امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

کاهش قیمت خودرو نیسان LEAF در انگلیس

#1
نﯿﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ، ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﭘﻼ‌ﮔﯿﻦ (PICG)، ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 35 ﻫﺰﺍﺭ ﭘﻮﻧﺪ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻓﻘﻂ 2 ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 500 ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﯿﺶ، ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ 500 ﭘﻮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 50 ﻫﺰﺍﺭ ﭘﻮﻧﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ.

کاهش قیمت خودرو نیسان LEAF در انگلیس 1

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ، ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻼ‌ﺷﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﯿﺘﺮﻭﺋﻦ ﻗﯿﻤﺖ e-C4 ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﮐﺴﻬﺎﻝ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﯼ Mokka-e ﺭﺍ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﯽ ﺍﻡ ﻭ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﭼﺒﮏ i3 ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻝ، ﮐﯿﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﻭ ﺟﻮﺭ e-Niro ﺧﻮﺩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻧﺴﺨﻪ 40 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻭ 62 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﭺ ﺑﮏ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽLeaf ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯼ Leaf ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ PICG ﺍﺯ 25 ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 995 ﭘﻮﻧﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

کاهش قیمت خودرو نیسان LEAF در انگلیس 1

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﻣﺪﻝ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺟﺎﺩﻭﯾﯽ 35 ﻫﺰﺍﺭ ﭘﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﺎﻻ‌ﯼ 62 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺖ e + Tekna ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﻄﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ 34 ﻫﺰﺍﺭ ﻭ995 ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ PICG ﺑﻪ 32 ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 445 ﭘﻮﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  ◘◘○○قیمت خودروها○○◘◘
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان