امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خط تولید جک T8

#1
خط تولید جک T8 1

ﻣﺪﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﭘﯿﮑﺎﭖ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺳﮕﻤﻨﺖ ﭘﯿﮑﺎﭖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﮏ T8
 ﯾﺎ ﮐﯽ ﺍﻡ ﺳﯽ T8
 ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﯾﮏ ﻭﯾﺪﯾﻮ ﮐﻮﺗﺎﻩ، ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﭘﯿﮑﺎﭖ ﮐﯽ ﺍﻡ ﺳﯽ T8 ﺍﺯ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻼ‌ﻑ ﺍﮐﺜﺮ ﭘﯿﮑﺎﭖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻮﻧﺘﺎﮊﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﻭ ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ‌ﺑﺮﺩ.

ﻫﺪﻑ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﯾﻪ KMC T8
 ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﮑﺎﭖ‌ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻ‌ﺕ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﮐﯽ ﺍﻡ ﺳﯽ T8 ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺟﻠﻮ، ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ، ﺳﻨﺴﻮﺭ ﭘﺎﺭﮎ ﻋﻘﺐ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺿﺪﻗﻔﻞ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺗﺮﻣﺰ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﺗﺮﻣﺰ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺳﺮﺑﺎﻻ‌ﯾﯽ ، ﺗﺮﻣﺰ ﮐﻤﮑﯽ ﻫﯿﺪﺭﻭﻟﯿﮑﯽ ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﺸﺶ ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﺩ ﻻ‌ﺳﺘﯿﮏ‌ﻫﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﮑﺎﭖ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ.


ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﭘﯿﮑﺎﭖ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ 2.4 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ‌ﺑﺮﻧﺪ، ﺟﮏ T8 ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﻭ ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 174 ﺍﺳﺐ‌ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ 290 ﻧﯿﻮﺗﻦ‌ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﯽ ﺍﻡ ﺳﯽ T8‌ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺷﺶ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ. ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻓﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻻ‌ﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﻮﺭﻭ 5، ﻗﻔﻞ ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮﻗﯽ،ﻣﺨﺰﻥ ﺳﻮﺧﺖ 76 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﻭ ﺭﯾﻨﮓ‌ﻫﺎﯼ 18 ﺍﯾﻨﭽﯽ ﺁﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭼﺮﺥ‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو فولکس واگن I.D5 آماده تولید به نظر می رسد
  تولید یک موتورسیکلت با پوشش عجیب! + عکس
Star سیتروژن تولید جدیدNEW Ë-C4
  کارخانه جدید ب‌ام‌و در مکزیک برای تولید سری 3
  اگر قیمتها بالا برود دوباره پراید را تولید می کنیم
  تولید روزانه ۴ هزار خودرو در کشور/ باید حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از واردات ق
  شروع تولید خودروسازان با هفت حذفی/جزئیات تولید در فروردین
  ایران خودرو: تولید پژو 405 تابستان متوقف می شود / تولید حداقل۵۰۰ هزار خودرو در سال 99
  دو احتمال از تولید و واردات خودرو
  تولید ارزان‌ترین خودروی برقی اروپا

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان