پارس ایمپریا   گیفت کارت    


امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

دنیای شیشه ای ...

#1
کاشــــــ می شـــد 


زندگی را هم عوضــــ کــــرد 


مثل «چایی» وقتی که ســــــرد می شود . . . 
دنیای شیشه ای ... 1


دنیای شیشه ای ... 1


دنیای شیشه ای ... 1 
[sup]。。。[/sup]نقطه ی آغازسیـــــــگار[sup]。。。[/sup][sup]。。。[/sup]کشیدن هایم روزی بود که [sup]。。。[/sup][sup]。。。[/sup]تو تَرکَــم کردی و سیگار درکَـــم کرد...[sup]。。。[/sup]


پـــــــــــــــرواز رادوســــت دارمدنیای شیشه ای ... 1
دنیای شیشه ای ... 1وقتـــــے از ارتفاعــــات لبانــــــتدنیای شیشه ای ... 1دنیای شیشه ای ... 1به عمــــق آغوشـــتسقـــوط میکنــــمدنیای شیشه ای ... 1دنیای شیشه ای ... 1چـــه سقــــوط دلنشینــــے دنیای شیشه ای ... 1

دنیای شیشه ای ... 1راستــــے دنیای شیشه ای ... 1دنیای شیشه ای ... 1میدانستــــے پــــــــــــــرواز دنیای شیشه ای ... 1

دنیای شیشه ای ... 1را تـــو یـــادم دادے دنیای شیشه ای ... 1
همیشه در سختی ها به خودم می گفتم

” این نیز بگذرد ..”

هنوز هم می گویم ..

اما حال می دانم آنچه می گذرد عمرِ من است ، نه سختی ها


دنیای شیشه ای ... 1
دنیای شیشه ای ... 1گفتم:میری؟


گفت:آره
گفتم:منم بیام؟
گفت:جایی که من میرم جای 2 نفره نه 3 نفر
گفتم:برمی گردی؟
فقط خندید.....
اشک توی چشمام حلقه زد
سرمو پایین انداختم
دستشو زیر چونم گذاشت و سرمو بالا آورد
گفت:میری؟
گفتم:آره
گفت:منم بیام؟
گفتم:جایی که من میرم جای 1 نفره نه 2 نفر
گفت:برمی گردی؟
گفتم:جایی که میرم راه برگشت نداره
من رفتم اونم رفت
ولی
اون مدتهاست که برگشته
وبا اشک چشماش
خاک مزارمو شستشو میده .


دنیای شیشه ای ... 1ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮕﻢ ﺧﻴﻠﻲ
ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ .. ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ ﭘﺸﯿﻤﻮﻥ ﻧﻤﯿﺸﯿﺪ

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﯾﻩ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﯾﻩ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﺸﻘﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮﺩ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﮐﻢ ﻧﺫﺍﺷﺖ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺸﻖﭘﺎﮐﺸﻮﻥ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻟﺮﺯﯾﺪﻥ ﻫﺎ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮﺍﺏ ﭘﺴﺮﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺯﺩ .

. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺧﻄﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩ ﺍﺛﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﺯﺕ ﺑﺪﻡﻣﯿﺎﺩ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﺸﻮ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﻭ ﺑﺮﻩﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ 21 ﻣﺎﻩ ﭘﺴﺖ ﺩﺍﺩﻧﺎ ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺎ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﺸﻘﺶ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ .. 
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺎﻝ ﭘﺴﺮ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺸﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﺯﻭﺭﯼ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﻗﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽﺍﻭﻥ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﻼﮎ ﺯﻧﺠﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﺭﻭﺯ ﻋﻘﺪﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺟﯿﺑﺶ ﻣﻮﻧﺪ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺩ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺮﺳﻪ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ «« ﺑﻠﻪ »»..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻢﺧﯿﺲ ﺩﻭﺳﺘﺎ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪﭘﺴﺮ ﺷﺪ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮﻭﺱ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺴﺘﯽ ﺯﺍﻧﻮ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﯿﺎﻫﯽﭼﺸﻢ .. 


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻭ ﻧﺨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺦ ﻗﺒﻠﯽﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﯼﺁﯾﯿﻨﻪ ﺷﮑﺴﺖ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮﺩﺍﺵ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ ..

>>ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥﺣﺮﻓﻮ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺣﺴﺎﺩﺕ ..<<<<<<<<<<

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﯿﻐﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺰ ﺑﻮﺩ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﮒ ﺩﺳﺖ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻥ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺗﻮﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ 5.6 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯼﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎﺯ ﺧﯿﺲ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮ ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﭘﺴﺮ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻤﻬﺎﯾﯽﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻪ ﮐﻪﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻢﺟﻮﻥ ﭘﺴﺮ .. ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺧﯿﺲ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﻪ ﻋﻤﺮﺗﻨﻬﺎﯾﯽ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ
ﮔﻔﺖ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺪ،

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻨﺪﻩ
ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺭﺍﻩ ﺑﻮﺩ ... 

ﺳﻼﻣﺘﯽﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﺪ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼﮐﻪ ﺣﺴﺮﺕ ﭘﺪﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﺶﻣﻮﻧﺪ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺖﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﻟﯽ ﺁﺭﻭﻡ ﺷﻪ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻻﯾﮑﻬﺎﯾﯽﮐﻪ ﺯﺩﻩ ﺷﺪ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻣﺸﺐ .. 

ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻫﻤﻪ ﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ
ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ

دنیای شیشه ای ... 1


دنیای شیشه ای ... 1

عکســـــت را نگــــاه میکنــــم….


آخ کــــه ایــــن عکـــس پیـــر نمیشـــود…
امــــــا…


پیـــــــرم میکنــــد….
دیدپینیدنیای شیشه ای ... 1
پاسخ
 سپاس شده توسط T A R A ، mity pity ، eɴιɢмαтιc ، ✘v!☻lent girl✘ ، سیما سارا ، Ƥαяℓσนʂ ϱiяℓ ، Alijah-1994 ، l♥Ve ، *_* ، eli ......... ، ღ✿❤ پـرنیـــــــان ❤✿ღ ، ✖ƇRAzƳ ƤRιƝƇƐSѕ✖ ، ✿♥нα৳є ...ℓσνє✿♥ ، benj@min ، Asanat ، KᏙ¥றᏙƝ ، ♥♥♥نــازگــل♥♥♥ ، mohabat ، k.i.m.i.a s.a.f.a.e.e ، ♣ ŦΛŁŁ GłЯŁ ♣
آگهی

 
#2
دنیای شیشه ای ... 1
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
http://www.flashkhor.com/forum/search.php?action=results&sid=25ba7aaac519953c5855b10fd3c10d2a&sortby=lastpost&order=desc&uid=&page=2
دنیای شیشه ای ... 1
پاسخ
#3
سپاس دادم فقط بخاطر اون داستان خوشگلت ❤️

تف به زات اون دختره كه اين كارو با عشقشون كرد
عقده اي Angry
پاسخ
#4
اسپما پاک شد!
درضمت این فقط ی داستانه بد و بیراهاتون که به شخصیتا نمیرسه!!!
:|
پاسخ
#5
دنیای شیشه ای دنیایی حسرت کشیدن است crying
دنیایی که همه فقط از پشت شیشه
نظاره گره مردمن


دنیای شیشه ای دنیای خوبی نیست
من این دنیارا یک بار
امتحان کردم crying
من یک فرد تنهام .....
من دنبال یک کسی ......
Heart  crying
پاسخ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان