امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

سخنان پائولو كوئیلو

#1
سخنان پائولو كوئیلو 1

كشتی در ساحل بسیار امن تر است، اما برای این ساخته نشده است. پائولو كوئیلولازم نیست آدم از كوهی بالا رود تا بفهمد بلند است. پائولو كوئیلوهمیشه به قلبت بگو كه ترس از رنج از خود رنج بدتر است. تاریكترین لحظه ی شب لحظه ی پیش از برآمدن آفتاب است. پائولو كوئیلودر جوانی آنگاه كه رویاهایمان با تمام قدرت در ما شعله ورند، خیلی شجاعیم، اما هنوز راه مبارزه را نمی دانیم. وقتی پس از زحمات فراوان مبارزه را می آموزیم، دیگر شجاعت آن را نداریم.پائولو كوئیلواگر نسبت به دیگران صبور باشیم، پذیرش خطاهای خودمان ساده تر می شود. پائولو كوئیلوبرای آگاهی از استعدادها و محدودیت هایتان، هیچ كس مناسب تر از خودتان نیست.پائولو كوئیلوبه خاطر ترس از دست دادن، چه چیزهایی را از دست داده ایم. پائولو كوئیلوانسان باید از گذشته رها شود و از میان راههایی كه به او پیشنهاد می شود، بهترین را برگزیند . پائولو كوئیلواز دست دادن بخشی از چیزی، بهتر است تا از دست دادن كل آن چیز. پائولو كوئیلوبسیاری از اوقات ما خودمان استعدادهایمان را می كشیم، چرا كه نمی دانیم با آنها چه كنیم.پائولو كوئیلومهم این نیست كه چقدر زندگی می كنیم مهم این است كه چگونه زندگی می كنیم. پائولو كوئیلوجوانی كه فراموش می كند شاخه گلی به محبوبش بدهد، سرانجام وی را از دست خواهد داد. پائولو كوئیلوحقیقت همواره همان جایی است كه ایمان هست.پائولو كوئیلوفقط خودت می دانی كه چه چیزی برایت بهترین است.پائولو كوئیلومردم جوری حرف می زنند كه همه چیز را می دانند، اما اگر جسارت داشته باشی و سؤالی بپرسی آنها هیچ چیز نمی دانند. پائولو كوئیلوقلب آدمها گاهی شكوه می كند، چرا كه آدمها می ترسند بزرگترین رؤیاهایشان را برآورده كنند، به این دلیل كه یا فكر می كنند لیاقتش را ندارند و یا اینكه نمی توانند از عهده ی آن برآیند. پائولو كوئیلوغرور می‌تواند برانگیزاننده ی خوبی باشد. پول نیز می‌تواند، ولی هرگز نباید آنها را هدف بدانیم. پائولو كوئیلوزمینی كه روی آن زندگی می كنیم بهتر خواهد شد اگر ما بهتر باشیم و بدتر خواهد شد اگر ما بدتر باشیم. پائولو كوئیلوعشق، آن چیزی است كه "روح جهان" را وادار به دگرگونی و تكامل می كند.پائولو كوئیلووقتی انسان دوست می دارد، می تواند جزیی از آفرینش باشد.پائولو كوئیلوتنها یك چیز هست كه برآورده شدن رویایی را ناممكن می سازد و آن، ترس از شكست است.پائولو كوئیلوچشم ها قدرت روح را نشان می دهند. پائولو كوئیلونیك بختی را می توان در یك شن ساده ی صحرا یافت. چون یك دانه ی شن، یك لحظه از آفرینش است و جهان برای آفریدن آن میلیونها سال وقت گذاشته است. پائولو کوئیلوترس از رنج از خود رنج بدتر است. پائولو كوئیلوآدمها می ترسند كه بزرگترین رویاهایشان را برآورده كنند، چون یا به این می اندیشند كه سزاوار آن نیستند و یا اینكه از عهده ی آن برنمی آیند. پائولو كوئیلواگر تو به حال توجه كنی، آن را بهتر خواهی كرد و اگر حال را بهتر كنی، آنچه از پس آن می آید بهتر خواهد شد. پائولو كوئیلوكسی كه به صحرا می رود نمی تواند عقب گرد كند و هنگامی كه نمی شود به عقب بازگشت، فقط باید در جستجوی بهترین راه برای پیش رفتن بود. پائولو كوئیلوتنها ترس ما این است كه آنچه را داریم از دست بدهیم، خواه زندگیمان باشد و خواه مزارعمان. این ترس زمانی از بین می رود كه بفهمیم داستان زندگی ما و داستان جهان، هر دو را یك دست مشترك رقم زده است. پائولو كوئیلوپیچ و خم ها برای كاروان اهمیت ندارد، چون هدف همواره ثابت است. پائولو كوئیلوهرگز نمی توانیم درباره زندگی دیگران قضاوت كنیم، چون هر كس رنجها و درماندگی های خودش را دارد. پائولو كوئیلولحظاتی هست كه جز غم و رنج چیزی رخ نمی دهد و نمی توانیم از آن دوری كنیم. تنها زمانی دلیلش را می فهمیم كه بر آن غلبه كرده باشیم.پائولو كوئیلوهر چیز در زندگی بهایی دارد؛ این آن چیزی است كه مبارزین روشنایی می كوشند بیاموزند.پائولو كوئیلوزمانی كه ما همواره در پیرامون خود افراد مشخصی را ببینیم احساس می كنیم كه آنها بخشی از زندگی ما هستند و چون بخشی از زندگی ما می شوند سرانجام تصمیم می گیرند كه زندگی ما را تغییر دهند و اگر آن گونه كه آنها آرزو دارند نباشیم از ما ناخشنود می شوند. پائولو کوئیلوكسی كه به سفر عادت دارد، می داند كه همیشه لحظه ای فرا می رسد كه باید رفت. پائولو كوئیلو

خداوند انتقام نست ،عشق است. پائولو كوئیلودر زندگی ما لحظه ای فرا می رسد كه تسلط بر زندگی را از دست می دهیم و از آن پس، سرنوشت بر هستی ما مسلط می شود و این بزرگترین گزافه ی جهان است.پائولو كوئیلوتنها یك راه برای آموختن وجود دارد و آن، عمل است. پائولو كوئیلوبه آنچه كه پشت سر گذاشته ای نیندیش. پائولو كوئیلوآدم دوست دارد، چون دوست دارد؛ همین؛ هیچ دلیلی برای دوست داشتن وجود ندارد. پائولو كوئیلوشترها خائن هستند؛ هزاران كیلومتر راه می روند، بدون اینكه هیچ نشانه ای از خستگی در آنها نمایان شود. سپس ناگهان به زانو درمی آیند و می میرند. اسبها كم كم خسته می شوند و همیشه می دانی چقدر از آنها توقع داشته باشی و چه زمانی ممكن است بمیرند.پائولو كوئیلوشر در آن چیزی نیست كه از دهان به درون می رود، شر در آن چیزی است كه از دهان بیرون می آید.پائولو كوئیلوباید صحرا را دوست داشت، اما هرگز كاملاً به آن اعتماد نكن؛ چون صحرا محك مردان است. هر گام آنها را احساس می كند و كسی را كه سربه هوا و گیج باشد خواهد كشت. پائولو كوئیلوهرگز نباید سست شد، حتی اگر راه زیادی را پیموده باشی. پائولو كوئیلوشجاعت، بزرگترین فضیلت برای كسی است كه در جستجوی "زبان جهان" است.پائولو كوئیلوهر روز، ابدیت را در خود دارد.پائولو كوئیلوآنچه كه بتوانی تغییر دهی، آینده ی تو نبوده است. پائولو كوئیلواشیاء به خودی خود چیزی را آشكار نمی كنند، این انسانها هستند كه با نگاه كردن به اشیاء، راه ورود به روح جهان را درمی یابند.پائولو كوئیلووقتی آدم عاشق است، همه چیز بیشتر معنا دارد. پائولو كوئیلوتپه ها با حركت باد تغییر شكل می دهند، اما صحرا همیشه همان كه بوده می ماند. پائولو كوئیلودر دنیا همواره كسی هست كه چشم براه دیگری است، چه در میان صحرا و چه در قلب یك شهر بزرگ. پائولو كوئیلوشاید خداوند صحرا را آفریده است تا انسان از دیدن نخلها لذت ببرد. پائولو كوئیلواگر در زمان حال باشی، زندگی تبدیل به جشنی همیشگی می شود، به عیدی بزرگ؛ چون همیشه در لحظه ای كه در آن زندگی می كنیم جریان دارد و تنها در آن لحظه ،هر كسی راهی برای آموختن دارد.پائولو كوئیلوجهان، روحی دارد و كسی كه بتواند آن روح را درك كند می تواند زبان همه چیز را بفهمد.پائولو كوئیلوهمه ی چیزها تجلی یك چیز واحد است.پائولو كوئیلوهرچه در سطح زمین است به گونه ای مداوم در حال تغییر است، چون زمین هم زنده است و زمین هم روح دارد و ما به ندرت می دانیم كه زمین در جهت منافع ما كار می كند. پائولو كوئیلووقتی كه انسان با تمام وجود چیزی را آرزو می كند، به "روح جهان" نزدیكتر است و "روح جهان"، نیرویی همواره مثبت است.پائولو كوئیلوهیچ كس نباید از ناشناخته بترسد، چون هر انسانی می تواند آنچه را كه می خواهد به دست آورد و آنچه را كه نیاز دارد فراهم كند. پائولو کوئیلواحساس پیش از وقوع، شیرجه ی سریع روح در جریان جهانی حیات است كه تاریخچه ی زندگی همه ی انسانها در آغوش آن به هم می پیوندد و یگانه می گردد، به گونه ای كه می توانیم همه چیز را بدانیم، چون همه چیز در آن نوشته است.پائولو كوئیلوپیشامد و امر ناگهانی وجود ندارد.پائولو كوئیلوهمه چیز در زندگی نشانه است. جهان به زبانی ساخته شده كه همه می توانند بشنوند، اما آن را فراموش كرده اند. پائولو كوئیلوتصمیم ها فقط آغاز یك ماجرا هستند. وقتی كسی تصمیمی می گیرد، خود را در جریانی تند پرتاب می كند كه او را به سوی هدفی خواهد برد.پائولو كوئیلوهرگز از رویاهایت چشم پوشی نكن؛ چشم براه نشانه ها باش. پائولو كوئیلوگاهی نمی توان جلوی جریان رودخانه ی زندگی را گرفت. پائولو كوئیلومن نمی خواهم تغییر كنم و چیزی را تغییر بدهم چون نمی دانم چگونه باید این كار را كرد؛ من كاملاً به خودم عادت كرده ام. پائولو كوئیلوهمه نمی توانند رویاهایشان را به یك شكل ببینند. پائولو كوئیلووقتی كه شانس با ما است باید از آن بهره گیریم و به آن كمك كنیم، همان گونه كه شانس به ما كمك می كند.پائولو كوئیلومردم، بسیار از نشانه حرف می زنند، اما نمی دانند كه به راستی درباره ی چه چیز حرف می زنند.پائولو كوئیلوهم می توان دنیا را با چشمان یك غارت شده ی بدبخت نگریست و هم با چشمان یك ماجراجوی در جستجوی گنج.پائولو كوئیلومطالبی هست كه نباید درباره ی آنها كنجكاوی كرد، چون نباید از سرنوشت گریخت.پائولو كوئیلوتلاش كن نشانه ها را دریابی و به آنها احترام بگذاری. پائولو كوئیلومن هم مثل همه هستم؛ دنیا را آنگونه می بینم كه دلم می خواهد باشد، نه آنگونه كه به راستی هست. پائولو كوئیلودر مدتی كوتاهتر از یك فریاد همه چیز در زندگی تغییر می كند، پیش از آنكه حتی به موقعیت جدیدش عادت كند. پائولو كوئیلوپول، چیزی جادویی است؛ با پول، انسان هیچ وقت كاملاً تنها نیست. پائولو كوئیلویك چوپان می تواند سفر را دوست داشته باشد، اما هرگز میش هایش را فراموش نمی كند. پائولو كوئیلوهیچ مانعی وجود ندارد، مگر خود . پائولو كوئیلووقتی همه ی روزها به هم شبیه هستند، انسان دیگر متوجه پیشامدهای خوبی كه در طی روز رخ می دهد نمی شود.پائولو كوئیلومی بایست بین چیزی كه به آن عادت كرده و چیزی كه بسیار دلش می خواهد داشته باشد، یكی را برگزیند.پائولو كوئیلوبهتر است گاهی چیزها را به حال خود رها كنیم. پائولو کوئیلوانسانها بسیار زود از علت زندگی خویش آگاه می شوند، شاید برای همین هم هست كه بسیار زود از آن چشم می پوشند. پائولو كوئیلوانسان همیشه امكان برآورده ساختن رویاهایش را ندارد. پائولو كوئیلوتو هر كه باشی و هر چه بكنی، وقتی به راستی چیزی را بخواهی، این خواست در "روح جهان" زاده می شود و این، ماموریت تو بر روی زمین است.وقتی با آدمها حرف می زنی، یك چیزهایی به تو می گویند كه نمی دانی چگونه به گفتگو ادامه دهی.پائولو كوئیلوهر كسی گمان می كند كه دقیقاً می داند ما باید چگونه زندگی كنیم، اما هیچ كس هرگز نمی داند كه چگونه باید زندگی خاص خودش را داشته باشد.پائولو كوئیلووقتی تو چیزی را می خواهی همه ی جهان دست به یكی می كند تا تو آرزویت را برآورده سازی.پائولو كوئیلوآدم می تواند همیشه دوستان جدیدی پیدا كند، بی آنكه مجبور باشد هر روز آنها را ببیند.پائولو كوئیلوچیزهای ساده خارق العاده ترین چیزها هستند و تنها خردمندان می توانند آنها را ببینند.پائولو كوئیلواگر من بخشی از افسانه ی تو باشم تو روزی باز خواهی گشت.پائولو كوئیلوآنچه بیش از همه انسانها را شیفته می كند زیبایی است. پائولو كوئیلوبه یاد داشته باش كه همیشه باید بدانی كه چه می خواهی.پائولو كوئیلومعمولا مرگ سبب می‌شود آدم زندگی را بیشتر احساس كند.پائولو كوئیلوبراستی، این موجودات نیستند كه چیزی را آشكار می‌كنند، خود مردم هستند كه با نگریستن به موجودات، روش نفوذ به روح جهان را می‌یابند. پائولو كوئیلوانسان هرگز نمی‌تواند از رویا دست بكشد، رویا خوراك روح است. پائولو کوئیلوروح جهان از خوشبختی انسانها سیراب می‌شود و یا از بدبختی، ناكامی و حسادت آنها.پائولو كوئیلو

در عشق هیچ خطری وجود ندارد. هزاران سال است كه انسانها یكدیگر را جستجو كرده اند و یكدیگر را یافته اند. پائولو كوئیلواین كه بدانی در راه درستی هستی یك چیز است، اما اگر فكر كنی راه درست تنها همین است چیز دیگری است. پائولو كوئیلودیوانه بمانید، اما مانند عاقل ها رفتار كنید. خطر متفاوت بودن را بپذیرید، اما بیاموزید كه بدون جلب توجه مفید باشید. پائولو كوئیلودر زندگی عشق باید باشد، حتی اگر بازتاب و پاسخ فوری نداشته باشد. پائولو كوئیلوتكبر و خودپسندی در بسیاری از موارد، ماسكی بی ارزش از ترس و وحشت است.پائولو كوئیلو
هرگز نباید به پشت سرمان نگاه كنیم. پائولو كوئیلوبهترین راه شناخت و نابودی یك دشمن این است كه خود را دوست او بدانیم.پائولو كوئیلو
حسد ورزان و شكست خوردگان تنها در حالی می توانند به تو صدمه بزنند كه خود، توان این كار را به آنان بدهی.پائولو كوئیلوهر رحمتی كه نادیده گرفته شود، تبدیل به لعنت می شود. پائولو كوئیلو
هرگز نگذار آگاهی از عیب هایت تو را بترساند. پائولو كوئیلو
دانستن هدف زندگی یا دانستن بهترین راه خدمت به خدا كافی نیست، افكار خودت را به عمل درآور؛ راه، خودش را نشان می دهد.پائولو كوئیلوراز زندگی این است كه بفهمیم هر روز، یك معجزه است.پائولو كوئیلوهمواره می توانیم بگوییم سنگی كه دیگران به سوی ما انداخته اند، به ما نخورده است.پائولو کوئیلودر شادی گناهی نیست.پائولو كوئیلوآگاهی از مرگ نمی گذارد آنچه را كه باید امروز از آن لذت ببریم به فردا واگذار كنیم. پائولو كوئیلوعشق، نیرویی است كه ما را بار دیگر به هم می پیوندد تا تجربه ای را كه در زندگیهای گوناگون و در مكانهای مختلف جهان پراكنده شده است، بار دیگر متراكم كند.پائولو كوئیلوعشق حقیقی اجازه می دهد كه هر كس راه خود را در پیش بگیرد. پائولو كوئیلوهر انسانی حق دارد به رسالتش شك كرده و گاه آن را رها كند، اما هرگز حق ندارد آن را از یاد ببرد!پائولو كوئیلوهنگامی كه آرزوی چیزی را دارید، سراسر كیهان همدست می شوند تا بتوانید این آرزو را تحقق بخشید. پائولو كوئیلوخداوند دعای كسانی را می شنود كه می خواهند نفرت از آنها گرفته شود، اما نسبت به آنهایی كه می خواهند از عشق بگریزند ناشنواست. پائولو كوئیلووعده ها را باور نداشته باش، چون دنیا پر از وعده است. پائولو كوئیلو
پذیرفتن نیك سرشتی خود همیشه آسانتر از رویارویی با دیگران و جنگیدن برای حقوق خویش است. پائولو كوئیلوشنیدن یك توهین و پاسخ ندادن به آن، آسانتر از درگیر نبرد شدن با شخصی نیرومندتر از خود است. پائولو كوئیلوانسان همیشه خواهان دگرگونی و تحول است، اما همزمان، سكون و ثبوت را آرزو می كند. پائولو كوئیلومن می توانم انتخاب كنم كه قربانی دنیا باشم یا یك ماجراجو در جستجوی گنج؛ همه چیز بستگی به روش نگاه من به زندگی دارد. پائولو كوئیلوهیچ كس نمی داند زندگی برای ما چه اندوخته است؛ بسیار خوب است كه همیشه راه گریز را بدانیم.پائولو کوئیلوشتاب زمان به اندازه ای است كه در چند لحظه می تواند مردم را از بهشت به دوزخ بفرستد.پائولو كوئیلوزندگی همواره چشم به راه شرایط بحرانی می ماند تا قدرتش را نشان دهد.پائولو كوئیلونتوان گفت: بهارا، به امید دیدن و ماندن تو! می توان گفت: بهارا، تو بیا دانه ی امید به قلبم بنشان! و سفر كن به كجاآبادی، هر زمانی كه تو را دلخواه است! پائولو كوئیلوروحی كه در پیكر ما وجود دارد، كم و بیش تكامل نیافته است. با هر گامی كه در فراز و نشیب زندگی می نهیم، در پی ذرات گم شده ی وجود خویش در كاوشیم. اگر در این پویش، لحظه ای بخت یارمان باشد، آن گوهر نایافته را در وجود انسانی دیگر می یابیم.پائولو كوئیلواین ما هستیم كه سرعت گذر زمان را تعیین می كنیم.پائولو كوئیلوما قلبها از ترس می میریم؛ تنها از اندیشیدن به عشق های مدفون شده و یا لحظه هایی كه می توانستند خیلی زیبا باشند و نبودند، یا گنج هایی كه می توانستند كشف شوند، اما برای همیشه در زیر خاك مدفون ماندند. چون اگر هریك از این پیشامدها رخ هد، ما رنج وحشتناكی می كشیم؛ قلب من از رنج كشیدن می ترسد. پائولو كوئیلو
افتادن از طبقه ی سوم همان اندازه صدمه می زند كه افتادن از طبقه ی صدم؛ پس اگر قرار بود بیفتم، چه بهتر كه از فاصله ی زیادی بیفتم.پائولو كوئیلوانسان زمانی خود را می شناسد كه به مرزهای خود برسـد.پائولو كوئیلودو اشتباه بسیار بزرگ وجود دارد: یكی اینكه قبل از موعد اقدام به عمل كنیم و دیگری اینكه فرصت مناسب را از دست بدهیم. پائولو كوئیلوبرای ایمان داشتن باید حصار پیشداوری ها را برچید.پائولو كوئیلوانسان باید سرنوشت خود را برگزیند، نه اینكه آن را بپذیرد.پائولو كوئیلوزندگی نسبت به كسی كه رویای خود را دنبال كند بخشنده است.پائولو كوئیلوهر كس هر كاری كه بكند، در روی زمین اصلی ترین نقش تاریخ جهان را ایفا می كند و معمولاً خودش این را نمی داند. پائولو كوئیلوهرچه یكبار پیش می آید ممكن است دیگر هرگز روی ندهد، اما آنچه كه دو بار پیش آید، بدون شك، بار سوم هم رخ خواهد داد. پائولو كوئیلودرست است كه هر كس و هر چیز یك رویا دارد، اما اگر روزی این رویا برآورده نشد، می تواند به چیز بهتری تبدیل شود و "رویا" جدیدی داشته باشد؛ تا آنجا كه "روح جهان" به راستی به چیزی یگانه بدل شود.پائولو كوئیلووقتی انسان دوست می دارد، هیچ نیازی ندارد كه بفهمد چه پیشامدی در حال رخ دادن است. چون همه چیز در درون ما روی می دهد و انسان می تواند به باد بدل شود. پائولو كوئیلوبادها همیشه همه چیز را می دانند؛ آنها همه جا روانند، بی آنكه زادگاه یا مكانی برای مردن داشته باشند.پائولو كوئیلوعشق، زمانی است كه قوشی بر فراز شنهای صحرا به پرواز درمی آید. چون برای او، تو دشتی سرسبزی و او هرگز بدون شكار از نزد تو بازنمی گردد. او صخره ها و تپه های تو را می شناسد و تو نسبت به او دست و دلبازی. پائولو كوئیلو

خودت را تسلیم ناامیدی نكن؛ این امر تو را از گفتگو با قلبت باز می دارد. پائولو كوئیلووقتی چیزی در حال دگرگونی و تغییر است، هرچه در پیرامون آن است نیز دگرون می شود.پائولو كوئیلوهمه چیز در كیهان در حال دگرگونی است.پائولو كوئیلوهیچ كس از نتایج آنچه كه زیر آسمان می گذرد در امان نیست.پائولو كوئیلووقتی كه ما گنجینه های حقیقی در دست داریم، هرگز متوجه آن نمی شویم؛ چون آدمها به وجود گنج باور ندارند. پائولو كوئیلوبیشتر آدمها دنیا را چیز تهدیدكننده ای می بینند و به همین دلیل هم دنیا برای آنها تهدیدكننده می شود. پائولو كوئیلوهیچ قلبی وقتی در پی رویاهایش بوده، هرگز رنج نكشیده است. پائولو كوئیلوهیچ كس نمی تواند از دل خود بگریزد.پائولو كوئیلواگر تو قلبت را خوب بشناسی، هیچ وقت تو را غافلگیر نخواهد كرد؛ چون تو آرزوها و رویاهایش را خواهی شناخت و می توانی آنها را به حساب آوری. پائولو كوئیلوهیچ زمان نمی توانی قلبت را خاموش كنی، حتی اگر وانمود كنی كه به حرفهایش گوش نمی دهی، او آنجا در سینه ی تو خواهد بود و مدام آنچه را كه درباره ی زندگی و دنیا می اندیشد تكرار خواهد كرد. پائولو كوئیلواین طبیعی است كه از مبادله ی همه ی آنچه كه توانسته ایم به دست آوریم، با یك رویا بترسیم.پائولو کوئیلوقلب تو هر جا باشد گنج تو هم همانجا است. پائولو كوئیلو

کتابهای پائولو كوئیلو:کوه پنجم ،شیطان و دوشیزه پریم،کیمیاگر،راهنمای رزوآور نور،یازده دقیقه،،مکتوب ،دومین مکتوب و ...

منبع=http://jomalatziba.blogfa.com/
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
Earth سخنان متفکران جهان:]
  سخنان صادق هدایت
  ترس از قانون / پائولو کوئیلو
  سخنان بزرگان درباره ی کتاب
  داستانک های پائولو کوئیلو !!
  سخنان زیبا و آموزنده ویلیام شکسپیر
  آخرین سخنان و تصاویر جورج جرداق
  سخنان آموزنده و بسیار خواندنی ایمانوئل كانت مجموعه : سخنان بزرگان سخنان آموزنده و بس
  سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا مجموعه : سخنان بزرگان سخنان زیبا و گلچین برمودا باتر
  سخنان جالب و خواندنی خانم مایا آنجلو مجموعه : سخنان بزرگان سخنان جالب و خواندنی خانم

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان