گیفت کارت     حداقل سیستم مورد نیاز بازی   حداقل سیستم مورد نیاز بازی  

زمان مانده تا تحویل سال نو
  • 00روز
  • 00ساعت
  • 00دقیقه
  • 00ثانیه

امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

دانلود آهنگ تنها شدم از اشوان + متن

#1
Music 
ﺭﻓﺘﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﻡ ﺗﻮ ﺷﺒﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ
ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺩﺍﺭﻣﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﯿﺨﻮﺩﻡ
ﺍﻭﻧﮑﻪ ﺩﯾﺮ ﺍﻭﻣﺪﻭ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﻧﺸﺴﺖ
ﺭﻓﺘﻮ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﻗﻠب ﻣﻦ ﺭﻭ ﺷﮑﺴﺖ
ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻮ
ﻫﺮﺟﺎ ﻣﯿﺮﯼ ﺑﺮﻭ ﻭﻝ ﻧﮑﻦ ﺩﺳﺘﻤﻮ
ﻧﺬﺍﺭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺣﻘﻤﻪ
ﻧﺬﺍﺭ ﺩﻭﺭ ﺷﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ
ﺩﺳﺘﻤﻮ ﻭﻝ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ
ﺗﻮ ﺑﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻣﺎ ﻣﯿﺒﺮﻡ
ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﻮﺍﻫﺸﯽ
ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻮ
ﻫﺮﺟﺎ میری ﺑﺮﻭ ﻭﻝ ﻧﮑﻦ ﺩﺳﺘﻤﻮ
ﻧﺬﺍﺭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺣﻘﻤﻪ
ﻧﺬﺍﺭ ﺩﻭﺭ ﺷﻢ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﺮﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﺧﯿﺴﻤﻮ ﺑﺴﺘﻢ
ﺭﻓﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﻡ ﺗﻮ ﺷﺒﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ
ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺩﺍﺭﻣﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﯿﺨﻮﺩﻡ
ﺍﻭﻧﮑﻪ ﺩﯾﺮ ﺍﻭﻣﺪﻭ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ
ﻧﺸﺴﺖ ﺭﻓﺘﻮ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺷﮑﺴﺖ
ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻟﻢ ﻟﺮﺯﯾﺪﻭ
ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺧﻨﺪﯾﺪﻭ
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺎ ﺗﻤﻮﻣﻪ
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﺁﺭﻩ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻧﻪ
ﻫﻤﻮﻥ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻪ
ﻫﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻭﻥ ﺗﻮﻟﺪﻩ
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ
ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﻢ ﻣﻨﻢ ﯾﺎﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭﺍﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺸﻦ ﭼﺸﺎﻡ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﺧﯿﺲ
ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﺳﺘﻤﻮ ﻭﻝ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ
ﺗﻮ ﺑﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻣﺎ ﻣﯿﺒﺮﻡ
ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﻮﺍﻫﺸﯽ
ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻮ
ﻫﺮﺟﺎ ﻣﯿﺮﯼ ﺑﺮﻭ ﻭﻝ ﻧﮑﻦ ﺩﺳﺘﻤﻮ
ﻧﺬﺍﺭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺣﻘﻤﻪ
ﻧﺬﺍﺭ ﺩﻭﺭ ﺷﻢ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﺮﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﺧﯿﺴﻤﻮ ﺑﺴﺘﻪ ام

دانلود موزیک با کیفیت 128
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
http://dl.tabamusic.com/Music/1398/08/Ashvan%20-%20Tanha%20Shodam%20(128).mp3

دانلود موزیک با کیفیت 320
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
http://dl.tabamusic.com/Music/1398/08/Ashvan%20-%20Tanha%20Shodam.mp3دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
BFF
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
love

پاسخ
 سپاس شده توسط ♔Khalse♔
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان