گیفت کارت     حداقل سیستم مورد نیاز بازی   حداقل سیستم مورد نیاز بازی  


امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

بیاین سوسک هارو از شهرمون بیرون کنیم...¡

#1
ﺍﮐﺜﺮﺍ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﺳﮑﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ !


ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯿﻢ ﺍﻭﻧﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﻥ ، ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻥ ﻭ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ 

ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺳﻮﺳﮏ ﺍﺯ ﺑﻐﻠﻤﻮﻥ ﺭﺩ ﺷﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﯾﻢ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﺬﺍﺭﯾﻢ ﺗﻮ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺑﺮﻩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﻣﻮﻧﻮ ﺭﻭﺵ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﯾﻢ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﻟﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﺭﻭ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ !

ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﮐﻨﺎﺭﻣﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﻮﺳﮏ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ ، ﭼﻨﺪﺷﻢ ﻣﯿﺸﻪ ! 

ﺧﻮﺏ ﺍﻭﻥ ﺳﻮﺳﮏ ﺍﺯ ﺑﻐﻞ ﻣﺎ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ 

ﺍﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺳﻮﺳﮑﻬﺎ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻥ 

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ ، ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﺳﮏ ﻫﺎ ﺷﺪ 

ﺳﻮﺳﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ 

ﺍﻭﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﻬﺮﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﮐﺜﯿﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺷﺪﻥ 

ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻵ‌ﻥ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻥ 

ﻣﺎ ﺭﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ، ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺍﻻ‌ﻥ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﭼﻮﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻥ 

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺧﺐ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﺭﻥ ، ﭼﻮﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺎ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻦ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﻤﺸﻮﻥ 

ﭼﻮﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎ ﭼﻨﺪﺷﻤﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﯾﻢ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻦ 

ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﺳﮏ ﺭﻭ ﺩﯾﺪ ﻭ ﻧﮑﺸﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻥ ، ﭼﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﺪﺷﻤﻮﻥ ﺑﺸﻪ ﭼﻪ ﻧﺸﻪ 

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻮﺳﮑﻬﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻣﻮﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ 

ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﺳﮏ ﻫﺎ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﻦ 

ﺣﺎﻻ‌ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻮﺳﮏ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﺑﺬﺍﺭﯾﻦ 

دلنوشته سوسک از بهرام نورایی....

سپاس بدین جای دوری نمیره..
دلم آرامشی "خدایی" می خواهد..
پاسخ
 سپاس شده توسط مهدی1381 ، دلارام1383 ، Baranis
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  دوست داری با نفر قبلیت بری بیرون؟دوست داری برات یا براش چی بخری؟
  ✹ ✺ ✻ ✼ ❄دی ماهیا بیاین تو ❆ ❇ ❈❆ ❇ ❈❆ ❇ ❈
  پسرا بیاین ماشین های پر سرعت ولوکس
  با عقل ها ، عکس حل کن ها ...حالا همه بیاین بحلین ،امیدوارم خوب باشه
  جوک خنده دار جدید(بیاین بخونید)
  بیاین تو و اسم خودتونو با دست خط شتری بنویسین!!!!!!!!!!!
  وقتی اینترنت قطع میشه چیکار کنیم؟ (طنز)
  بیاین و مشخصات ظاهریتون رو بگید ببینیم چجوری هستید
  کرونا هواپیما دوست دارد یا قطار؟ چه کنیم در امان باشیم
  چگونه معلم خود را اذیت کنیم؟تضمینی 100 در صد -طنز

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان