حداقل سیستم مورد نیاز بازی   حداقل سیستم مورد نیاز بازی  


امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ترجمه آهنگ Hold Us Together از H.E.R

#1
Music 
[Verse 1]

I will trust in you and know that you are with me
ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ

Forever
ﺗﺎ ﺍﺑﺪ

I'll confide in you 'cause you're the only answer
ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﻬﺖ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻫﺴﺘﯽ

That matters
ﮐﻪ ﻣﻬﻤﻪ
 
[Pre-Chorus]

Even in the darkness, you will be my light
ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ، ﺗﻮ ﭼﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ

Even when I'm hopeless, you will be my guide
ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﻡ، ﺗﻮ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ

I will not be shaken, I will not be moved
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﻢ

Even in the chaos, I know that you're good
ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺁﺷﻔﺘﮕﯽ، ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﯽ

[Chorus]

You're the keeper, protector
ﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻣﻨﯽ، ﺣﺎﻓﻈﻢ

It is you that holds us together
ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﯽ

When everything else fails us
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺍﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺎﺭﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺪﻥ

It is you that holds us together
ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ
Oh-oh
Oh-oh
 
[Verse 2]

I will trust in you, your thoughts and plans of me
ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ

They arе good
ﺧﻮﺑﻦ

Mmm, I'll wait on you, I know that you will see
ﻣﻤﻢ، ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ ﻣﯿﻤﻮﻧﻢ، ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ 

Me through
ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﯾﺪ

[Pre-Chorus]

Even in the darkness, you will be my light
ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ، ﺗﻮ ﭼﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ

Even when I'm hopeless, you will be my guide
ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﻡ، ﺗﻮ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ

I will not be shaken, I will not be moved
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﻢ

Even in the chaos, I know that you're good
ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺁﺷﻔﺘﮕﯽ، ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﯽ
 
[Chorus]

You're the keeper, protector
ﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻣﻨﯽ، ﺣﺎﻓﻈﻢ

It is you that holds us together
ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﯽ

When everything else fails us
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺍﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺎﺭﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺪﻥ

It is you that holds us together (Oh yeah)
ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ

You're the keeper (You are), protector (Oh)
ﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻣﻨﯽ، ﺣﺎﻓﻈﻢ

It is you that holds us together (When every)
ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﯽ

When everything (Else fails us) else fails us (It is you)
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺍﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺎﺭﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺪﻥ

It is you that holds us together
ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ

[Bridge]

Together
ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ

Holds us together
ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﯽ
 
[Chorus]

You're the keeper, protector (Together)
ﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻣﻨﯽ، ﺣﺎﻓﻈﻢ

It is you that holds us together (You)
ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ

When everything (Else fails us) else fails us (It is you)
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺍﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺎﺭﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺪﻥ

It is you that holds us together (Hold us)
ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﯽ

You're the keeper (Hold us), protector (Oh, protector)
ﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻣﻨﯽ، ﺣﺎﻓﻈﻢ

It is you that holds us together (Oh-ooh)
ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﯽ

When everything (Everything) else fails us (It is you, yeah)
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺍﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺎﺭﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺪﻥ

It is you that holds us together
ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ
 
[Outro]

You're the keeper, protector
ﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻣﻨﯽ، ﺣﺎﻓﻈﻢ

It is you that holds us together
ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ

When everything else fails us
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺍﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺎﺭﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺪﻥ

It is you that holds us together
ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
BFF

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
love
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  متن و ترجمه اهنگ Bye Bye Baby از taylor swift
  متن و ترجمه اهنگ That's When از Taylor swift
  متن و ترجمه اهنگ We Were Happy از Taylor swift
  متن و ترجمه ی آهنگ های درخواستی
  لیریک و ترجمه اهنگ Mr. Perfectly Fine از Taylor swift (taylor's version )
Music ترجمه آهنگ ترکی گجلریم حرام ازحسین طارمی
  متن و ترجمه اهنگ You All Over Me از Taylor swift
Music متن +ترجمه ﺁﻫﻨﮓ ﺗﺮﮐﯽ Denize Ay Vurmus Bana Ne ﺩﻧﯿﺰﻩ ﺁﯼ ﻭﻭﺭﻣﻮﺵ ﺑﺎﻧﺎ ﻧﻪ
Music ترجمه آهنگ وای دءمه ازافشین آذری
Music ترجمه اهنگ adaletin bumu dünya (ﻋﺪﺍﻟﺘﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﺩﻧﯿﺎ) ﺍﺯ zeynep başki

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان