امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

سخنان بنجامین فرانكلین

#1
سخنان بنجامین فرانكلین 1

مخترع و دانشمند آمریکاییفقیر برای سیر كردن شكمش در عذاب است و ثروتمند برای معالجه ناراحتی. بنجامین فرانكلینزندگی راستین شما زمانی است كه كاری برای كسی انجام دهید كه توان جبران محبت شما را نداشته باشد.بنجامین فرانكلینفراموش نكنید كه نه تنها باید سخن درست را در جای درست بیان كنید، بلكه دشوار‌تر آن است كه در جایی وسوسه‌انگیز، جلوی زبان خویش را بگیرید و سخن نادرستی نگویید. بنجامین فرانكلیندهان خردمند در قلب اوست.بنجامین فرانكلیناگر انسان، سرمایه‌اش را در مغزش بگذارد، نه در كیف پولش، هیچ‌كس نمی‌تواند آن را از او برباید. بنجامین فرانكلینخردمند كیست؟ كسی كه از همه می‌آموزد. بنجامین فرانكلینسحرخیزی یك گنج است.بنجامین فرانكلیناگر آدمی بتواند نیمی از آرزوهای خود را برآورده سازد، دو برابر بر گرفتاری هایش می افزاید.بنجامین فرانكلیندارایی آن نیست كه داری، بلكه چیزی است كه با آن خوش باشی.بنجامین فرانكلیندشمنان خود را دوست بدارید؛ چرا كه آنها موارد ناتوانی‌تان را به شما می‌گویند.بنجامین فرانكلینبرای پیدا كردن عیبهای یك دختر، از او در نزد دوستانش تعریف كنید.بنجامین فرانكلینتنبلی آنقدر آهسته راه می رود كه فقر و خواری برای رسیدن به آن دچار مشكل نمی شوند.بنجامین فرانكلینچه كسی توانگر است؟ كسی كه به سهم خود خرسند باشد.بنجامین فرانكلینچشم دیگران چشمی است كه ما را ورشكست می كند. اگر همه غیر از خودم كور بودند، من نه به خانه باشكوه احتیاج داشتم و نه به مبل عالی. بنجامین فرانكلینوقتی شما نسبت به دیگران مهربان هستید، بدین معناست كه نسبت به خودتان مهربانترید.بنجامین فرانكلینپنبه را از آتش و جوان را از قمار دور نگه دارید. بنجامین فرانكلیناز هزینه های كوچك و غیر ضروری دوری كن. زیرا یك سوراخ كوچك موجب غرق شدن یك كشتی بزرگ می شود. بنجامین فرانكلینرشته محكم سیم موفق می شود و ضربات پی در پی تبر كوچك درخت كهن را از پای در می آورد. بنجامین فرانكلینبی نظمی در كار بدتر از بی خبری از آن است. در كار های زندگی باید به خود اعتماد داشت و بس. بنجامین فرانكلیندر زیر خاك به قدر كافی زمان برای خوابیدن داریم. اگر زمان گرانبهاترین چیزهاست، بیهوده صرف كردن آن بدترین كارهاست. زیرا زمانی كه از دست رفت دیگر باز نخواهد گشت. هیچ وقت به گمان آنكه زمان كافی دارید، ننشینید. در عمل خواهید دید كه همیشه زمان، كوتاه و ناچیز است. بنجامین فرانکلیناگر به شما عشق ورزیده می شود، عشق بورزید و شایسته این عشق باشید. بنجامین فرانكلیننیكی مقدس ترین وظیفه انسان است؛ بویژه به كسانی كه روزی از آنها بدی دیده است.بنجامین فرانكلینانسان می تواند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب، سه هفته بدون غذا و یك عمر بدون پول زندگی كند، ولی نمی تواند یك لحظه بدون اندیشه و فكر زندگی كند.بنجامین فرانكلینآنكه از شنیدن رفتار نیك همسایه اش رنج می برد، از شنیدن عكس آن شاد می شود و آنان كه از برتری دیگران ناامید هستند، از اینكه دیگران به حدی كوچك شوند كه با آنها برابر گردند، شاد خواهند شد. بنجامین فرانكلینتجربه به من ثابت كرده است كه در طول بیست و چهار ساعت، كسی نیست كه دست كم پنج دقیقه گرفتار حماقت نشود. فرد عاقل و خوش بخت كسی است كه نگذارد این حماقت از این میزان بیشتر شود.بنجامین فرانكلینارزش چه چیزی بیشتر از طلاست؟ الماس، چه چیزی از الماس گرانبهاتر است؟ اراده!بنجامین فرانكلینزود خوابیدن و زود برخاستن، مرد را سلامت، ثروتمند و عاقل می كند.بنجامین فرانكلینبرای ثروتمند شدن تنها دانستن راه درآمد كافی نیست، باید راه خرج كردن را هم به خوبی دانست. بنجامین فرانكلینكسی كه ثروتی ندارد، خود را دارد.بنجامین فرانكلینبا یك لبخند، همه ی درها به سوی انسان گشوده خواهد شد.بنجامین فرانكلینپیش از آنكه دنبال هوی و هوس بروی، به كیسه پول خودت نگاه كن. بنجامین فرانكلینآنجا كه ازدواجی بدون عشق صورت می گیرد به یقین، عشقی بدون ازدواج در آنجا رخنه خواهد كرد. بنجامین فرانكلیندشمن كوچك وجود ندارد. بنجامین فرانكلیناگر مردم با این همه پول كه در راه جنگ خرج می كنند زمین بخرند، ارزانتر از زمین هایی می شود كه به وسیله ی جنگ و خونریزی به دست می آورند. بنجامین فرانكلیننصیحت؟ عاقل ها به آن احتیاجی ندارند و احمق ها آن را نمی پذیرند. بنجامین فرانكلیندشمنانت را خوب گوش بسپار كه هیچ كس بهتر از آنها عیبهای تو را گوشزد نمی كند.بنجامین فرانكلینانسان، محل اشتباه و فراموشكاری است. بنجامین فرانكلینیك امروز، ارزشِ دو فردا را دارد. بنجامین فرانكلینآنان كه آزادی را فدای امنیت می كنند، نه شایستگی آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را.بنجامین فرانكلینهیچ وقت به گمان اینكه وقت دارید ننشینید، زیرا در عمل خواهید دید كه همیشه زمان كم و كوتاه است. بنجامین فرانكلینبیشتر بدبختی انسانها ناشی از این است كه قیمت و ارزش واقعی چیزها را نمی دانند و قیمتی بیشتر از ارزش واقعی آن را پرداخت می كنند.بنجامین فرانكلینوقتی شما در رابطه با دیگران مهربان و خوب هستید بیشتر از همه به خودتان خوبی می كنید.بنجامین فرانكلینتجربه مدرسه ای است كه دانش آموزان خود را با بهایی گران بار می آورد.بنجامین فرانكلینآن چه با خشم آغاز می شود، با شرم به پایان می رسد. بنجامین فرانكلینتلاش و پشتكار و میانه روی، برای انسان ایجاد خوشبختی خواهد كرد.بنجامین فرانكلیناستعدادهای خود را پنهان نكنید. استعداد برای این خلق شده است كه به كار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابی در سایه چه فایده ای دارد؟ بنجامین فرانكلینشما ممكن است تعلل كنید، اما زمان هرگز.بنجامین فرانكلیناگر به تغییرات پایان دهید، زندگی خود را پایان داده اید. بنجامین فرانكلیناگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی، یا چیزی بنویس كه قابل خواندن باشد، یا كاری كن كه قابل نوشتن باشد.بنجامین فرانكلینیك عمر طولانی ممكن است به اندازه كافی خوب نباشد، ولی یك زندگی مفید حتماً به اندازه كافی طولانی است. بنجامین فرانكلیناگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری، آن را هرگز به دوستانت فاش مكن. بنجامین فرانكلینسه چیز خیلی سخت است : فولاد، الماس و خود شناسی.بنجامین فرانكلینكسانی را می شناسیم كه برای آرایش ظاهری و داشتن لباسی گرانمایه، شكم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستی می گذارند و برای فریب دادن چشم دیگران، خود را دچار رنج و محنت می كنند. بنجامین فرانكلیناشخاص زیرك از بدبختی ها و گرفتاری های دیگران آگاه و بیدار می شوند، ولی اشخاص نادان از بلاهای خود عبرت نمی گیرند. بنجامین فرانكلینعروس زندگانی نامش كار است. اگر شما داماد این عروس شوید، فرزند شما سعادت نام خواهد داشت. بنجامین فرانكلینپیش از ازدواج چشمهایتان را خوب باز کنید و بعد از ازدواج آنها را كمی روی هم بگذارید.بنجامین فرانكلینحرف حق بر شما تاثیر خواهد گذاشت، حتی اگر آن را قبول نداشته باشید. بنجامین فرانكلینازدواج مثل شهر محاصره شده است. كسانی كه داخل شهرند سعی می كنند از آن خارج و آنها كه خارج هستند، تلاش می كنند تا به آن داخل شوند. بنجامین فرانكلینکسی كه حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند، لیاقت آزادی را ندارد.بنجامین فرانكلینآب قطره قطره می چكد و با پایداری و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ می كند؛ موش با پشتكار و استقامت موفق به پاره كردن رشته محكمی از سیم می شود و ضربه های پی در پی تبری كوچك، درخت كهن را از پای در می آورد. بنجامین فرانکلینكسی كه امیدی را وسیله كسب درآمد خود قرار دهد، ممكن است از گرسنگی بمیرد.بنجامین فرانكلین

منبع=http://jomalatziba.blogfa.com/
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
Earth سخنان متفکران جهان:]
  سخنان صادق هدایت
  سخنان بزرگان درباره ی کتاب
  سخنان زیبا و آموزنده ویلیام شکسپیر
  آخرین سخنان و تصاویر جورج جرداق
  سخنان آموزنده و بسیار خواندنی ایمانوئل كانت مجموعه : سخنان بزرگان سخنان آموزنده و بس
  سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا مجموعه : سخنان بزرگان سخنان زیبا و گلچین برمودا باتر
  سخنان جالب و خواندنی خانم مایا آنجلو مجموعه : سخنان بزرگان سخنان جالب و خواندنی خانم
  سخنان زیبا و آموزنده از ناپلئون هیل مجموعه : سخنان بزرگان سخنان زیبا و آموزنده از ناپ
  سخنان کریستین بوبن

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان