پارس ایمپریا   گیفت کارت

امتیاز موضوع:
  • 14 رأی - میانگین امتیازات: 3.79
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

داستان وحشتناک رستوران مردگان!!! داستان واقعی!!

#1
با خانومم راهی شمال شده بودیم تا یه پنجشنبه و جمعه آرام و خوش
داشته باشیم.حدود غروب از خونه راه افتادیم جاده کمی شلوغ بود
اما جارجرود و رودهن رو که رد کردیم خلوت و خلوت تر شد .
حدودا نیم ساعت مونده بود برسیم که به پیشنهاد خانومم گفتیم شام
رو یه جای باصفا بزنیمو بعد بریم خونه مادرزنم اینا.در پی رستوران بودم
اما خبری نبود تو جاده مگس پر نمیزد گه گاهی یک ماشین رد میشد
همینطور گذشت تا به یک جاده انحرافی رسیدیم که تابلوی دست نویس
و کهنه ای بود که روش نوشته: رستوران..
امابقیش مشخص نبود! سری گازش رو گرفتم تو خاکیو به سمت رستوران رفتم
یه دو کیلومتری گذشت که به رستوران رسیدیم
که بیشتر شکل کلبه ی خرابه ای بود . صدای واق واق یک سگ در فضا
می پیچید و در بین صدای انبوه جیرجیرکها غرق میشد.دستی رو کشیدم
خانومم خوابش برده بود بیدارش کردم و از ماشین پیاده شدیم
هوا صاف و مهتابی بود دور و اطراف پوششی جنگلی داشت و نزدیک به
کوه بودیم هوا کمی شرجی بود.و بوی برنج و شالیزار آدم رو مست میکرد
کلبه چوبی و خزه بسته در دل شب نمایان بود.لامپی کوچک نور زردرنگش
رو در هوا پخش میکرد و پشه ها دورش میرقصیدند.
به سمت کلبه قدم برداشتم و خانومم پشت سرم مرا همراهی میکرد
صدا زدم: کسی نیست؟سلام؟؟؟
پیرمردی ریش بلند درو باز کرد با صدایی مملو از لهجه شمالی و با چهره ای
اخم آلود گفت: سلام.بفرمایید
با شک پرسیدم: ببخشید سر دوراهی تابلو رستوران زده بود
و...
وسط حرفم پرید گفت: درست آمدید البته یکم دیره ولی غذا هستش
بفرمایید داخل و درو پشت سرتون ببندید.
راستش بنظرم یه کاسه ای زیر نیم کاسه اینجا بود
خلاصه وارد شدیم داخل کلبه دو تا میز پلاستیکی بد رنگی بود
و یه پیشخون کثیفتر به سبک فیلمهای ترسناک!
پیرمرد گفت: جیگر میخورید؟
هر چند زیاد موافق نبودم اما گفتم باشه بیار
پیرمرد به سراغ یخچال کوچکش رفت و سینی جیگر رو بیرون کشید
بعد هم به پشت کلبه رفت و شروع به آماده کردن زغال کرد...
همسرم خسته و خواب آلود بی هیچ حرفی به من نگاه میکرد
بوی بدی در فضا پیچیده و با بوی نم و چوب کلبه قاطی شده بود
نور ضعیف و زرد رنگ لامپی که بالای سرمان بود تنها روشنایی کلبه بود.
صدای پیرمرد از پشت کلبه کرا بخود آورد: شب اینجا میمونید؟
بلند گفتم: نه ممنون شام رو میخوریم و میرویم
چند دقیقه بعد غذا آماده بود نوشابه ای در کار نبود و یک پارچ آب در کنار سینی بود
از سر ناچاری تا آخرین لقمه خوردیمش مزه ی عجیبی میداد
تغریبا لقمه ی آخر بودیم که چیزی زیر دندونم حس کردم
از دهانم بیرون آوردم یک ناخن شکسته بود حالم بهم خورد نزدیک بود بالا بیاورم!
خانومم با چشمهایی گرد شده مرا نگاه میکرد و از تعجب لیوان آب از دستش افتاد
به سراغ پیرمرد پشت کلبه رفتم تا بهش شکایت کنم خانومم در پی لیوانش روی زمین
میگشت که از بین چوبهای کف کلبه چیزی پیدا کرد و آن دستی قطع شده بود
که زیر چوبها دفن شده بود! هنوز به پیرمرد نرسیده بودم که صدای جیغ خانمم
باعث شد به سمت کلبه بدوم پیرمرد هم پشت سرم آمد
داد زدم: مهسا چی شده؟
خانومم در حالی که دستش جلوی دهانش بود از میان انگشتانش صدای لرزانش
به گوشم رسید: اینجا یه آدم تیکه تیکه شده دفنه!
پیرمرد با تبری که دستش بود از پشت سر بهم حمله کرد سریع متوجه شدم.
و جاخالی دادم اما دستم کمی زخمی شد.پیرمردو حول دادم به سمت دیوار
و تا آمد دوباره حمله کنه دست خانمم را گرفتم و بدو بدو به سمت ماشین دویدم
پریدیم تو ماشین و با عجله سوییچ رو چرخوندم چند استارت خورد و طبق معمول
که همیشه در بدترین شرایط ماشین روشن نمیشه روشن نمیشد!
پیرمرد با تبرش شیشه ماشین رو آورد پایین و همین که دستشو برد بالا تا دومین
ضربش رو به مخم بزنه ماشین روشن شد و با یک دنده عقب سریع ازش دور شدم
پیرمرد با ناتوانی دنبال ماشین کمی آمد اما کم آورد و ما دور شدیم چند ثانیه بیشتر
نگذشته بود که بشدت خواب آلود شدم نگاهی کردم به خانومم دیدم بیهوش شده
فهمیدم تو غذامون عوضی قرص خواب آور شدید ریخته همینکه خواستم به خودم
بیام چشمام روی هم رفته بود کار از کار گذشته بود...!
وقتی چشمامو باز کردم دوباره داخل کلبه بودم به یک صندلی بسته شده بودم
دهانم هم بسته بود نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و خانومم کجاست؟!؟
چند لحظه ای گذشت تا اینکه پیرمرد از داخل اتاق بیرون آمد با خنده ای شیطانی
همه چیزو بهم فهموند.کمربندش رو سفت کرد و دوباره به اتاق برگشت
چند لحظه بعد خانومم با صورتش که از اشک قرمز شده بود و دهانش مثل من بسته
بدنش کاملا برهنه و کبود شده بود از عصبانیت تنم میلرزید پیرمرد خنده هاشو بیشتر
کرد سپس کشون کشون خانومم رو به سمت زیر زمین برد آنجا دو زن بدبخت دیگر
بودند که مثل ما قربانی شده بودند!پیر کفتار زنها رو فلج میکرد
و در زیر زمین نگه میداشت مردها رو تکه تکه و قسمتی رو برای کباب بر میداشت
و بقیه رو زیر کلبه دفن میکرد.میدونستم چه سرنوشتی در انتظارمه
لحظه ای بعد پیرمرد از زیر زمین به بیرون آمد و در را قفل کرد.
چاقوی کهنه و زنگ زده ای از جیبش بیرون آورد و به سمتم آمد یک لحظه بعد
آرام آرام شروع به بریدن گردنم کرد خون مثل فواره از گلوم بیرون میپاشید
و از شدت درد گریه میکردم تا سرم کاملا از تنم جدا شد
آخرین چیزی که از دنیا دیدم چهره جنون وار پیرمرد بود که چاقوی خونین رو
بروی زبانش کشید و دوباره در جیبش گذاشت.سپس چشمام برای همیشه بسته شد!
فردای آنروز مهسا وقتی چشماشو باز کرد تمام تنش کوفته شده بود
و سرما تا استخوانش نفوذ میکرد دو زن دیگری که به شکلی همسلولیش بودند
مثل روح پوستشون رنگ نداشت و زیر چشماشان سیاه و کبود بود
با نگاهشان بی صدا با مهسا حرف میزدند.دقایقی بعد پیرمرد که معلوم بود
تازه از خواب بیدار شده وارد زیرزمین شد دستان مهسا رو باز کرد
و همین که خواست پایش رو باز کنه مهسا پیرمرد رو حول داد و کشان کشان
به سمت بیرون زیر زمین رفت پیرمرد با خونسردی آرام دنبالش راه افتاد
هنوز آفتاب درست درنیامده بود مهسا چند قدم بیشتر از کلبه دور نشده بود
که سگ حار و وحشی پیرمرد به دنبالش پارس کنان دوید و چون مهسا نمیتوانست
بدود گرفتار سگ شد و سگ با دندانهای تیزش پای مهسا رو غرق خون کرد
پیرمرد خندان گفت: این دفعه پاتو به عنوان صبحانه خورد دفعه ی دیگه خودتو
میدم بخوره اگه بخوای فرار کنی.سپس موهای مهسا رو دور دستش پیچید
و به سمت زیر زمین کشون کشون بردش!
وقتی به زیر زمین رسید دید هیچکدام از آن دو زن داخل زیرزمین نیستند
همین که برگشت تبر وسط سینه اش فرود آمد و به داخل زیر زمین افتاد
زن اولی دست مهسا رو گرفت و به سمت بیرون کشیدش
زن دومی هم در زیرزمینو بست و قلفشو زد.
هر سه هراسان دنبال ماشین بودند که پشت کلبه پنهان شده بود
اما سوییچ دست پیرمرد بود!
سگ پیرمرد هم زنجیرش بسته بود و نمیتوانست کاری کند
فقط تهدید کنان پارس میکرد...
نمیتوانستند جایی بروند مهسا دنبال شوهرش میگشت
اما اثری ازش نبود.فقط موبایلش روی میز بود که اونم آنتن نداشت!
مجبور بودند منتظر بشوند تا کسی بیا چون پاهای همه زخمی بود و نمی توانستند
درست راه بروند...نیم ساعت بعد یک کامیون از راه رسید
همه فریاد زنان داد زدند: کمک..کمک
مرد میانسالی از کامیون پیاده شد و هراسان داخل کلبه آمد.
مهسا تند تند کمی از قضایا را گفت: مرد سری تکان داد و کشان کشان
مهسا رو سوار کامیون کرد و گفت: من فقط یک نفر جا دارم اینو میرسونم بعد
میام کمک شما؟!؟؟
مهسا داخل کامیون نشست و مرد به داخل کلبه برگشت
چند لحظه بعد دوباره برگشت و راه افتادند مهسا نمیدانست چه خبره
و چه اتفاقی براش داره می افته اما چاره ای جز اطمینان نداشت
مرد هیچ حرفی نمیزد فقط رانندگی میکرد مهسا گفت: جاده اونطرفه
برای چی از این ور میرید؟
مرد پاسخ داد: یه میانبره!
مهسا با نگرانی در فکر بود که ناگهان چشمش به روی داشبورد افتاد و
عکسی که داخلش بود همان پیرمرد بود و دست بر گردن همین مردک انداخته بودو
تازه فهمید که از چاه درآمده و به چاه دیگری افتاده!
اما دیگر دیر شده بود آنها به خانه ی مردک رسیدن
مهسا فریاد زد: دزد عوضی تو منو دزدیدی؟تو هم با اون پیرمرد دست داشتی؟
مرد خنده ای کرد و گفت: درست حدس زدی خانوم خوشگله تو حیف بودی
واسه اون پیرمرد و حالا دیگه واسه منی همین که مهسا خواست حرکتی کنه
مرد اسلحه اش رو در آورد و گفت: حرف زیادی بزنی میکشمت
سپس از ماشین پیاده شدند و مهسا را داخل اتاقی بدون پنجره حبس کرد
و گفت: من برمیگردم حساب دوستاتو برسم و اونجارو گرد گیری کنم .
بعد میام سراغت و باز خنده ای دیگر کرد!اما مهسا این بار زرنگی کرده بود
و موبایل را آورده بود و جالب اینکه آنجا آنتن میداد مردک فکر آنجارو نکرده بود
صدای حرکت کامیون آمد مهسا سریع شماره پلیسو گرفت و همه چی را گفت:
لحظاتی بعد مرد اسلحه بدست بالای سر دو زن بود و آماده شلیک که
ماموران سر رسیدن و دستگیرش کردند بعد هم آمبولانس آمد و جسد پیرمرد رو بردند
مهسا هم نجات یافت و بعد از چند وقت پاهاشم خوب شد اما جنازه شوهرش قابل
شناسایی نبود و قاطی تکه چند نفر شده بود...
داستان وحشتناک رستوران مردگان!!! داستان واقعی!! 1

قابل توجه مهمانان گرامی

برای استفاده از امکانات بیشتر در سایت عضو شوید
پاسخ
 سپاس شده توسط victoriya ، DARK.H ، مرساه ، noora91 ، sina✘boy ، گوهر ، Mไ∫∫ ∫MΘKξЯ ، LOVE8 ، محمدلاتی ، ICe Angele ، ashkan100 ، M.A.A.7.7 ، لاله1 ، pink lady ، yas22 ، aivdhv9 ، arman jj ، n1379sh ، ღSηow Princessღ ، ƝeGaЯ ، SANY ، armxx ، pervasive ، *2gether4ever* ، sorena800 ، Apathetic ، tani joon ، T A R A ، GHASEM ، niloofar kh ، Tundruid ، عاطفه جون ، Lordlas ، علی جوکر ، Hengame Plang ، milad amirdady ، beautiful girl ، mohammad solimany ، love 2012 ، kame ، னιSs~டεனσή ، *larmes de Feu* ، nema021 ، fat.k ، raha8919 ، sara.pishoooo ، Aryan 1380 ، غروب ، ♥♥negin♥♥ ، niyusha ، ~ ʀσᴢнɪηα ~ ، ...Sara SHZ... ، KOH ، *setare* ، mehrasa2012 ، baran.tarane ، hengam ، Mahdi m.g ، Albert wesker ، |мιѕѕ мєняαѕα| ، asal 77 ، شکوفه2 ، ...asall... ، 1378alireza ، NASIM.BH ، سایه2 ، Senator✘Strong ، rezafallah51 ، پيشي ي ملوس ، M!sSy-nap ، !erfan ، maryana20 ، parsa2013 ، عليرضا1 ، "K!nd~G!Яl" ، sasa. ، Mrs f.a.t.e.m.e.h ، sweet love ، فرنود ، امیر ، *SaM ، هرمیون گرینجر ، azary ، درســــایـــــــــ ، s /a/m/a/n/@nri ، ♕ρяιηcєѕѕღsαяαh♕ ، آیسان81 ، feletcher ، ρяіηcεss~Αιοηε ، ALA ، *devil black* ، گل پری ، هما {جون} ، MANDI 1 ، parmida.a ، باران..... ، bi kas ، alikhatar ، zolale qasemi ، سورنا فاول ، parisa16 ، m.h.s.h ، بمب اتم ، هیوا1 ، Elena ♥ ، arooos ، lady snow white ، محمد2000 ، skygirl ، glembert girl ، m.md ، ss.mu ، Bloom9877 ، Guard ، رزمی کار ، HANNANEH.F ، مارال1392 ، elnaz9 ، تر گل ، صحرا 2 ، مهوش ، ωøŁƒ ، رهــ ـ ــا ، mxad ، #nasim# ، zahra2310 ، ناديا ، لامیا ، ჩяσOσкєη ժяєαм ، ★MoRpHeUsS★ ، fatiiiiiii ، jingo@s2 ، bela vampire ، haniko.r ، FARID.SHOMPET ، eli2020 ، Y2J ، ^gĥàŻáĽ^ ، manoella ، aliasghar207 ، m.abdollahi ، na30m ، رامان خالقی ، saba13 ، beatrice ، بووووق ، helena ، لی مین هو 2 ، +sara+ ، *Armila* ، ~SAMAN~ ، Andrea ، 14.anita ، hasti lover ، ♫♪ RoZa ♪♫ ، دختر اتشی ، SHaghII ، nini15 ، بنز باز خسته ، ladan12 ، shawkila ، BlAcK SuN ، ESSE BLACK ، Aiden Pearce ، ~Lσѕт Gιяℓ~ ، *غزاله* ، ارتادخت ، AALLI ، farzad0 ، Neioosha ، mahrana ، ~KiAηA~ ، اسرا2 ، کاترینا جون ، aliali321 ، nastaran14 ، آدنیوس2 ، beauty ، ali3111 ، عشق سلنا ، دنیا دنیا ، ساچلين ، gh@z@le♥ ، newboy ، Ƒαкє ѕмιƖє ، دختری تنها درباران ، shervin 007 ، Alijah-1994 ، melina 14 ، سید مهدی رحمتی را عشق است ، ♥Nahal♥ ، نیلوفر جون ، mobina bieber ، k.i.m.i.a s.a.f.a.e.e ، !!sheatoonak!! ، ***Z.E*** ، ɪnτersτellαr ، ''HeisEnbErg'' ، آرامش ، ( DEYABLO ) ، Minehminmin ، Spell † ، خوشتیپ انجمن ، I LOVE YOU FARHAD ، ~HiSssh~ ، ✖ƇRAzƳ ƤRιƝƇƐSѕ✖ ، ~Mahnaz~ ، امیرحسین خفن(قبلیم بابا) ، rezatizchang ، هاناجون ، Wєιяɗ ، Meteorite ، ♣♦♠l♥k♠♦♣ ، ZAHRA LOVE 1D ، pink apple ، maryamam ، sachli81 ، ایریا ، arbab1376 ، ماهرخ خانوم ، rana m ، ♥♥♥فرشته پاک♥♥♥ ، NeginNg ، نازنین زیودار ، زیزی گلو4 ، deadpool.ps ، فاطمه خانم ، *دخترک "آسمونی"* ، ✖ ̶̶ℬ̶̶Å̶̶Ð̶̶ ̶̶Ш̶̶ϴ̶̶Ḻ̶̶ℱ̶̶ ✖ ، ببببببببببر ، BlAcK dAy ، ♥samira♥ ، اناهی ، ✘PETER✘ ، ahed ، جونگ کیونگ هو ، farzguee ، βΑllεяiηΑ♡ ، h6750 ، ღ narges ღ ، ربیکا ، ★~Ѕдула~★ ، ✘ӍДЯЈДл✘ ، ...loveis ، A.Z.E.L ، narin13 ، ຖēŞค๑໓ ، *aisan* ، ᖇᗩᕼᗩ➷Ḱᓰᔕᔕ ، جونmahsa ، Mason ، ρåяįα..... ، نفس هستم ، Ayda khoshgele ، maryamB ، دُخی شِیطون ، ~~SARA:HIVA~~ ، سلنا جوووووووووووووووووون ، esiesi ، Avril. ، اميرمحمد 2 ، ★ASAL-GIRL★ ، Shadow of Death ، SaRvEnAz_Hn ، ♥Roksana♥ ، rezaak ، CTG ، black pearl ، کاوه ک ، عسل. ، ♀✘ دُختَــ♥ـر بَهــآرے ♀✘ ، ❤уαѕαмιη❤ ، ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ محمد تک تیر╤─── ، pardis! ، جن زده ، elaheyenaazz ، فرانه ، نساء ، shahrokh.sh ، رجب 12354 ، دیوونم میفهمی ؟ ، none ، fatemeh1375 ، سارا خوجله ، мoвιɴα т ، king lord ، mr.destiny ، عاغامحمدپارسا:الکی ، 1oranos ، باران20 ، ♛∞ Glambert Boy ∞♛ ، ƑAƬЄMЄ ، *!hasti!* ، alireza nadernejad ، fatemeh(n ، ん乇レ乇刀ム ، دختر مغرور ، آهیو ، pouya_b ، ارش خان ، جوجه کوچول موچولو ، mani jojo ، سمیرا۸۰ ، نفس♥♥♥ ، saba 3 ، مانیا مانیا ، √ ΙΔΙΞΗ SΤΙF √ ، دخی خرگوشی ، 83 pooneh ، هدیه 20 ، artan.az ، Tᴀᴍᴏʀᴀ Pɪᴇʀᴄᴇ ، eliii joooon ، M.AMIN13 ، هیراد70 ، دریای بی موج ، space ، I Lvoe Justin ، عاطفه براتی ، *yoksel* ، ♣ ŦΛŁŁ GłЯŁ ♣ ، *Ramesh*
آگهی
بازی آنلاین
 
#2
بالاخره این داستان از زبان شوهر مهسا بود یا نه؟ ممنون افسانه قشنگی بود.
پاسخ
 سپاس شده توسط ashkan100 ، محمد2000 ، Apathetic ، *setare* ، sasa. ، MANDI 1 ، lady snow white ، رزمی کار ، helena ، Alijah-1994 ، املیا ، Meteorite ، ✘PETER✘ ، farzguee ، عاغامحمدپارسا:الکی ، omidkaqaz
#3
وای خیلی ترسناک بود :230:

یکمم حالم به خاطر غذاش بد شد
I LOVE ONE DIRECTIONHeart
پاسخ
 سپاس شده توسط ashkan100 ، mohammadjavadkhosrojerdi ، niyusha ، ♥TARANNOM♥ ، دختر شاعر ، sasa. ، سسسس ، MANDI 1 ، lady snow white ، رزمی کار ، ali3111 ، Alijah-1994 ، ✘PETER✘ ، farzguee ، عاغامحمدپارسا:الکی
#4
(19-09-2012، 15:38)kratos نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
بالاخره این داستان از زبان شوهر مهسا بود یا نه؟ ممنون افسانه قشنگی بود.

حق باتوست این داستان از زبون کدومشون بود
داستان وحشتناک رستوران مردگان!!! داستان واقعی!! 1
پاسخ
 سپاس شده توسط ashkan100 ، LOVE8 ، محمد2000 ، niyusha ، MANDI 1 ، lady snow white ، رزمی کار ، jingo@s2 ، Alijah-1994 ، ✘PETER✘ ، farzguee ، سارا بهرامپور ، omidkaqaz
#5
ا دقیقه وقت بذارین می تونین بخونین!! و اگه خوب توجه کنین می فهمین که اونجایی که شوهره میمیره بقیه اش رو مهسا میگه!!
داستان وحشتناک رستوران مردگان!!! داستان واقعی!! 1

قابل توجه مهمانان گرامی

برای استفاده از امکانات بیشتر در سایت عضو شوید
پاسخ
 سپاس شده توسط ashkan100 ، T A R A ، سسسس ، رزمی کار ، Alijah-1994 ، ✘PETER✘
#6
داستان در ابتدا توسط شوهر مهسا نوشته شده واین سوال که اگر اگر شوهر مهسا مرده چجوری خاطراتش نوشته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟Huh حتی پیرمرده هم مرده و زنده نبوده که بگه چجوری شوهر مهسا را کشته که داستان طبق اون نوشته بشه!!!!!!!!!!!!!!!!! افسانه هستBlush
قلب من به تیغ کسانی زخم برداشت که از آنها انتظار محبت داشتم

داستان وحشتناک رستوران مردگان!!! داستان واقعی!! 1

پاسخ
 سپاس شده توسط سارا بهرامپور ، رجب 12354
#7
دقيقا دارم بالا مياريم
فكر كنم تو اين انجمن ادم كم سن هم داشته باشيم به روح اونا اسيب ميزنه
زندگي كن و لبخند بزن به خاطر آن هايي كه با لبخندت زندگي ميكنن
از نفست آرام ميگيرند و به اميدت زنده هستند و با يادت خاطره ميسازند Sad
پاسخ
 سپاس شده توسط pink devil ، سارا بهرامپور ، omidkaqaz
#8
ببین قشنگه ولی دیگه خیلی تخیلی شدBig Grin
گذشته دیگر وجود ندارد آینده هم هنوز نیامده پس فقط امروز را داریم چرا فقط برای امروز شادی نکنیم؟
پاسخ
#9
جدی جدی واقعیه !
اووووووووم چی بگم اخه با عقل اصلا جور در نمیاد!
داستانا دهن به دهن شد اخه!شوهر مهسا که مرد !
زنده نشد که بیاد اینارو بگه!وا!
اما کلا داستانه جذابی بود دستت درد نکنه !
من همش منتظر بودم اخرش بگه سرکاری بوووووود!
فکر نمیکردم که یه روز اینجوری بدبین بشم


به جرم دوست داشتنه تو اینجوری تحقیر بشم .....
پاسخ
#10
25r3025r3025r3025r3025r30مسخره ترین داستان بوووود!!!
1.داستان رو کی نوشته بود؟شوهره یا تو یا زنش یا روحشون؟؟
2.فک کردی ما خریم؟؟؟معلوم بود داستانه الکیه،مثه فیلما بود،25r30درست همون موقع که پیرمرد میخاست تبرو بزنه ماشین روشن شد25r30
حتی یک کلمه اش باعث نشد باور کنم25r3025r3025r3025r3025r3025r3025r3025r30
پاسخ
 سپاس شده توسط rezaak ، سارا بهرامپور


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  وحشتناک ترین پارک آبی جهان
Rainbow داستان دختر پاک 14 ساله
  داستان کوتاه
  داستان ترسناک و خونین از چارلی بترس(خیلی ترسناک)
  وحشتناک‌ترین مرگ در سال ۲۰۱۱ + عکس 18+
Sad نامه قبل از خودکشی پسر 16ساله (واقعی) >_<
Photo داستان ازدواج زشت ترین پسر با زیبا ترین دختر عهد باستان
Shocked عکس واقعی لیلی و مجنون در فرانسه!
  داستان ترسناک{خیلی ترسناک}
Star یک داستان کوتاه از وفا داری سگ ها.!

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان