امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

سخنان امیرالمونین

#1
سخنان امیرالمونین 1

بدترين دوست،‌ کسی است که براي او به رنج و زحمت افتي.حضرت علی(ع)نابود شد ، كسي كه ارزش خود را ندانست. حضرت علی(ع)


هم نشين بي خرد مباش، كه كار زشت خود را زيبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشي. حضرت علی(ع)كار اندكي كه ادامه يابد، از كار بسياري كه از آن به ستوه آيي اميدوار كننده تر است. حضرت علی(ع)هنگامي كه توانايي فزوني يابد، شهوت كاستي گيرد. حضرت علی(ع)اي فرزند آدم ! خودت وصي مال خويش باش، امروز به گونه اي عمل كن كه دوست داري پس از مرگت عمل كنند. حضرت علی(ع)تندخويي بي مورد نوعي ديوانگي است، زيرا كه تندخو پشيمان مي شود، و اگر پشيمان نشد، پس ديوانگي او پايدار است.حضرت علی(ع)هر گاه تهيدست شديد با صدقه دادن، با خدا تجارت كنيد.حضرت علی(ع)وفاداري با خيانت كاران نزد خدا نوعي خيانت، و خيانت به خيانت كاران نزد خدا وفاداري است. حضرت علی(ع)اي فرزند آدم ! اندوه روز نيامده را بر امروزت ميفزا، زيرا اگر روز نرسيده، از عمر تو باشد خدا روزي تو را خواهد رساند. حضرت علی(ع)هر گاه مستحبات به واجبات زيان رساند آن را ترك كنيد. حضرت علی(ع)جاهلان شما پر تلاش، و آگاهان شما تن پرور و كوتاهي ورزند ! .حضرت علی(ع)هر گاه خدا بخواهد بنده اي را خوار كند، دانش را از او دور سازد. حضرت علی(ع)مردم فرزندان دنيا هستند و هيچ كس را بر دوستي مادرش نمي توان سرزنش كرد. حضرت علی(ع)از نافرماني خدا در خلوت ها بپرهيزيد، زيرا همان كه گواه است، داوري كند. حضرت علی(ع)بي نيازي از عذرخواهي، گرامي تر از عذر راستين است.حضرت علی(ع)براي هر كسي در مال او دو شريك است: وارث، و حوادث. حضرت علی(ع)برترين بي نيازي و دارايي، نااميدي است از آنچه در دست مردم است. حضرت علی(ع)ستودن بيش از آن چه كه سزاوار است نوعي چاپلوسي، و كمتر از آن،‌ درماندگي يا حسادت است. حضرت علی(ع)سخت ترين گناه آنكه گناهكاران را كوچك بشمارد.حضرت علی(ع)از حرام دنيا چشم پوش، تا خدا زشتي هاي آن ر ا به تو نماياند، و غافل مباش كه لحظه اي از تو غفلت نشود. حضرت علی(ع)سخن بگوييد تا شناخته شويد، زيرا كه انسان در زير زبان خود پنهان است. حضرت علی(ع)بسا سخن كه از حملة مسلحانه كارگر تر است.حضرت علی(ع)خدا از مردم نادان عهد نگرفت كه بياموزند، تا آنكه از دانايان عهد گرفت كه آموزش دهند.حضرت علی(ع)سخت ترين گناهان، گناهي است كه گناهكار آن را سبك شمارد.حضرت علی(ع)دو گرسنه هرگز سير نشوند: جويندة علم و جويندة مال.حضرت علی(ع)چيز اندك كه با اشتياق تداوم يابد، بهتر از فراواني است كه رنج آور باشد.حضرت علی(ع)خدا عقل را به انساني نداد جز آن كه روزي او را با كمك عقل نجات بخشيد. حضرت علی(ع)هر كس با حق در افتاد نابود شد. حضرت علی(ع)قلب، كتاب چشم است. (آنچه چشم بنگرد در قلب نشيند.) حضرت علی(ع)تقوا در رأس همة ارزش هاي اخلاقي است. حضرت علی(ع)با آن كس كه تو را سخن آموخت به درشتي سخن مگو، و با كسي كه راه نيكو سخن گفتن به تو آموخت، لاف بلاغت مزن. حضرت علی(ع)در تربيت خويش تو را بس كه از آنچه بر ديگران نمي پسندي دوري كني. حضرت علی(ع)

بزرگ ترين عيب آنكه چيزي را در خود داري، بر ديگران عيب بشماري ! حضرت علی(ع)با مردم آنگونه معاشرت كنيد، كه اگر مرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد، با اشتياق سوي شما آيند.حضرت علی(ع)اگر بر دشمنت دست يافتي، بخشيدن او را شكرانة پيروزي قرار ده. حضرت علی(ع)ناتوان ترين مردم كسي است كه در دوست يابي ناتوان است، و از او ناتوان تر آن كه دوستان خود را از دست بدهد. حضرت علی(ع)چون نشانه هاي نعمت پروردگار آشكار شد، با ناسپاسي نعمت ها را از خود دور نسازيد. حضرت علی(ع)از كفارة گناهان بزرگ، به فرياد مردم رسيدن، و آرام كردن مصيبت ديدگان است. حضرت علی(ع)اي فرزند آدم ! زماني كه خدا را مي بيني كه انواع نعمت ها را به تو مي رساند تو در حالي كه معصيت كاري، بترس.حضرت علی(ع)بخشنده باش اما زياده روي نكن، در زندگي حسابگر باش اما سخت گير مباش. حضرت علی(ع)


عمل مستحب انسان را به خدا نزديك نمي گرداند اگر به واجب زيان رساند. حضرت علی(ع)خوشا به حال كسي كه به ياد معاد باشد، براي حسابرسي قيامت كار كند، با قناعت زندگي كند، و از خدا راضي باشد.حضرت علی(ع)گناهي كه تو را پشيمان كند بهتر از كار نيكي است كه تو را به خود پسندي وا دارد. حضرت علی(ع)هيچ ثروتي چون عقل، و هيچ فقري چون ناداني نيست. هيچ ارثي چون ادب، و هيچ پشتيباني چون مشورت نيست. حضرت علی(ع)ثروت، ريشة شهوت هاست. حضرت علی(ع)از بخشش اندك شرم مدار كه محروم كردن، از آن كمتر است. حضرت علی(ع)ارزش هر كس به مقدار دانايي و تخصص اوست. حضرت علی(ع)بي ارزش ترين دانش، دانشي است كه بر سر زبان است، و برترين علم، علمي است كه در اعضا و جوارح آشكار است. حضرت علی(ع)عفت ورزيدن زينت فقر و شكر گذاري زينت بي نيازي است.حضرت علی(ع)خوابيدن همراه با يقين، برتر از نماز گذاردن با شك و ترديد است. حضرت علی(ع)مردم براي اصلاح دنيا چيزي از دين را ترك نمي گويند، جز آنكه خدا آنان را به چيزي زيانبار تر دچار خواهد ساخت. حضرت علی(ع)چقدر فاصلة بين دو عمل دور است، عملي كه لذتش مي رود و كيفر آن مي ماند و عملي كه رنج آن مي گذرد و پاداش آن ماندگار است.حضرت علی(ع)اگر به آنچه كه مي خواستي نرسيدي، از آنچه هستي نگران مباش. حضرت علی(ع)


دوست، دوست نيست مگر آنكه حقوق برادرش را در سه جايگاه نگهبان باشد: در روزگار گرفتاري، آن هنگام كه حضور ندارد، و پس از مرگ. حضرت علی(ع)نماز موجب نزديكي هر پارسايي به خداست، و حج جهاد هر ناتوان است. هر چيزي زكاتي دارد، و زكات تن، روزه، و جهاد زن، نيكو شوهر داري است. حضرت علی(ع)روزي را با صدقه دادن فرود آوريد.حضرت علی(ع)آنكه پاداش الهي را باور دارد، در بخشش سخاوتمند است. حضرت علی(ع)

برادرت را با احساني كه در حق او مي كني سرزنش كن، و شر او را با بخشش بازگردان.حضرت علی(ع)فقر، مرگ بزرگ است ! . حضرت علی(ع)اي فرزند آدم ! آنچه را كه بيش از نياز خود فراهم كنيد، براي ديگران اندوخته ايد.حضرت علی(ع)كسي كه درخت شخصيت او نرم و بي عيب باشد، شاخ و برگش فراوان است. حضرت علی(ع)حسادت بر دوست، از آفات دوستي است. حضرت علی(ع)داوري با گمان بر افراد مورد اطمينان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)بدترين توشه براي قيامت، ستم بر بندگان است. حضرت علی(ع)خود را به بي خبري نماياندن از بهترين كارهاي بزرگان است. حضرت علی(ع)آن كس كه لباس حيا بپوشد كسي عيب او را نبيند.حضرت علی(ع)ايمان، بر شناخت با قلب، اقرار با زبان، و عمل با اعضا و جوارح استوار است. حضرت علی(ع)سنگ غصبي در بناي خانه، ماية ويران شدن آن است. حضرت علی(ع)هر چند اندك؛ و ميان خود و خدا پرده اي قرار ده هر چند نازك ! . حضرت علی(ع)خدا را در هر نعمتي حقي است، هر كس آن را بپردازد، فزوني يابد، و آن كس كه نپردازد و كوتاهي كند، در خطر نابودي قرار گيرد. حضرت علی(ع)

منبع=http://jomalatziba.blogfa.com/
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
Earth سخنان متفکران جهان:]
  سخنان صادق هدایت
  سخنان بزرگان درباره ی کتاب
  سخنان زیبا و آموزنده ویلیام شکسپیر
  آخرین سخنان و تصاویر جورج جرداق
  سخنان آموزنده و بسیار خواندنی ایمانوئل كانت مجموعه : سخنان بزرگان سخنان آموزنده و بس
  سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا مجموعه : سخنان بزرگان سخنان زیبا و گلچین برمودا باتر
  سخنان جالب و خواندنی خانم مایا آنجلو مجموعه : سخنان بزرگان سخنان جالب و خواندنی خانم
  سخنان زیبا و آموزنده از ناپلئون هیل مجموعه : سخنان بزرگان سخنان زیبا و آموزنده از ناپ
  سخنان کریستین بوبن

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان