امتیاز موضوع:
  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 4.33
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

شعــر گيلكــــی !!

#1
Star 
دعا کودن دري
سيد حميد حسيني سراواني

وارشي مار تو امي سينه ي شوره زارره
وابگم همه تا مي حرف ديلا بهارره
ايتا باغ پورجه لاله جه گول شقايقي
زاک ره پر زنه تي ديل راستي راستي عاشقي
اگه مي پايا تمش خوره مارتي ديلا خون دکفه
مي ديلا غصه گيره وقتي،تي سينه واکفه
سر صب نماز سر رو به خودا کودن دري
دانمه تي ديل جا زاکا دعاکودن دري.
امی بهار...
او روز روزانی که امو جوون بیم

سوبوک...بداری ابر آسمون بیم

زاکون همره روزگاری داشتیم

زمستونه پسی بهاری داشتیم

او روزگار قدیمه روزگار بو

عید زمت همیشه رادوار بو

واریش که زی بداری دونیا هده‌ن

صفایی داش چایی باغانه موتن

زاکون، خو پیرون جی عیدی خواسن

بداری یک سال هی روزه بپاسن

بولواره گشتن امی کار و بار بو

لاکونه لب خنده دبو، بهار بو

لاکونه دید زیم امی دیل واببون

ایشونه ناز دیل دورینی جا ببون

غروب دمون رافا ایسایم کوچه سر

گب بزنیم دومارته زاکون ور

سبوج شکوندیم ولی پادشا بیم

کسان همره خوش و بی‌ریا بیم

باد دکته جوونیه ببرده

او رورزگاره دلخوشی بمرده

ای زندگی می کمره خماگود

خدا بداری امره گماگود

مو خسته بوم، را شونه وا بدم

می امروزه وعده‌ی فردا بدم

می دیل خوجیر روزان یاد ببرده

می زندگی بکلسه باد ببرده

دونم بشو ماله نشانه داشتن

میرون بزه دیله نشا فتاشتن

او روز روزانی که امو جوون بیم

سوبوک...بداری ابر آسمون بیم

زاکون همره روزگاری داشتیم

زمستونه پسی بهاری داشتیم


رضا كاظمي
همیشه با خودم فکر میکنم برای سکوت هم معنی مثبت هست هم معنی منفی!

یه بار می گیم سکوت علامت رضاست ..

یه بارم میگیم جواب ابلهان خاموشی است ..
پاسخ
 سپاس شده توسط ~SoLTaN~ ، .ali. ، cute flower ، behnaz ، s /a/m/a/n/@nri ، 2012azin
آگهی
#2
کم بود
بیشتر میذاشتی SmileWink
A little thought can make all the difference
پاسخ
 سپاس شده توسط ps3000 ، behnaz
#3
مناجات

خدا! تو ایسکالی خدایی بکن

ای بی صاحب درده، دوایی بکن

خدابداشت! تی سر می سر ننی

هچی ننیش، یه هوی هایی بکن

مردمه جون در بمه ای درد جی

ای غم بزه خاکه نگایی بکن

ایشونه دیل دورینه تو خور دونی

نوا نوا چره؟ نوایی بکن

گوتن بو مو بوتم ، ویریس یاعلی

سیاه عروسه رونمایی بکن

بدار یه روز می دیل به تو خوش ببون

یکته تی قولونه وفایی بکن
رضا كاظمي
همیشه با خودم فکر میکنم برای سکوت هم معنی مثبت هست هم معنی منفی!

یه بار می گیم سکوت علامت رضاست ..

یه بارم میگیم جواب ابلهان خاموشی است ..
پاسخ
 سپاس شده توسط .ali. ، behnaz
#4
با اینکه چیزی نفهمیدم ولی خوب بود!!!!
HeRe'S tO neVeR gRoWinG Up
پاسخ
 سپاس شده توسط ps3000 ، behnaz
#5
پیروزی

امی خاب بپرست وختی بدهیم رنگ خون'

امی وجدان وریشت وختی بدهیم دل خون'

امی چوم بازبو وختی بدهیم اون پر' دل سنگ'

امی لبچ بترکست وختی بدیم اون مار' دل تنگ'

امی جان به لرزه دگفت وختی بدهیم خشم و نفرت'

امی غرور اجازه نده انبارم بکنیم اشان رعایت '

امی زبان وا بوبوست وختی بدهیم انهمه ظلم جور'

امی خشم شعله بکشه وختی بدهیم اشان تعصب کور'****

امی خیلان درون ان مملکت مشکلان چقد کم بو

امی خوش باوری چوب خوردن داریم نگو کم بو

امی دستان تانیم هنوزم همدیگه مره زنجیر بکنیم

امی وحشت بنیم کناره امی پا زیر اشان له بکنیم

امی باور باید ای همو طن عشق مره محکم بکنیم

امی غرور بنیم کنار اپیچه امی ایمان تقویت بکنیم

امی پیروزی فقط در سایه وحدت و دوستی ممکنه

امی فردا مطمین بوبو در سایه حق همیشه روشنه

نانم چی باید نیویشتن و چی باید گوفتن

فقط دنم ان درد مره ده نشه خوفتن

می دیل سوج کونه عزیز به وخت رفتن

چون ان رازهر کس مره ده نشه گوفتن

فقط تانستیم ترا بگم اونم قبل رفتن

افسوس ان گوان ده نشه ترا گوفتن

می ارزو بو تی مره تا اخر عمر بودن

وای بر من که بشویی ده نشه ترا گوفتن

می لب و می سرخ جول کبود بوستن

هلاک تی بوسه ی حیف ده نشه ترا گوفتن

تا هازارسال ده می عمر بنم به پای نوشتن

حاصلی ناره وختی به زبان ده نشه ترا گوفتن
..........................................................
خبر از می دیل ناری بلا می سر

وختی همه ایساید تی دو رو ور

مره کوشتن دره تی کم محلی

چی بگم ترا وختی بی خیالی

هو ای ذره خوش می جا فیگفتی

من بی تو مردن درم نگو نگفتی

****

می کارببوسته هرروز لب دریا شوهن

تنهای می بهانه ی برای تنها شوهن

دریا کنارمره نیشنمو هی غصه خورم

اشک فوکونم هی تی عکس فاندرم

هاتو که غروب فارسه ده تاقت ناورم

می بغض ایشکنمو به خدا پناه اورم
.......................................
ای کاش تانستیم ترا دروغ بگم

ازان تلخ روزان ترا چیزی نگم

ای کاش تانستیم تا ابد گو نزنم

لالمونی بگیرمو , ده دم نزنم

ای کاش تانستیم ان قلب سرد کونم

ان رنگ واگردنم اون خوردا کونم

ای کاش تانستیم مرا راضی بوکنم

از تو تی زیبایی بلامی سردل بکنم

ای کاش تانستیم کارتون خوسی بکنم

تی نرم سینه هان عزیز فراموش بکنم

ای کاش تانستیم ان روزان باور بکنم

ان سیاه روزان مره بازعادت بکنم

ای کاش تانستیم می چومان گول بزنم

تی خوشگل عکسان مره ان دور بزنم

ای کاش تانستیم می لب هر لب رو بنم

خوفتن وخت می سرراحت زمین رو بنم

ای کاش تانستیم دریاکنار مره دفن بوکنم

هوس غرق شوهن می سرجا بیرون بوکنم
...........................................................
می دیل غم مره خو نکنه خونکنه

می چومان سو نکنه سو نکنه

می درخت زندگی گول نکنه گول نکنه

می خوشی هان ده مره خوش نکنه خوش نکنه

مره ده نتانه هوس توربکنه تور بکنه

مره ده هیچ عشقی نتانه کور بکنه کور بکنه

مره ده هیچ سرخ لبی نتانه دال بکنه دال بکنه

مره ده هیچ دریایی نتانه خام بکنه خام بکنه

می عقلم نتانه ان معمای حل بکنه حل بکنه

می دیل چطو خوای ان درد مره سربکنه سربکنه

می اروزی ان روزان خدا شب بکنه شب بکنه

می عمر که بی تو گذره هی کم بکنه کم بکنه
همیشه با خودم فکر میکنم برای سکوت هم معنی مثبت هست هم معنی منفی!

یه بار می گیم سکوت علامت رضاست ..

یه بارم میگیم جواب ابلهان خاموشی است ..
پاسخ
 سپاس شده توسط behnaz ، ~SoLTaN~
#6
من انزلی چی نیستم اما شعر واسه اوناس ..

انزلي چي ابايم

عاشق مي دريايم


تابستانان مول سر

شنا كونيم سر بسر


شيرجه زنيم سنگ سر

افتاب گيريم كول سر


شنا كنيم تا ماياق

ايسيم دريا امره اياق


وقتي هوا ابري و بارانيه

دريا خوره موج دره طوفانيه


امي ديله دريا كنيم

موجان سر راه كنيم


انزلي چي ابايم

انزلي چي ابايم


شعر از(رضا1 بندر عباس)
پاسخ
 سپاس شده توسط ps3000
#7

تانی بورسوفته دیلا ، بورسنی ، جیجا بوکونی

دَوَدی می پَروبالا ، مرا بی پا بکونی

تی میجکا جا کونی تیر ، می نی نی مئن جوکونی

می اَمانا واوینی،می چوما دریا، بوکونی

تانی اِمرو بی بی مرهم ، تانی فردا بی بی درد

جی پیجادی ، می دیلا ،ایمروز و فردا بوکونی

می شب و روز گپانا ، تانی ، الان بزنی

بعد مُردن تانی ، می خاکا موتکا بوکونی

تانی می خونا اودوشی ،می نیشانا ، واتانی

مرا اَشهر درون ، مجنون صارا بوکونی

تانی می کورشابو خاکا ، فادی بادا ، ببره

دوکوشانی می چراغا، مرا رسوا ، بوکونی

اگه هر چی بوکونی می مرا، واستی بدانی

نیبه می عشق خودائی یا ، حاشا بوکونی

شکری تی دردا بگو ، آب روانا ببره

نیبه هم تنها بی بی ، هم سری ، پیدا بوکونیمنبع : کتاب تاریخچه شفت (نادر افشاریان )

گردآورنده : وبلاگ نصیرمحله

پاسخ
 سپاس شده توسط ps3000
#8
بدی شعر های گیلکی اینه که نوشتاری زیاد نمی شه متوجه شد هرچند خودم اهل مازندرانم حالا واسه بقیه بماند ولی شعر هایی که گذاشتی زیبا بود واقعا
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
اس ام اس عاشقانه | دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
موزیک بامبو | دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
تفریحی ,سرگرمی
پاسخ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان