره تنهايي ، توانايي به بار مي آورد . ارد بزرگبراي پرش هاي بلند ، گاهي نياز است چند گامي پس رويم . ارد بزرگآموزگار مي تواند با رفتار و گفتارش کشوري را دگرگون سازد . ارد بزرگ


پيامد دانايي ، پذيرفتن بار ساماندهي ديگران است . ارد بزرگ


هنرمندان ناب ، هر روز در برابر ديدگان مردم نيستند . ارد بزرگ


نيرنگ پيران بدنهاد ، تنها با مرگ به پايان مي رسد . ارد بزرگ


نمي توان اميد داشت ، آدم هاي کوچک رازهاي بزرگ را نگاه دارند. ارد بزرگآنکه به خرد توانا شد ، ترس برايش نامفهوم است . ارد بزرگکين خواهي از خاندان يک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نيروي آدمهاي فرهمند . ارد بزرگاز آه و نفرين بزرگان و ريش سفيدان هر ايلي بايد ترسيد . ارد بزرگگيتي در جنگ و آوردي بزرگ در گردش است . انديشه و تلاش خردمندان از يک سو و پوزخند اهريمن و روان ديوپيشگان از سوي ديگر ، معرکه اين جهان گذارا است . ارد بزرگچه نشاني از بد انديش بجاست ؟ هيچ . ارد بزرگدر برف ، سپيدي پيداست . آيا تن به آن مي دهي ؟ بسياري با نماي سپيد نزديک مي شوند که در ژرفناي خود نيستي بهمراه دارند . ارد بزرگ


اندرز پيران ، بيشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است . ارد بزرگ


دودمان بي نيا و مرد کهن ، به هزار آيين اهريمني گردانده مي شود . ارد بزرگروز هاي خوش براي کژانديش بسيار کوتاه و روز کيفر بسيار دراز . ارد بزرگگِره هاي که به هزار نامه دادگستري باز نمي شود ، به يک نگاه و يا نداي ريش سفيدي گشاده مي گردد . ارد بزرگهر آنکه خردمندتر است اهريمن بيشتر به او حمله مي کند . در ميدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهي ديد . ارد بزرگاگر نتوانيم به تبار خويش ساماني درست دهيم ، مانند اين است که در خانه ايي بي ديوار زندگي مي کنيم . ارد بزرگميوه کشتن ، کشته شدن است . ارد بزرگانديشه و سخن ريش سفيدان برآيند بردباري ، مردمداري و سرد و گرم چشيدگي روزگار است . ارد بزرگ


غروب جان آدمي ، سپيده دمي به جهان ديگر است . ارد بزرگمهم ترين رازهاي نهان سياست بازان ، چيزي جز پيگري انديشه مردم کوچه و بازار نيست . ارد بزرگريش سفيد داراترين به انديشه است نه به دارايي و اندوخته . ارد بزرگآنکه راستي نپويد گرفتار آميزش با اهريمن است ، فرزند اين آميزش فتنه است و شورش . ارد بزرگدانش امروز فر بسياري در پي داشته ، اما نيروي جاري سازي آرامش به روان ما را ندارد . امنيت را بزرگان خردمند به ما مي بخشند . ارد بزرگچو گرماي تن مردان کهن به آسمان پر کشيد با يادشان انديشه هواخواهان خويش را گرما دهند . ارد بزرگريش سفيدان ، زنجير ارتباط نسل ها هستند . و قوم بدون ريش سفيد ، گذشته اي کم رنگ دارد و آيين هاي به جاي مانده ، به هزار گونه ، تفسير مي شود . ارد بزرگفرزند نانجيب ، آتش عمر پدر است . ارد بزرگنانکه تيشه به ريشه بزرگان و ريش سفيدان مي زنند خود و فرزندانشان را بي پناه خواهند ساخت . ارد بزرگبراي نزديکي و همگرايي قوم خويش ، کمک بهم و ستيز با ناداني و ناراستي را پيش گيريد . ارد بزرگبي مايگي و بدکاري پاينده نخواهد بود ، گيتي رو به پويندگي و رشد است . با نگاهي به گذشته مي آموزيم آدميان، اشتباهاتي همچون : برده داري ، همسر سوزي و ... را رها نموده است ، خردورزي ! آدمي را پاک خواهد کرد . ارد بزرگسرپرستاني که از ارزش سربازي مي کاهند ، و پدر و مادراني که ، پيشدار ميهنداري فرزندان خويش مي شوند ، به کشورشان پشت کرده اند . ارد بزرگ


پشتيباني از داشته ديگران ، پشتيباني از داشته خود ماست . ارد بزرگهنگامي که مي خواهي وظيفه و بايسته خويش را انجام دهي از کسي فرمان نگير . ارد بزرگهماي بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه اي به گستره و پهناي کوهستان داشته باشي . ارد بزرگبراي رسيدن به کاميابي نبايد از شکست هاي پيشين خيلي ساده بگذريد ، شناخت موشکافانه آنها ، پيشرفت شما را در پي خواهد داشت . ارد بزرگبدان همواره آنکه براي رسيدن به تو از همه چيزش مي گذرد روزي تنهايت خواهد گذاشت، اين هنجار دردناک زندگي است . ارد بزرگهيچ گاه عشق به همدم را پاينده مپندار و از روزي که دل مي بندي اين نيرو را نيز در خويش بيافرين که اگر تنهايت گذاشت نشکني و اگر شکستي باز هم ناميد نشو چرا که آرام جان ديگري در راه است . ارد بزرگ
جايگاه ارزيابي و نقد شما بر کارکرد ديگران ، مي تواند آغازگاه نخستين گام شما براي سازندگي باشد . ارد بزرگآدمهاي بزرگ و انديشمند ، بسيار اشک مي ريزند . ارد بزرگفرمانروايان بي خرد ، مردم را شاگرد خويش مي پندارند . ارد بزرگ


مينديش که ديگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند . ارد بزرگ


اگر شناخت زن و مرد نسبت به ويژگي هاي دروني و بيروني يکديگر بيشتر گردد کمتر دچار گسست مي شوند . ارد بزرگسرآمد اين جهاني شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زيباتري در برابر شماست . ارد بزرگهر چه بلند پروازتر باشيد تپش دلتان کمتر خواهد شد . فشار و دردهاي روانيتان نيز . ارد بزرگبرآزندگان مست شرآب هزاران ساله تاريخ کشورخويشند سخن آنان جز آهنگ خزيش و رشد نيست . ارد بزرگآدمهاي پاک نهاد درهاي وجودشان را پس از ناسپاسي مي بندند نه پيش از آن . ارد بزرگيم آنگونه باشد که ما مي گويم . ارد بزرگاگر ديگران را با زيباترين منشها و صفات بخوانيم چيزي از ارزش ما نمي کاهد بلکه او را دلگرم ساخته پيرامونيان ما چه بخواهيم و يا نخواهيم بر انديشه هاي ما اثر خواهند گذاشت . ارد بزرگآرمان و انگيزه هويدا ، ويژگي آدم کار آمد است . ارد بزرگآنکه درست سخن نمي گويد داناترين هم که باشد همگان بي سوادش مي پندارند . ارد بزرگهيچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنيد . ارد بزرگفرمانروا با انديشه وزيران توانمند خويش فرمانروايي مي کند . ارد بزرگپرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است . ارد بزرگهمه آدميان به شيوه هاي گوناگون سختي هاي روزگار را مي چشند . ارد بزرگارزش استاد را دانستن هنر نيست ، بلکه بايستگي و وظيفه است . ارد بزرگ


آنکه پرسشهاي پراکنده در وادي هاي گوناگون را همزمان مي پرسد ، تنها مي خواهد زمان و نيروي استاد را تباه کند . ارد بزرگدرون ما با تمام جزئيات ، از نگاه تيزبين اهل خرد پنهان نيست . ارد بزرگبکار گيري آشنايان در يک گردونه کاري برآيندي جز سرنگوني زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت . ارد بزرگ


ميهن پرستي هنر برآزندگان نيست که آرمان آنان است . ارد بزرگ
آهنگ دلپذير ، ريتم و آواي طبيعت است. ارد بزرگ


بي پايبندي به نظم در گيتي ، ويژگي آدمهاي گوشه گير است که عشق و احساس را سپر ديدگاههاي نادرست خود مي کنند. ارد بزرگ


هنگام گسست و بريدن از همه چيز ، مي تواني بسياري از نداشته ها را در آغوش کشي . ارد بزرگ


خودبيني ، خواستگاهش درون است که آدمي را شيفته خويش مي سازد و وارون بر اين خواستگاه افتادگي پيرامون ماست ، که همگان را به سوي ما مي کشاند . ارد بزرگبدبخت کسي است که نمي تواند ناراستي خويش را درست کند . ارد بزرگميان اشک مرد و زن فاصله و بازه اي از آسمان تا زمين است . ارد بزرگنگاه که شب فرا رسيد و همه پديدگان فرو خُفتند ابردرياها به پا مي خيزند، آيا تو هم بر مي خيزي ؟ ارد بزرگآنکه نمي تواند از خواب خويش براي قراگيري دانش و آگاهي کم کند توانايي برتري و بزرگي ندارد . ارد بزرگگيتي همواره در حال زايش است و پويشي آرام در همه گونه هاي آن در حال پيدايش است . ارد بزرگ


بزرگترين نابکاري آن است که بپنداريم براي آنکه برترين باشيم بايد دست به ويرانگري چهره ديگران بزنيم . ارد بزرگ

هر قدر به ديگران احترام بگذاريم ، به ما احترام خواهند گذاشت . ارد بزرگوزن يک تهمت ، سنگين تر از هزار هزار دشنام است . ارد بزرگناداني ، خودخواهي به بار مي آورد . ارد بزرگهيچ پير جهان ديده اي منکر برآيند زهرآلود ، دارايي حرام در زندگي آدمي نيست . ارد بزرگتنهايي براي جوان ارزشمند ، و براي پير آزار دهنده است . ارد بزرگنادان هميشه از آز و فزون خواهي خويش خسته است . ارد بزرگآسودگي آدمي ، به گنج و دينار نيست که به خرد است و روشن بيني . ارد بزرگبدانديش هميشه ، کارش گره مي خورد . ارد بزرگنيکي برآيند خرد است ، در دل و روان آدمي . ارد بزرگخاموشي بيشه نبرد ، فريادها در سينه دارد . ارد بزرگاهل خرد و فرهنگ هميشه زنده اند . ارد بزرگ


آسيب ديده هميشه درهاي روياهايش کوچک و کوچکتر مي شود ، مگر با اميد که شرايط ما را دگرگون مي سازد . ارد بزرگ


پيران جهان ديده براي گفتگو مانع تراشي نمي کنند . ارد بزرگ


آغاز هر روز، نو شدني دوباره است ، و زماني براي پويايي بيشتر . ارد بزرگاستخوان بندي فرياد ، پاسخ هزاران ستم بي صداست . ارد بزرگآنکه مي دزدد ، جز حق خويش چيزي نمي ستاند . اما اين ستاندن نفرين و خواري ابدي در پي دارد . ارد بزرگهميشه بدنبال سرنوشتي بهتر براي خود باش ، و اگر کسب دانش آرمانت است هر آنچه در اين مسير رنج ببري ارزشش را دارد . ارد بزرگجام عمر را جز با مي دلدادگي به خرد و دانش پر مکن . ارد بزرگمرد دلير بهنگام ستيز و نبرد ، همراهانش را نمي شمارد . ارد بزرگراز اندوختن خرد ، يکرنگي است و بخشش . ارد بزرگ


سرآمد دشواري و سختي دانايست و دانا چشم خويش را بر بسياري از زيبايي هاي زود گذر گيتي خواهد بست . ارد بزرگخواسته مراد از مريد خاموشي و ژرف نگريست ، و خواهش مريد از مراد ، نشان دادن مسير پيشرفت . ارد بزرگاز سفر کرده ، ارزش سرزمين مادري را بپرس . ارد بزرگ


آنگاه که نمي دانم چه مي گويم ، جز راستي چيزي بر زبانم جاري نيست . ارد بزرگبراي ماندگاري ، رويايي جز پاکي روان نداشته باش . ارد بزرگياد اشک و شيفتگي ، آويزه خاموش دلهاست . ارد بزرگهر پيوستني آگاهي و ميوه اي نو ارمغان مي آورد . ارد بزرگخودت را بشناس اما به آن مبال . ارد بزرگآنکه براي بهروزي آدميان تلاش مي کند و راه درست را نشان مي دهد بارها و بارها مي زيد و تا ياد و سخنش جاريست او زاده مي شود و باز هم . ارد بزرگراه آشتي را کسي بايد بيابد که خود سبب جدايي شده است . ارد بزرگارزش پيمان شکن ، باندازه کفن هم نيست . ارد بزرگنگاه زمينيان ، تهي است از انوار آسمانيان . ارد بزرگاگر در بند زندگي روزمره تان شويد نمي توانيد گامي بسوي بهروزي بردارد . ارد بزرگنگاه آدمهاي کوچک ، چه زود پر مي شود و لبريز . ارد بزرگ


بسياري در پيچ وخم يک راه مانده اند و همواره از خويشتن مي پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهيم . بدانها بايد گفت مي داني در کجا مانده اي؟ همانجاي که خود را پرمايه دانسته اي. ارد بزرگ


بسياري بخاطر برآيند هنجارهاي دروني اشان بين نماي سپيد و پاکي در اشتباهند . ارد بزرگره آورد سفر در درون آدمي ، به جز خرد و پيشرفت نيست . ارد بزرگآنکه در بيراهه قدم بر مي دارد آرمان و هدف خويش را گم کرده است . ارد بزرگرهايي و آزادي ، برآيند پرستش خرد است و دانايي . ارد بزرگخستين گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودي بزرگان و ريش سفيدان است و سپس تاراج دارايي آنها . ارد بزرگآدم خردمند ، تار و پودهاي اصلي زندگي را مي يابد . ارد بزرگآنکه کارش را دوست ندارد خيلي زود پير مي شود . ارد بزرگهنر خوراک روان و هنرمند آفريننده آن است . بارگاه هنر با هيچ جايگاهي درخور ارزيابي نيست . ارد بزرگشورشهاي آدميان ، با بسامدهاي پر نيروي کيهان خيلي زود به سامانه درست خويش باز مي گردد . ارد بزرگ


سازگاري با زيستگاه و تلاش براي بهتر شدن جايگاه کنوني ويژگي ناب آدمهاي پاک است . ارد بزرگ


سربازي که مي ترسد ، جان خود و ديگر سربازان را به خطر مي افکند . ارد بزرگ
همواره آدميان محيط و چنبره بدي و پليدي را با دانش و انديشه برتر خويش بسته و بسته تر مي سازند . ارد بزرگ


تاراج و شورش هيج گاه بهانه تاراج و شورش ديگر نيست . ارد بزرگ


جشن هاي بزرگ انگيزه افزايش باروري و پويايي آدميان مي شود . ارد بزرگخوش نامي بزرگترين فر و افتخار هر آدمي است . ارد بزرگبسياري از چيزهاي را که مي خواهيم داشته باشيم مي توانيم با نشان دادن توانمندي خويش به آساني بدست آوريم . ارد بزرگپيش از آنکه با کسي پيماني ببنديد ، دمي درباره توانايي خود در اجراي آن بينديشيد و سپس پاسخ گوييد . ارد بزرگبراي ربودن دل آدميان بايد بر هم پيشي گرفت و اين زيباترين آورد زندگي است . ارد بزرگجز ناميدي و افسردگي هيچ بن بستي در زندگي آدمي نيست . ارد بزرگديدگاه خوب مردم ، بهترين پشتيبان برگزيدگان است . ارد بزرگخود را براي پيشرفت مردم ارزاني دار تا مردم پشتيبان تو باشند . ارد بزرگآنگاه که سنگ خويشتن را به سينه مي زنيد نبايد اميد داشته باشيد همگان فرمانبردار شما باشند . ارد بزرگخوار نمودن هر آيين و نژادي به کوچک شدن خود ما خواهد انجاميد . ارد بزرگفزون خواهي براي داشته هاي ما زيانبار است . ارد بزرگبرآزندگان سپاه ياران خويش را تنها در آمدگان و زندگان نمي بينند . ارد بزرگسختي هاي بزرگ به آدمي نيرويي دو چندان مي بخشد . ارد بزرگ


فرهنگ هاي همريشه ، انگيزه اي توانمند است که موجب همبستگي کشورها در آينده مي گردد . ارد بزرگاگر براي رسيدن به آرزوهاي خويش زور گويي پيشه کنيم ، پس از چندي کساني را در برابرمان خواهيم ديد که ديگر زورمان بدانها نمي رسد . ارد بزرگآب و هوا ، بر جهان بيني ، پبوندهاي مردمي و انديشه ما تاثيرگذار است . ارد بزرگاهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آينده اند . ارد بزرگشالوده و زيربناي گسترش هر کشور ، فرهنگ است . ارد بزرگبا گذشت ، شما چيزي را از دست نمي دهيد بلکه بدست مي آوريد . ارد بزرگ


آنکه به سرنوشت ميهن و مردم سرزمين خويش بي انگيزه است ارزش ياد کردن ندارد . ارد بزرگشکست هاي زندگي ، درهاي پيروزي را مي گشايد و خودپسندي درهاي پيروزي را يکي پس از ديگري مي بندد . ارد بزرگکوشش هاي سياسي براي جوانان ، مردابي مرگبار است . ارد بزرگآنانکه پژوهش کرده اند تنها کمي به داشته هاي دروني خويش و رازهاي کيهاني آشنا شده اند و اين رويکرد نمي تواند دستاويزي براي کوچک شمردن ديگر کسان گردد چرا که بسياري به اين رازها پي مي برند بي کوچکترين بررسي و پژوهشي، آنها با کار و همچنين نگرش در نمايه هاي هستي به بسياري از ناگفته ها پي مي برند . ارد بزرگهيچ دوستي بهتر از تنهايي ، براي اهل انديشه نيست . ارد بزرگبراي آنکه همواره دوستانمان را نگاه داريم بهتر است همواره فاصله و بازه اي ميان خود و آنها داشته باشيم . ارد بزرگ


جريان هاي آلوده به مرداب خواهند رسيد سخن گفتن از آنها، زندگيمان را تباه مي سازد . ارد بزرگآرمان ما نبايد موجب نابودي ديگران گردد آرماني ارزشمند است که بهروزي ما و ديگران را در پي داشته باشد . ارد بزرگناراستي ها يمان را بپذيريم چرا که بهانه آوردن ، دو چندان آنها را سنگين مي کند . ارد بزرگ
جهان همواره در حال دگرگوني و رشد است نبايد اين پويندگي را زشت دانست ، بايد همراه بود و سهمي از اين رشد را بر عهده داشت . ارد بزرگ

ميهن دوستي ، دسته و گروه نمي خواهد ! اين خواستي است همه گير ، که اگر جز اين باشد بايد در شگفت بود . ارد بزرگآزادي باجي به مردم نيست ! چرا که مال و داشته آنهاست. ارد بزرگابله ترين آدميان آنانيند که با مسخره نمودن شايسته گان شاد مي گردند . ارد بزرگآدمياني اندک ، تنها به هدف مي انديشند ! و بسيار کسان که هدفشان جز خانه نشين کردن همان گروه و دسته کوچک نيست . ارد بزرگپيشرفت تنها در سايه آمادگي هميشگي ما بدست مي آيد . ارد بزرگ


بزرگترين اشتباه و چاله زندگي يک زياده خواه ، در آنست که پيش از کسب آمادگي لازم پشت ميز مديريت بنشيند . ارد بزرگپادشاهي که مردمش از او فروتر بنشينند در فزوني و برتري نيست او در ته چاه کبر و خود بيني فرو افتاده است . ارد بزرگآنکه بر کردار خويش فرمانروايي کرد و دليرانه بسوي راه هاي نارفته رفت بي گمان آموزگار آيندگان خواهد شد . ارد بزرگدوستي تنها برآيند نياز ما نيست از خودگذشتگي نخستين پايه دوستي ست . ارد بزرگستايش گران ميهن ، زنان و مردان آزاده اند . ارد بزرگ


انديشمندان را شايد بتوان ناديده گرفت و يا بزور خفه شان نمود ! اما تاريخ ، گواه هزاران سال فرياد رساي آنان بوده و هست . ارد بزرگ


هيچ گاه از راستي و درستي خويش آزرده مباش چون هميشه در انتهاي هر داستان تو برنده ايي ! . ارد بزرگبا فريب شايد بتوان چيزي بدست آورد اما در نهايت همان دستاورد مايه تباهي خواهد بود . ارد بزرگنخستين گام در راه پيروزي ، آموختن ادب است و نکو داشت ديگران . ارد بزرگاسطوره ها زاينده اند ! آنان براي فرزندان سرزمين خويش همواره اميد به ارمغان مي آورند . ارد بزرگتوان آدميان را، با آرزوهايشان مي شود سنجيد. ارد بزرگ


آنکه برنامه ها را از پايان به آغاز ، مورد گفتگو و ارزيابي قرار مي دهد بر راستي در حال سرپوش گذاري بر روي چيزي است . ارد بزرگ


گفتگو با آدميان ترسو ، خواري بدنبال دارد. ارد بزرگآدمي مي تواند بارها و بارها به شيوه هاي گوناگون قهرمان شود . ارد بزرگ


انديشه همه گير مردمي هميشگي نيست زيرا همواره دستخوش دگرگوني بدست جوانان پس از خود است ورود جوانان به آرامي ، آرمانهاي نو پديد مي آورد ، و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازي کند ناگريز نابود مي گردد . ارد بزرگبرآزندگان به گفتار سخيف و کم ارزش زندگي خويش را تباه نمي سازند . ارد بزرگدوستان فراوان نشان دهنده کاميابي در زندگي نيست ، بلکه نشان نابودي زمان ، به گونه اي گسترده است. ارد بزرگاگر دست تقدير و سرنوشت را فراموش کنيم پس از پيشرفت نيز افسرده و رنجور خواهيم شد . ارد بزرگ


آنکه پياپي سخنتان را مي برد ، دلخوش به شنيدن سخن شما نيست . ارد بزرگ


مرداني که بيشتر از جايگاه و هنجار زنان پشتيباني مي کنند خود بيشتر از ديگران به نهاد زن مي تازند . ارد بزرگ


خنده فراوان و بلند و پيگير ، نفير فرا رسيدن هنگامه رنج و سختي است. ارد بزرگباش ، و اگر درشب و سياهي آغاز شد از اميد در خود چراغي بيافروز که پگاه خوشبختي نزديک است. ارد بزرگگاهي تنها راه درمان روانهاي پريشان ، فراموشي است. ارد بزرگاهل خرد ، پيشتاز روزگار خويش اند . ارد بزرگنقد و ارزيابي بي کينه ، پاداشي است که ارزش آن را بايد دانست . ارد بزرگمردمان توانمند در خواب نيز ، رهسپار جاده پيشرفتند . ارد بزرگبرآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آيندگان است . ارد بزرگآنکه ديگران را ابزار پرش خويش مي سازد ، تنها خواهد ماند . ارد بزرگبزرگترين کارخانه نابودي توانمنديها ، آيين آموزشي نادرست است. ارد بزرگهم رنگ ديگر کسان شدن ، باور هيچ کدام از بزرگان نبوده است . ارد بزرگ


دشمني و پادورزي ، به آدم خردمند انگيزه زندگي مي دهد . ارد بزرگآدم بي مايه ، همه افراد را ابزار رسيدن به خواسته هاي خويش مي سازد . ارد بزرگآدم هاي بزرگ به خوشي هاي کوتاه هنگام تن نمي دهند . ارد بزرگبراي پويايي و پيشرفت ، گام نخست از پشت درهاي بسته برداشته مي شود . ارد بزرگجايي که شمشير است آرامش نيست . ارد بزرگريشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدير ناتوان است . ارد بزرگاگر به سخني که گفته ايد با تمام وجود پايبند هستيد، ديگر نيازي نيست براي آن پوزش بخواهيد . ارد بزرگنرمدلي و نرمش منش آدمي است و سنگدلي و سختسري منش اهريمن. ارد بزرگ


گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشي کمياب است . ارد بزرگفرمانرواياني که يک شبه داراي توان مي شوند ، با تلنگري فرو مي ريزند . ارد بزرگانديشه و انگاره اي که نتواند آينده اي زيبا را مژده دهد ناتوان و بيمار است . ارد بزرگکارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بيشتر به کشور آسيب مي رسانند. ارد بزرگ


دشمن ابزار نابود ساختن آدمي را ، در درون سراي او جست و جو مي کند . ارد بزرگ


اگر مي خواهي دوستيت پا برجا بماند هيچ گاه با دوستت شريک مشو . ارد بزرگ


آدم خودباور ، هيچ گاه براي رسيدن به ماديات ، ارزشهاي آدمي را زير پا نمي گذارد . ارد بزرگ


آزمودگي آدمها ، از زر هم با ارزشتر است . ارد بزرگ


پيران فريبکار، آتش زندگي جوانانند . ارد بزرگ


هنرمند و نويسنده مزدور ، از هر کشنده اي زيانبارتر است . ارد بزرگ


بزرگواري ، بي مهر و دوستي بدست نمي آيد . ارد بزرگاگر جانت در خطر بود بجاي پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاري خويش آگاه سازي . ارد بزرگ


آدمهاي آرمانگرا هنگاميکه به نادرست بودن آرزويي پي مي برند بر ادامه آن پافشاري نمي کنند . ارد بزرگ

منبع=http://jomalatziba.blogfa.com/
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
Earth سخنان متفکران جهان:]
  سخنان صادق هدایت
  قربانی بزرگ کرونا از دنیای ادبیات
Smile ادبیات بچه‌ها از نگاه نویسنده‌های آدم‌بزرگ‌ها !
Exclamation تألیف «لغت‌نامه بزرگ فارسی»
Big Grin «ابن سینا» منبع بزرگ پزشکان ایرلندی در قرون وسطی
Thumbs Up برگزاری «همایش بزرگ تبادل حق نشر جهان» در استانبول
  سخنان بزرگان درباره ی کتاب
  سخنان زیبا و آموزنده ویلیام شکسپیر
  معرفی کتاب(سری اول: چشمهایش از بزرگ علوی)

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان