امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

تولید یک موتورسیکلت با پوشش عجیب! + عکس

#1
تولید یک موتورسیکلت با پوشش عجیب! + عکس 1

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ knucklehead ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﯿﻮﻧﺮﻫﺎﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺁﯾﺪ، ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﯿﻮﻧﺮﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺧﯿﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﮐﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ "ﻫﺎﺭﻟﯽ ﺩﯾﻮﯾﺪﺳﻮﻥ" ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ Zonnegodin ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

تولید یک موتورسیکلت با پوشش عجیب! + عکس 1

ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺁﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺁﻥ، ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﮊﺍﭘﻦ ﻭ ﺣﮑﺎﮐﯽ‌ﻫﺎﯼ ﻓﻠﺰﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺭﺩﭘﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻗﺎﺏ ﺟﻠﻮﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ، ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺑﺎﮎ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﻠﮑﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻗﺎﺏ ﻋﻘﺐ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺯﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﻣﺜﺎﻝ ﺯﺩﻧﯽ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﯾﻨﮓ ﻭ ﻻ‌ﺳﺘﯿﮏ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻭ ﻋﻘﺐ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﺟﺎﻟﺐ ﻭ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻩ است.

تولید یک موتورسیکلت با پوشش عجیب! + عکس 1

ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ Zonnegodin ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻠﻨﺪﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻣﻌﻨﯽ "ﺍﻟﻬﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ" ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ‌ ﺑﺎ ﻭﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯼ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ، ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﻘﺐ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ ﺍﺯ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ 6 ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ knucklehead ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﺟﺪﯾﺪ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ، ﺭﯾﻨﮓ ﻭ ﻻ‌ﺳﺘﯿﮏ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻭ... ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺩﻗﯿﻘﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﻗﺪﺭﺕ ﺁﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ، ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ knucklehead ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  ﺍﺭﺍﺋﻪ خودرو کانسپت ریویان A16 با طراحی عجیب
  ﻋﺠﯿﺐ‌ﺗﺮﯾﻦ موتورسیکلت ﻫﻮﻧﺪﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ؛ ﻫﻮﻧﺪﺍ Motocompo
  خودرو فولکس واگن I.D5 آماده تولید به نظر می رسد
  خط تولید جک T8
Star سیتروژن تولید جدیدNEW Ë-C4
  کارخانه جدید ب‌ام‌و در مکزیک برای تولید سری 3
  اگر قیمتها بالا برود دوباره پراید را تولید می کنیم
  تولید روزانه ۴ هزار خودرو در کشور/ باید حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از واردات ق
  شروع تولید خودروسازان با هفت حذفی/جزئیات تولید در فروردین
  ایران خودرو: تولید پژو 405 تابستان متوقف می شود / تولید حداقل۵۰۰ هزار خودرو در سال 99

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان