امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

به سلامتیه.......

#1
بسلامتی اون سربازی که 55 دقیقه واستاد تو صف تلفن

که 3 دقیقــه با عشقش حرف بزنه،

ولي هرچقد زنگ زد بازم پشت‌خطی بود ...
 


 
به سلامتیه لبخندی که کمکت میکنه

برا همه توضیح ندی حالت داغونه

سلامتی اونایــی که بهــش گفتن اگه عــشقت بمــیره چیکار مــی کنی؟

گــفت منـــم واســش می میــرم.

گفتن اگــه رفیقــــت بمیره......

گفــت واسا واسا حرفـــتو قطع کن اگه خــودم بمیرم نمی ذارم رفیــقم بمیره

به سلامتی همه ی رفیقای بامرام

امشب
 
از ایـــــنجا 
 
صدایت میـــــکنم !
 
تو
 
از آنــــــجا بغلم کن !  …
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[/url]یک نامه نوشتم به تو با این مضمون :
 
 
من عاشقم و گواه من این دل ِ خون
 
 
 
تو ساده و بی تفاوت اما … گفتی :
 
از اینکه به من علاقه داری … ممنون !
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

قول بده که خواهــــی آمد
 
اما
 
هــــرگز نیا !
 
اگــــر بیایی
 
همه چیــــز خراب میشود !!
دیگر نمیتوانم
 
اینگونه با اشتیاق ، 
 
به دریا و جاده خیــــره شوم !!
 
من
 
خــــو کرده ام به این انتظار ؛
 
به این پــــرسه زدن ها
 
در اسکله و ایستگاه !
 
اگــــر بیایی
 
من چشم به راه چه کسی بمانم ؟؟!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.غبـــــاری که
 
 
از تــــــو نشسته روی قلــــبم
 
 
بارون چیــــه
 
 
سیل نمیــــتونه بشوره !!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.تـــــمام زنان دنیا
بـــرای مـــردانی که دوست دارند ،
شال گـــردن مـــی بافند
جــــز من !
که نشسته ام اینجـــا ،
و بــــرایتــــــو
شعــــر میـــبافم !!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


هــــر کجا هستی
باش !
دل من
با دل تــــــو
خواهــــد ماند !
 
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

ساعتها
 
به عقــب برگشتند
 
امــــا
 
تو ” نه !
 
حتـــی پائیز هم نتوانست تو را برگرداند !
 
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
مــراقب باش پا بر روی چشمانم نگذاری
این چشم ها هنوز
 
نگرانند برای تو !
 
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

دسـت من
 
خالی است از
 
بودن تو !
 
امــــا 
 
دلــــم ؛ تا دلت بخـــواهد
 
از ” تـــو ” پــر است !!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.انــگار صدای پا به خوابم آمد
 
مانند خیــال ها به خوابم آمد
خواننده ی شعرهای من ! باور کن
 
یک بـار خود ِ شما به خوابم آمد
 
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


بـــعضـــی وقـــتـــا دوســـتـــ دارمـــ کـــنارمـــ بـــاشیـــ
 
مـــحکـــم بـــغـــلـــمـــ کـــنیـــ
 
بـــزاریـــ آرومـــ گـــریـــهـــ کـــنمـــ
 
راحـــتـــ بـــشـــم
 
بـــعد آهـــســـتهـــ تـــو گـــوشـــمـــ بـــگیـــ:
 
دیـــوونـــهـــ منـــکهـــ بـــاهـــاتـــمـــ….!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.چه دلمان بخواهد،چه دلمان نخواهد،
خدا یک وقت هایی دلش نمیخواهد،
ما چیزی را که دلمان میخواهد
داشته باشیم
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.ایـטּ روز هـــا
بیـشـتــــر از هــر زمــانــے،
כوωــﭞْ כارم خــوכم بـاشـــــم(!)
כیـگــر نـﮧ حـرصِ بـכωــﭞْ آورכטּ را כارم،
و نـﮧ هــراسِ از כωــﭞْ כاכטּ را
هــر ڪـس مــرا مـــے خـواهـכ،بـﮧ خـاطــر خـوכم بخـواهــכ
כلـــم هــواے خـوכم را ڪـرכه اωــﭞْ…!
همیــטּ
 
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید..

√  گــاه مــے انـכیشـــم
خبــر مـــرگ مـــرا بــا تــــو چـﮧ ڪـ؟ـس مــے گــویـــכ!
آن زمـــاטּ ڪـﮧ خبــر مــرگ مــرا از ڪـωــے مــے شنـوے،
روےِ تـــو را ڪـاش مــے כیـכم…!
شــانـﮧ بـالـا زכنـﭞْ را؛ بــے قـیـــכ…!
و تڪـاטּ כاכטּِ כωــﭡـﭞْ ڪـﮧ؛ مـهــــم نیـωــﭞْ زیــــاכ!
و تڪــاטּ כاכטּِ ωــر را ڪـﮧ؛ عـجب(!) عـاقبـﭞْ مُـــرכ…؟!
افــωـــوس…!
ڪــاش مــے כیـכم
مـטּ بــا خـــوכ مــے گــویــــم
چـﮧ ڪـωــے بـاور ڪـرכ،
جنگـل جــاטּ مـرا؛
آتـشِ عـشـق تــــو خـاڪـωــﭡـــر ڪـرכ…!؟
 
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
√  از آכم هــا مـے گـذرم؛
כلــــم را گُـنـכه تـر مـے ڪنـــم
نـاراحـت ایـטּ نیـωــﭡــم ڪـﮧ چـرا جـاכه ے رفـاقـﭡـــم
بــا مــرכم همیـشـﮧ یـڪ طـرفــﮧ اωــﭞْ…!!
مـهــــم نیـωــﭞْ اگــر همیشـﮧ یـڪ طـرفـﮧ ام…(!)
همیشـﮧ شــاכ مـے مـانـــم ڪـﮧ چیـزے ڪــم نگـذاشـﭡـﮧ ام؛
و بـﮧ خـــوכم ، رفـاقـﭡـــم و “خُــכاے خــوכم ” بـכهڪــار نیـωـﭡـــم
 
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.√ 
مــےכانـــم روزے تـــو مـرا כر آغــوش خـواهــے گـرفـﭞْ
پـشـیمــــاטּ و بـا چشمــانــے پُــر از اشـڪ
خــوכم را ڪـﮧ نــﮧ (!)
عـڪـωـــم را…!
عـڪـωـــے ڪـﮧ ڪنــارش نـوشــﭡــﮧ اسـﭞْ:
یـڪ هفــﭡـــﮧ گـذشـﭞْ… “دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


روز هــا و شـب هــا گـذشـﭞْ و
مـטּ روز و شب بــوכم بــﮧ یــاכ تــــو
روز هــا مـכفــوטּ כر انــﭡـظـــار…!
شـب هــا غــرق כر ωــراب امیـــכ…!
כر وهـــم شیــریـטּ خیــالِ مـטּ؛
تـــو ڪنــارِ مــטּ!
مــטּ ڪنــار تـــــو!
آه از انــﭡـظـــــار…!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.√ ω
ــاכه هـωــﭡـــم
ω
ــاכه مــے بینـــم
ω
ــاכه مــے پنـכارم زنـכگــے را
نمـــے כانـωـﭡــم جُــرم مـے כانـنـכ ωــاכگــے را !
ω
ــاכگــے جُـرم اωـت و مـטּ مجـرم تـریـטּ مجـرم شـہــرم (!)
ω
ــاכه مــے مـانـــم
ω
ــاכه مــے مـیرم
امـّـــــا ،
تــرڪ نـمــے گــویـــم پـاڪــے ایـטּ ωــاכگــے را


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
مـכّتــے اωـت כرכ هـایــم را حـس نـمــے ڪنـــم…!
כرכ هــا تمـــام نشـכه
اعـصــابــم כیگــر ڪـار نـمــے ڪنــכ (!)
و ایـטּ ابــﭡــכاےمُــرכטּ ” اωـت…!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
כωـﭡـــانـــم شـایـכ
امـّـــا،
כلـــــم نمــے روכ بـہ نـوشــﭡـטּ…!
ایـטּ ڪلمـــات بــہ هــم כوخـﭡـہ شـכه ڪجـــا!
احــωــاωــات مـטּ ڪجـــا…!
ایـטּ بــار نخـوانـכه مــرا بفــہـــم…(!)
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.ڪبــریت را روشـטּ مـے ڪنـــم و
ڪنــار گـوش ωــیگــار مـے گــویـم:
عصــر،عصــر نـامـرב هـاωـت رفیـق!”
و یـڪ بــار בیگــر بـراے آرامـش خـوבم،رفیـق ωـوزے مـے ڪنــم

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.√ 
بـــوے گنــב خیـانـتْ تمـــام شـہـــر را گـرفتـﮧ!
مــرב هـاے ” چشــم چـراטּ،
زنـہــاے ” خـائـטּ،
پـωــر هـاے ” شـهـوت راטּ،
בختـــر هـاے ” پـول پـرωـتْ ” …
پـسْ چـﮧ شـُـב آבمـیـّ!ـتْ !؟
چیــבטּ یـڪ ωــیــبــ و ایـטּ همـﮧ تقــــاص…!دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
√ _
یـﮧ لیــواטּْ از تـــو اوטּْ ڪـابیـنـت بــرבار!
+
خـب.
_
پـرتـش ڪـטּْ زمیـטּْ!
+
خـب.
_
شڪـωـت ؟؟
+
آره !
_
حـالا ازش عـذر خـواهـے ڪـטּْ!
+
ببخـشیــב لیــواטּْ، منظــورے نـבاشتــم!
_
בوبـاره בرωــت شُـב ؟
+
نــﮧ …!
_
متـوجـﮧ مـے شـے ؟؟؟[url=http://kafshdoozaki.ir/استاتوس-های-عاشقانه-همراه-با-عکس/]


 
[sup]Sleepyدر زندگی دنبال کسی نگرد که بتوانی با او زندگی کنی[/sup]
[sup]در زندگی دنبال کسی بگرد که نتوانی بدون او زندگی کنی.....Sleepy[/sup]
پاسخ
 سپاس شده توسط melika1377 ، fate min ، kian007
آگهی
#2
اسپم هآ پآک و منتقل شد
پاسخ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  به سلامتیه..........!!!!
  به سلامتیه جدید ...

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان