امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ﺍﺭﺍﺋﻪ لامبورگینی سیان در فلوریدا

#1
ﺍﺭﺍﺋﻪ لامبورگینی سیان در فلوریدا 1

ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺍﺑﺮﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻ‌ﻣﺒﻮﺭﮔﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎﻥ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﺡ ﺭﻧﮕﯽ ﭘﺮ ﺟﻨﺐ ﻭ ﺟﻮﺵ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﭘﺮ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﺌﻮﻧﯽ ﻭ ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎﯼ ﻋﻘﺐ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﻋﻤﯿﻖ ﻭ ﮐﺮﺑﻦ ﺭﻧﮕﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﮐﻮﻟﯿﺲ ﻫﺎﯼ ﺗﺮﻣﺰ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻘﻮﺵ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﻮﭘﺮﺍﺳﭙﺮﺕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﺯﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎﻝ ﻭ ﻟﺒﻪ ﺩﯾﻔﯿﻮﺯﺭ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﺌﻮﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﻧﺌﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻨﺪ.

ﺳﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ 6.5 ﻟﯿﺘﺮﯼ V12 ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﻣﻼ‌ﯾﻢ 48 ﻭﻟﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺧﺮﻭﺟﯽ 819 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ 819 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ (602 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﻻ‌ﻣﺒﻮﺭﮔﯿﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﯾﮏ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﻔﺖ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﺮﺥ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺑﺎ ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮﺩ ﻗﻔﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺩﺭ ﻋﻘﺐ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻮﭘﻪ ﺳﯿﺎﻥ ﺩﺭ 2.8 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ 62 ﻣﺎﯾﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ 217 ﻣﺎﯾﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ (350 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ) ﻣﯽ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ 19-37 ﻣﺎﯾﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ (30-60 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ) ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﺍﯾﻦ ﻓﻘﻂ 0.2 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ. ﺷﺘﺎﺏ 43-74 ﻣﺎﯾﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ (70-120 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ) ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ 1.2 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻻ‌ﻣﺒﻮﺭﮔﯿﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪﺍﺩ 63 ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﻮﭘﻪ ﺳﯿﺎﻥ ﻭ 19 ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭﺩﺳﺘﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ. ﻣﺪﻝ ﻫﺎﺭﺩﺗﺎﭖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 3.6 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻ‌ﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  ﺍﺭﺍﺋﻪ خودرو کیا سلتوس مدل 2022
  گسترش محدوده خودرو بنتلی بنتایگا شاسی بلند با ﺍﺭﺍﺋﻪ نسخه S
  خودرو مازراتی گیبلی هیبرید ﺍﺭﺍﺋﻪ می شود
  هنسی،ابر خودروهای سفارشی ﺍﺭﺍﺋﻪ می دهد.
  ﺍﺭﺍﺋﻪ خودرو کانسپت ریویان A16 با طراحی عجیب
  لامبورگینی اوروس رکورد جدیدی را در یخ دریاچه بایکال ثبت کرد
  ﺍﺭﺍﺋﻪ کیا استینگر مدل 2022 با چهره ای تازه در ایالات متحده
  ﺗﺰﺋﯿﻨﺎﺕ ﭼﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﯿﻨﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ!
  تعطیلی لامبورگینی به دلیل کرونا
  رونمایی از لامبورگینی سنتناریو رودستر !

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان