امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ﺳﺮﯼ 70 ﺑﺎ 6 ﭼﺮﺥ ﻭ 430 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ؛ ﻏﻮﻝ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻓﺮﻭﺩ

#1
ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻭﺣﺸﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﻓﻮﻕ‌ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ، ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﮑﺎﭖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻮﺭﺩ ﺭﻧﺠﺮ ﻭ ﻫﻤﺘﺎﯼ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﺵ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺪﻝ‌ﻫﺎﯼ ﺁﻓﺮﻭﺩ ﺧﺎﺹ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﭘﺎﺗﺮﻭﻝ ﮐﻤﭙﺮ ﺍﺻﻼ‌ﺡ‌ﺷﺪﻩ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﯾﮏ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ GXL 6×6 ﻣﺪﻝ ۲۰۱۹ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ JMax Engineering ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ﺳﺮﯼ 70 ﺑﺎ 6 ﭼﺮﺥ ﻭ 430 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ؛ ﻏﻮﻝ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻓﺮﻭﺩ 1

ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ﺳﺮﯼ ۷۰ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺭﺏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ، ﺣﺎﻻ‌ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﯿﻮﻻ‌ﯼ ﺷﺶ-ﭼﺮﺥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺷﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ JMACX، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ﺳﺮﯼ 70 ﺑﺎ 6 ﭼﺮﺥ ﻭ 430 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ؛ ﻏﻮﻝ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻓﺮﻭﺩ 1

ﻗﻄﻌﺎﺕ JMACX ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺖ ﺍﮐﺴﻞ ﺷﻨﺎﻭﺭ، ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﯿﻞ ASSY ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻻ‌ﮐﺮ ﻭ ... ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺻﻼ‌ﺣﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ‌ﻫﺎﯼ GVM ﺟﻠﻮ ﻭ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ JMACX ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﮔﺰﻭﺯﻫﺎﯼ ۳.۵ ﻟﺠﻨﺪﮐﺲ ﻫﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ﺳﺮﯼ 70 ﺑﺎ 6 ﭼﺮﺥ ﻭ 430 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ؛ ﻏﻮﻝ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻓﺮﻭﺩ 1

ﻗﺪﺭﺕ ﺍﯾﻦ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ 6×6 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮﺭ ۴.۵ ﻟﯿﺘﺮﯼ V8 ﺩﯾﺰﻟﯽ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊﺷﺪﻩ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻥ ۲۰۲ ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ
 ﻭ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ۴۳۰ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ‌ﺩﻧﺪﻩ ﭘﻨﺞ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺍﯾﻦ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ﺧﺎﺹ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ۱۹ ﻫﺰﺍﺭ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺭﺍ ﻃﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ۱۴۷ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻ‌ﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻭ ... ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺁﻓﺮﻭﺩﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
پاسخ
آگهی
#2
این ماشین همون تویوتای معروف به سرداره اما با تغیرات خیلی کم
1.وانتش کشیده تر شدع
2. 6چرخ شدع
3. 2 کابین شده
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ﺳﺮﯼ 70 ﺑﺎ 6 ﭼﺮﺥ ﻭ 430 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ؛ ﻏﻮﻝ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻓﺮﻭﺩ 1
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ﺳﺮﯼ 70 ﺑﺎ 6 ﭼﺮﺥ ﻭ 430 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ؛ ﻏﻮﻝ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻓﺮﻭﺩ 1
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ﺳﺮﯼ 70 ﺑﺎ 6 ﭼﺮﺥ ﻭ 430 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ؛ ﻏﻮﻝ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻓﺮﻭﺩ 1
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ناشناس بگو (;

هَمِعٕ فاٰز گَنّگِستِر وَلّی تآ شَب نَشُدِح باٰس خٖونِع بآشَن♂❤

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ﺳﺮﯼ 70 ﺑﺎ 6 ﭼﺮﺥ ﻭ 430 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ؛ ﻏﻮﻝ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻓﺮﻭﺩ 1
پاسخ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺳﻮﭘﺮﺍ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﻭ ﺧﺸﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺝ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان