امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

معرفی پیکاپ جدید پژو لندترک

#1
معرفی پیکاپ جدید پژو لندترک 1

ﭘﮋﻭ ﻟﻨﺪﺗﺮﮎ Landtrek ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻃﯿﻒ ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﭘﮋﻭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻗﺎﺭﻩ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﭘﮋﻭ ﻟﻨﺪﺗﺮﮎ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺨﺶ ﻭﺍﻧﺖ‌ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺗُﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻻ‌ﻧﻪ ۳۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ. ﭘﮋﻭ ﻟﻨﺪﺗﺮﮎ ﺍﺯ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۲۰۲۱ ﺩﺭ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻮﻧﺘﺎﮊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﮋﻭ ﻟﻨﺪﺗﺮﮎ ﺩﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۸۰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﭘﮋﻭ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﻭ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﭘﮋﻭ ﻟﻨﺪﺗﺮﮎ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ: ﺗﮏ ﮐﺎﺑﯿﻦ، ﺩﻭ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻭ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ. ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺑﺎﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗُﻦ ﻭ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﺪﮎ‌ﮐﺸﯽ ﺗﺎ ۳.۵ ﺗُﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ‌ﺍﯼ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﭘﮋﻭ ﻟﻨﺪﺗﺮﮎ ﺟﺪﯾﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ، ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻭ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺁﺳﺎﻥ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﻭ ﺩﯾﺰﻟﯽ، ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺩﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺩﻭ ﭼﺮﺥ ﯾﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﺮﺥ ﻣﺤﺮﮎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﭘﮋﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻟﻨﺪﺗﺮﮎ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﮊﺍﭘﻦ ﻭ ﺍﯾﺎﻻ‌ﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ‌ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮﻩ ﻋﻤﻮﺩﯼ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺷﯿﺮ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﻭ ﭼﺮﺍﻍ‌ﻫﺎﯼ LED ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ۱۰ ﺍﯾﻨﭽﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ‌ﯼ ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﮋﻭ ۵۰۸ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭ ﮐﺎﺑﯿﻦ، ﺻﻨﺪﻟﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺭﺩﯾﻒ ﻋﻘﺐ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻭﺍﻧﺖ‌ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺗُﻨﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ۶۰/۴۰ ﯾﺎ ۱۰۰٪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ‌ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ۱۰۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﻓﻀﺎﯼ ﺑﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  معرفی دو خودرو محصول جدید توسط MG
  خودرو بی ام و آلپینا B8 گرن کوپه مدل 2022 معرفی شد
  معرفی نسخه مسابقه ای ابر خودروی 720s
  هیوندای بایون 2021 معرفی شد
  معرفی 2 خودرو محبوب در بازار ایران
  معرفی 3 شاسی بلند خانوادگی و زیبا
  معرفی محصول جدید ایران خودرو به نام سورن پلاس
  مرسدس بنز AMG G63 با تیونینگ منصوری معرفی شد
  معرفی نسل جدید کیا کادنزا
  خودروی الکتریکی جدید سیتروئن معرفی شد

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان